Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skogsbäckmossa

Organismgrupp Mossor Hygrohypnum eugyrium
Skogsbäckmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Växer i gröna, gulaktiga eller bruna kuddar eller mattor. På soliga platser kan arten ibland ha klart röda färger. Skotten är 2-6 cm långa och oregelbundet förgrenade, ibland något plattade. Stambladen är äggrunda, kraftigt kupade och gradvis eller kort avsmalnande till en kort spets. Bladen är mer eller mindre utstående, raka eller krökta nedåt, och ej eller knappt nedlöpande. Bladnerven är svag och dubbel eller kluven strax ovan bladfästet och når inte högre än 25 % upp i bladet. Bladkanten är fintandad nära bladspetsen, plan eller smalt tillbakaböjd nära basen. Cellerna i bladmitten är 27-74 µm långa. De kvadratiska eller triangulära bashörnsgrupperna är väl avgränsade, och består av kort eller långt rektangulära, utvidgade och mer eller mindre tunnväggiga celler som ofta blir orangebruna som äldre. Åtminstone halva stammens omkrets har en hyalodermis. Arten är samkönad. De inre honbladens kant är fin- eller grovtandad och bladskivans celler är släta. Sporerna är 16-21 µm.
Skogsbäckmossa kan förväxlas med stor skogsbäckmossa Hygrohypnum subeugyrium, men den senare har längre bladceller, tydligare tandad bladkant nära bladspetsen och saknar hyalodermis. Ibland har kraftiga exemplar med raka, tegellagda blad urskilts som H. eugyrium var. mackayi.
Utbredning
Länsvis förekomst för skogsbäckmossa Observationer i Sverige för skogsbäckmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från spridda växtplatser i södra Sverige från Småland till Värmland. I Norden är den känd även från Norge och Färöarna. Den finns även i Europas bergstrakter, västliga och östra Asien samt Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten växer på stränder av sjöar och vattendrag. Den har en utbredning begränsad till södra Sveriges inland. Största flertalet fynd är gjorda på stränderna av sjön Vättern. Få lokalområden gör arten sårbar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (80-11000). Antalet lokalområden i landet skattas till 8. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 360 (16-2200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Skogsbäckmossa växer i bäckar och på sjöstränder i låglandet, ofta i skogsbygder. Arten förekommer i relativt basiska miljöer och hittas ibland tillsammans med stor skogsbäckmossa Hygrohypnum subeugyrium.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Amblystegiaceae, Släkte Hygrohypnum (bäckmossor), Art Hygrohypnum eugyrium (Schimp.) Loeske - skogsbäckmossa Synonymer Limnobium eugyrium Schimp., Hygrohypnum eugyrium (Schimp.) Broth., Hygrohypnum eugyrium var. mackayi (Schimp.) Broth., Hypnum eugyrium var. mackayi Schimp.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten växer på stränder av sjöar och vattendrag. Den har en utbredning begränsad till södra Sveriges inland. Största flertalet fynd är gjorda på stränderna av sjön Vättern. Få lokalområden gör arten sårbar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (80-11000). Antalet lokalområden i landet skattas till 8. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 360 (16-2200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Växer i gröna, gulaktiga eller bruna kuddar eller mattor. På soliga platser kan arten ibland ha klart röda färger. Skotten är 2-6 cm långa och oregelbundet förgrenade, ibland något plattade. Stambladen är äggrunda, kraftigt kupade och gradvis eller kort avsmalnande till en kort spets. Bladen är mer eller mindre utstående, raka eller krökta nedåt, och ej eller knappt nedlöpande. Bladnerven är svag och dubbel eller kluven strax ovan bladfästet och når inte högre än 25 % upp i bladet. Bladkanten är fintandad nära bladspetsen, plan eller smalt tillbakaböjd nära basen. Cellerna i bladmitten är 27-74 µm långa. De kvadratiska eller triangulära bashörnsgrupperna är väl avgränsade, och består av kort eller långt rektangulära, utvidgade och mer eller mindre tunnväggiga celler som ofta blir orangebruna som äldre. Åtminstone halva stammens omkrets har en hyalodermis. Arten är samkönad. De inre honbladens kant är fin- eller grovtandad och bladskivans celler är släta. Sporerna är 16-21 µm.
Skogsbäckmossa kan förväxlas med stor skogsbäckmossa Hygrohypnum subeugyrium, men den senare har längre bladceller, tydligare tandad bladkant nära bladspetsen och saknar hyalodermis. Ibland har kraftiga exemplar med raka, tegellagda blad urskilts som H. eugyrium var. mackayi.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skogsbäckmossa

Länsvis förekomst och status för skogsbäckmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skogsbäckmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från spridda växtplatser i södra Sverige från Småland till Värmland. I Norden är den känd även från Norge och Färöarna. Den finns även i Europas bergstrakter, västliga och östra Asien samt Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Amblystegiaceae  
 • Släkte
  Hygrohypnum - bäckmossor 
 • Art
  Hygrohypnum eugyrium(Schimp.) Loeske - skogsbäckmossa
  Synonymer
  Limnobium eugyrium Schimp.
  Hygrohypnum eugyrium (Schimp.) Broth.
  Hygrohypnum eugyrium var. mackayi (Schimp.) Broth.
  Hypnum eugyrium var. mackayi Schimp.

Skogsbäckmossa växer i bäckar och på sjöstränder i låglandet, ofta i skogsbygder. Arten förekommer i relativt basiska miljöer och hittas ibland tillsammans med stor skogsbäckmossa Hygrohypnum subeugyrium.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Vattendrag, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mark/sediment (Har betydelse)
Skogsbäckmossa hotas av förändringar i vattenkvalitet och hydrologi. Troligen utgör ökad exponering, exempelvis genom kalhuggning, ett hot mot åtminstone en del växtplatser. Kunskapen om artens miljökrav är för närvarande alltför begränsad för att säkert kunna säga hur den reagerar på ökad exposition.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Ytterligare äldre lokaler för arten bör återbesökas för att kontrollera dess status, samt för att ge en bättre bild av dess krav på växtmiljön.
Utländska namn - NO: Evjebekkemose, IS: Giljalúði.

Hedenäs, L. 1995. Hygrohypnum-nyckel. Myrinia 5: 46-48.

Hedenäs, L. 2014. Hygrohypnum eugyrium skogsbäckmossa s. 87. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Jamieson, D. W. 1976. A monograph of the genus Hygrohypnum Lindb. (Musci). (Doktorsavhandling; Dept. of Biology, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada).

Nyholm, E. 1965. Illustrated moss flora of Fennoscandia. II, Musci. Fasc. 5. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Uppdaterad 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Amblystegiaceae  
 • Släkte
  Hygrohypnum - bäckmossor 
 • Art
  Hygrohypnum eugyrium, (Schimp.) Loeske - skogsbäckmossa
  Synonymer
  Limnobium eugyrium Schimp.
  Hygrohypnum eugyrium (Schimp.) Broth.
  Hygrohypnum eugyrium var. mackayi (Schimp.) Broth.
  Hypnum eugyrium var. mackayi Schimp.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Uppdaterad 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.