Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skillerticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Inonotus cuticularis
Skillerticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skillerticka är en hattbildande ticka med ettårig fruktkropp. Hatt konsol till hovformad, brett vidvuxen eller avsmalnande mot basen, ofta 5–10 cm vid. Fruktkroppar solitära eller taktegellagda, ibland i meterlånga stråk. Översida gulbrun till mörkbrun, först tomentös, senare borstig med delvis sammanklibbade hår, slutligen kal. Hattundersida först ljust gulaktig med åldern brunaktig, med 4–5 porer per mm. Poryta speglande (skiftande till silvergrått när man ser den från sidan). Trama gulbrunt till rödbrunt fast och fibröst.
Utbredning
Länsvis förekomst för skillerticka Observationer i Sverige för skillerticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige sällsynt. Funnen i Skåne, Blekinge, Småland, Västergötland, Östergötland, Södermanland och Uppland. I övriga Nordeuropa sällsynt funnen i Norge och Estland samt i Danmark där den är mindre allmän. Arten som är cirkumpolärt utbredd i norra tempererade zonen är funnen i de flesta central- ock sydeuropeiska länder. Skillertickan uppges vara sällsynt i Europa. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i stammar av främst levande, ibland döda, stående träd, särskilt bok. Påträffas i bokskog, men även i annan ädellövskog och park. En välkänd art som växer i lätttillgängliga miljöer Total population i landet bedöms liten och ha få unika individ på varje lokal. Minskar p.g.a. avverkning av äldre ädellövträd och parkvård. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (300-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (75-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (484-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Svampen växer på lövträd i park-, hagmarks- och sluten skogsmiljö. Den förekommer främst på levande träd, men även på fallen ved och högstubbar, i Sverige gärna på bok men även på alm ask och lönn. I övriga Europa också rapporterad på al, avenbok, ek, fläder, hästkastanj, mullbär, platan, poppel, valnötsträd och äkta kastanj.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Levande träd
Levande träd
· bok
· bok
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetaceae, Släkte Inonotus, Art Inonotus cuticularis (Bull. : Fr.) P. Karst. - skillerticka Synonymer Polyporus cuticularis Bull.: Fr.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i stammar av främst levande, ibland döda, stående träd, särskilt bok. Påträffas i bokskog, men även i annan ädellövskog och park. En välkänd art som växer i lätttillgängliga miljöer Total population i landet bedöms liten och ha få unika individ på varje lokal. Minskar p.g.a. avverkning av äldre ädellövträd och parkvård. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (300-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (75-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (484-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Skillerticka är en hattbildande ticka med ettårig fruktkropp. Hatt konsol till hovformad, brett vidvuxen eller avsmalnande mot basen, ofta 5–10 cm vid. Fruktkroppar solitära eller taktegellagda, ibland i meterlånga stråk. Översida gulbrun till mörkbrun, först tomentös, senare borstig med delvis sammanklibbade hår, slutligen kal. Hattundersida först ljust gulaktig med åldern brunaktig, med 4–5 porer per mm. Poryta speglande (skiftande till silvergrått när man ser den från sidan). Trama gulbrunt till rödbrunt fast och fibröst.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skillerticka

Länsvis förekomst och status för skillerticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skillerticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige sällsynt. Funnen i Skåne, Blekinge, Småland, Västergötland, Östergötland, Södermanland och Uppland. I övriga Nordeuropa sällsynt funnen i Norge och Estland samt i Danmark där den är mindre allmän. Arten som är cirkumpolärt utbredd i norra tempererade zonen är funnen i de flesta central- ock sydeuropeiska länder. Skillertickan uppges vara sällsynt i Europa. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark och Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Inonotus  
 • Art
  Inonotus cuticularis(Bull. : Fr.) P. Karst. - skillerticka
  Synonymer
  Polyporus cuticularis Bull.: Fr.

Svampen växer på lövträd i park-, hagmarks- och sluten skogsmiljö. Den förekommer främst på levande träd, men även på fallen ved och högstubbar, i Sverige gärna på bok men även på alm ask och lönn. I övriga Europa också rapporterad på al, avenbok, ek, fläder, hästkastanj, mullbär, platan, poppel, valnötsträd och äkta kastanj.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Arten hotas av avverkning av värdträd och passande värdträd runt fyndplatserna. Arten hotas på sikt av att olikåldriga bestånd med främst bok i hagmarks- och skogsmiljö avverkas.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Värdträd och passande värdträd sparas på svampens växtplatser. Olikåldriga bestånd med främst bok i hagmarks- och skogsmiljö sparas.
Utländska namn – NO: Ankerkjuke, DK: Børstehåret poresvamp, FI: Pikkukarvakääpä.

Corfixen, P. 1991. Ordenen Hymenochaetales i Danmark. I. Slaegten Spejlporesvamp (Inonotus). Svampe 23: 11–24.

Olofsson, D. (red.) 1996. Tickor i Sverige. Projektrapport, WWF.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1993. European Polypores 1. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Inonotus  
 • Art
  Inonotus cuticularis, (Bull. : Fr.) P. Karst. - skillerticka
  Synonymer
  Polyporus cuticularis Bull.: Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1997.