Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skiktdynemott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Apomyelois bistriatella
Skiktdynemott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för skiktdynemott Observationer i Sverige för skiktdynemott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten, som anmäldes första gången från Sverige först 1955, är numera känd från flertalet landskap i landet, om än med oregelbundet uppträdande. Den kan tidigare ha varit förbisedd eller förväxlad med liknande, allmännare arter. Sannolikt rör det sig dock om en verklig nyspridning. Även i de nordiska grannländerna har den uppmärksammats först under det senaste halvseklet. I Europa i övrigt är arten endast känd från norra delen söderut till England–Ryssland. Den kan ursprungligen ha kommit från Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Är funnen över stora delar av landet men uppträder oftast mycket lokalt och sporadiskt. Anledningen till detta är troligen att arten främst är lever på (snarare i) svampen skiktdyna (Daldinia concentrica) som gynnas av skogsbränder. I takt med att människan har fått kontroll över skogsbränderna minskar möjligheterna för den flora och fauna som är beroende av regelbundna bränder. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (348-2000) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)c(iv)).
Ekologi
Larven övervintrar och förpuppar sig i maj i den träkolsliknande svampen skiktdyna, Daldinia concentrica, som uppträder på brända björkar efter skogsbränder o.d. Fjärilen flyger huvudsakligen i juni–juli och kommer till ljus långt från kläckningslokalerna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· björkar
· björkar
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· alar
· alar
· björkar
· björkar
· björkskiktdyna
· björkskiktdyna
Dött träd
Dött träd
· alar
· alar
· björkar
· björkar
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· äkta skiktdyna
· äkta skiktdyna
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Pyralidae (solmott), Släkte Apomyelois, Art Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887) - skiktdynemott Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Är funnen över stora delar av landet men uppträder oftast mycket lokalt och sporadiskt. Anledningen till detta är troligen att arten främst är lever på (snarare i) svampen skiktdyna (Daldinia concentrica) som gynnas av skogsbränder. I takt med att människan har fått kontroll över skogsbränderna minskar möjligheterna för den flora och fauna som är beroende av regelbundna bränder. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (348-2000) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)c(iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skiktdynemott

Länsvis förekomst och status för skiktdynemott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skiktdynemott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten, som anmäldes första gången från Sverige först 1955, är numera känd från flertalet landskap i landet, om än med oregelbundet uppträdande. Den kan tidigare ha varit förbisedd eller förväxlad med liknande, allmännare arter. Sannolikt rör det sig dock om en verklig nyspridning. Även i de nordiska grannländerna har den uppmärksammats först under det senaste halvseklet. I Europa i övrigt är arten endast känd från norra delen söderut till England–Ryssland. Den kan ursprungligen ha kommit från Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Pyralidae - solmott 
 • Underfamilj
  Phycitinae  
 • Släkte
  Apomyelois  
 • Art
  Apomyelois bistriatella(Hulst, 1887) - skiktdynemott

Larven övervintrar och förpuppar sig i maj i den träkolsliknande svampen skiktdyna, Daldinia concentrica, som uppträder på brända björkar efter skogsbränder o.d. Fjärilen flyger huvudsakligen i juni–juli och kommer till ljus långt från kläckningslokalerna.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· björkskiktdyna - Daldinia loculata s. lat. (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· alar - Alnus (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· äkta skiktdyna - Daldinia concentrica (Viktig)
Minskande frekvens av skogsbränder och hyggesbränningar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Naturvårdsbränning.

Hannemann, H.-J. 1964. Die Wickler (s.l.) (Cochylidae und Carposinidae), Die Zünslerartigen (Pyralidoidea). Die Tierwelt Deutschlands, 50. Teil.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv Bind 3.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Pyralidae - solmott 
 • Underfamilj
  Phycitinae  
 • Släkte
  Apomyelois  
 • Art
  Apomyelois bistriatella, (Hulst, 1887) - skiktdynemott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.