Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skivsopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Phylloporus pelletieri
Skivsopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skivsopp är en rödbrun hattsvamp, med lysande gul undersida, som ser ut som ett mellanting mellan skivor och porer. "Lamellerna" är glesa, nedlöpande och sammanbundna med grova ådror, oregelbundna, tjocka och vaxartade, gyllengula, vid mognaden med brunaktig ton. Vid tryck får lamellerna bruna fläckar. Hatten är torr, flat eller något nedpressad, 2–10 cm bred, ojämnt finhårig och brun med oliv ton. Foten är ofta excentrisk, cylindrisk, vanligen avsmalnande nedtill, gulvit men upptill ofta rödbrun, flockig och med röd punktering. Köttet är blekt citrongult men mörkare i fotens bas. Smaken är mild och lukten obestämd. Uppifrån kan skivsoppen se ut som en sammetssopp men undersidan är mycket karaktäristisk.
Utbredning
Länsvis förekomst för skivsopp Observationer i Sverige för skivsopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från Skåne och sydligaste Halland samt genom ett äldre, osäkert fynd från Djurgården i Stockholm. I Danmark och Norge är den sällsynt. I övrigt är skivsopp spridd i de varmare trakterna av hela Europa men är ingenstans vanlig. Den förekommer även i Ryssland, Kina och Japan samt i Nordamerika. Arten är rödlistad i Danmark, Norge och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog, mer sällan i annan lövskog, på sandblandad jord. En sydlig, värmekrävande lövskogsart med aktuella lokaler endast i Skåne. En iögonfallande och lätt identfierbar art som lever i en väl genomsökt miljö och har liten population med få mycel på varje lokal. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre boksskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (220-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (11-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3780-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (60-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Skivsopp växer under hösten i ängsbokskog, ibland även tillsammans med ek men sällan med andra lövträd. Den kan också växa i blandskog med tall. Växtplatserna ligger ofta på sandig mark, gärna bland gräs i skogsbryn. Arten är värmekrävande.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Phylloporus (skivsoppar), Art Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél. - skivsopp Synonymer Xerocomus pelletieri (Lév.) Bresinsky & Manfr.Binder, Phylloporus rhodoxanthus subsp. europaeus Singer, Agaricus pelletieri Lév.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog, mer sällan i annan lövskog, på sandblandad jord. En sydlig, värmekrävande lövskogsart med aktuella lokaler endast i Skåne. En iögonfallande och lätt identfierbar art som lever i en väl genomsökt miljö och har liten population med få mycel på varje lokal. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre boksskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (220-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (11-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3780-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (60-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Skivsopp är en rödbrun hattsvamp, med lysande gul undersida, som ser ut som ett mellanting mellan skivor och porer. "Lamellerna" är glesa, nedlöpande och sammanbundna med grova ådror, oregelbundna, tjocka och vaxartade, gyllengula, vid mognaden med brunaktig ton. Vid tryck får lamellerna bruna fläckar. Hatten är torr, flat eller något nedpressad, 2–10 cm bred, ojämnt finhårig och brun med oliv ton. Foten är ofta excentrisk, cylindrisk, vanligen avsmalnande nedtill, gulvit men upptill ofta rödbrun, flockig och med röd punktering. Köttet är blekt citrongult men mörkare i fotens bas. Smaken är mild och lukten obestämd. Uppifrån kan skivsoppen se ut som en sammetssopp men undersidan är mycket karaktäristisk.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skivsopp

Länsvis förekomst och status för skivsopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skivsopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Skåne och sydligaste Halland samt genom ett äldre, osäkert fynd från Djurgården i Stockholm. I Danmark och Norge är den sällsynt. I övrigt är skivsopp spridd i de varmare trakterna av hela Europa men är ingenstans vanlig. Den förekommer även i Ryssland, Kina och Japan samt i Nordamerika. Arten är rödlistad i Danmark, Norge och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Phylloporus - skivsoppar 
 • Art
  Phylloporus pelletieri(Lév.) Quél. - skivsopp
  Synonymer
  Xerocomus pelletieri (Lév.) Bresinsky & Manfr.Binder
  Phylloporus rhodoxanthus subsp. europaeus Singer
  Agaricus pelletieri Lév.

Skivsopp växer under hösten i ängsbokskog, ibland även tillsammans med ek men sällan med andra lövträd. Den kan också växa i blandskog med tall. Växtplatserna ligger ofta på sandig mark, gärna bland gräs i skogsbryn. Arten är värmekrävande.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Kalavverkning, gallring och markberedning är de främsta hoten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Alla kända växtplatser måste säkerställas. Artens ståndortskrav måste utredas ytterligare för att avgöra vilka lämpliga skötsel- och naturvårdsåtgärder som behöver tillgripas.
Rödlistad 2005 under namnet Phylloporus rhodoxanthus.
Utländska namn – NO: Gullskiverørsopp, DK: Lamelrørhat, FI: Helttatait.

Bon, M. 1994. Svampar. En fälthandbok. Bonnier Alba, Stockholm.

Cetto, B. 1979. Der grosse Pilzführer, Band 1. BLV Verlagsgesellschaft, München Bern Wien.

Dähncke, R.M. & Dähncke, S.M. 1979. 700 Pilze in Farbfotos. AT Verlag, Aarau.

Marchand, A. 1973. Champignons du nord et du midi 2. Perpignan.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Phylloporus - skivsoppar 
 • Art
  Phylloporus pelletieri, (Lév.) Quél. - skivsopp
  Synonymer
  Xerocomus pelletieri (Lév.) Bresinsky & Manfr.Binder
  Phylloporus rhodoxanthus subsp. europaeus Singer
  Agaricus pelletieri Lév.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.