Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skogskärrsfältmätare

Organismgrupp Fjärilar, Mätare Lampropteryx otregiata
Skogskärrsfältmätare Fjärilar, Mätare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 21-25 mm. Framvingens grundfärg mörkbrun till nästan svartbrun, särskilt mellanfältet. Ganska högt upp på det mörka mellanfältet ligger en liten svart diskfläck. Yttre och inre ljusa fälten med vita och bruna teckningar. På insidan av det yttre fältet böjer en ganska rundad urgröpning in i det breda ljusa fältet. Bakvingarna ganska enfärgat ljust brungrå (Skou 1982, Hausmann & Viidalepp 2012). Den är mycket lik trekantsfläckad fältmätare Lampropteryx suffumata. Denna är större, 27-31 mm, och något mörkare samt mer kontrastrik och mindre rundvingad än skogskärrfältmätaren. Urgröpningen i det ljusa fältet är spetsigare hos trekantsfläckad fältmätare mot den mer rundade hos skogskärrfältmätaren. Åtminstone i södra halvan av Sverige flyger dessutom trekantsfläckad fältmätare betydligt tidigare. Den kan börja flyga redan i slutet på april och har högflygning under maj månad. Den är i princip slutflugen när skogskärrfältmätaren börjar flyga.
Utbredning
Länsvis förekomst för skogskärrsfältmätare Observationer i Sverige för skogskärrsfältmätare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Skogskärrfältmätaren är känd från alla svenska landskap från Skåne till Norrbotten bortsett från Öland och Gotland. Den är inte heller påträffad på Gotska sandön (Svensson et al. 1994). I Europa förekommer den i de nordiska länderna utom Danmark. Vidare i Baltikum, några länder i Centraleuropa samt i sydvästra Storbritannien. Det finns även en lokal sydlig förekomst i Pyrenéerna. Överhuvudtaget är den södra och centraleuropeiska utbredningen mycket disjunkt, det vill säga mycket lokala regionala förekomster (Razowski 1996, Hausmann & Viidalepp 2012). Under 2000-talet är det bara ca 40 fynd som blivit inrapporterade i Sverige (Artportalen 2015), men den är ansedd som ovanlig, fåtalig och mycket lokal i alla de nordiska länderna (Skou 1984).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Skogskärrfältmätare förekommer i skuggigare barrskogar längs skogsbäckar och fuktigare dråg med växt av Galium spp som är larvens värdväxt. Arten har minskat kraftigt under de senaste 10-20 åren och återfinns inte längre på flera av sina tidigare lokaler. Det storskaliga trakthyggesbruket kan förklara huvuddelen av artens minskningar. Möjligen finns även andra faktorer som samspelar med de negativa effekterna av skogsbruket. Den ökade fragmenteringen av artens kvarvarande habitat kan väntas förstärka minskningen. Inga tecken på att minskningen upphör finns för närvarande. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 192 (128-288) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,v)).
Ekologi
Skogskärrsfältmätaren lever endast i skogstrakter och i synnerhet i ganska opåverkade skogsmarker med kontinuitet. Den finns i ren granskog och blandskog samt uppges även förekomma i alskog (Skou 1984). Den håller till på eller intill fuktiga ställen i skog som skogskärr och mindre vattendrag som diken och bäckar. Fjärilen flyger från cirka mitten av juni-mitten av juli från skymningen genom natten (Skou 1984, Svensson 1993). Som värdväxt för larven anges vattenmåra Galium palustre och eventuellt även sumpmåra Galium uliginosum, som den lever på från slutet av juli till mitten av augusti (Skou 1984, Hausmann & Viidalepp 2012).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· sumpmåra
· sumpmåra
· vattenmåra
· vattenmåra
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Geometridae (mätare), Släkte Lampropteryx, Art Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917) - skogskärrsfältmätare Synonymer skogskärrfältmätare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Skogskärrfältmätare förekommer i skuggigare barrskogar längs skogsbäckar och fuktigare dråg med växt av Galium spp som är larvens värdväxt. Arten har minskat kraftigt under de senaste 10-20 åren och återfinns inte längre på flera av sina tidigare lokaler. Det storskaliga trakthyggesbruket kan förklara huvuddelen av artens minskningar. Möjligen finns även andra faktorer som samspelar med de negativa effekterna av skogsbruket. Den ökade fragmenteringen av artens kvarvarande habitat kan väntas förstärka minskningen. Inga tecken på att minskningen upphör finns för närvarande. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 192 (128-288) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,v)).
Vingbredd 21-25 mm. Framvingens grundfärg mörkbrun till nästan svartbrun, särskilt mellanfältet. Ganska högt upp på det mörka mellanfältet ligger en liten svart diskfläck. Yttre och inre ljusa fälten med vita och bruna teckningar. På insidan av det yttre fältet böjer en ganska rundad urgröpning in i det breda ljusa fältet. Bakvingarna ganska enfärgat ljust brungrå (Skou 1982, Hausmann & Viidalepp 2012). Den är mycket lik trekantsfläckad fältmätare Lampropteryx suffumata. Denna är större, 27-31 mm, och något mörkare samt mer kontrastrik och mindre rundvingad än skogskärrfältmätaren. Urgröpningen i det ljusa fältet är spetsigare hos trekantsfläckad fältmätare mot den mer rundade hos skogskärrfältmätaren. Åtminstone i södra halvan av Sverige flyger dessutom trekantsfläckad fältmätare betydligt tidigare. Den kan börja flyga redan i slutet på april och har högflygning under maj månad. Den är i princip slutflugen när skogskärrfältmätaren börjar flyga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skogskärrsfältmätare

Länsvis förekomst och status för skogskärrsfältmätare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skogskärrsfältmätare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Skogskärrfältmätaren är känd från alla svenska landskap från Skåne till Norrbotten bortsett från Öland och Gotland. Den är inte heller påträffad på Gotska sandön (Svensson et al. 1994). I Europa förekommer den i de nordiska länderna utom Danmark. Vidare i Baltikum, några länder i Centraleuropa samt i sydvästra Storbritannien. Det finns även en lokal sydlig förekomst i Pyrenéerna. Överhuvudtaget är den södra och centraleuropeiska utbredningen mycket disjunkt, det vill säga mycket lokala regionala förekomster (Razowski 1996, Hausmann & Viidalepp 2012). Under 2000-talet är det bara ca 40 fynd som blivit inrapporterade i Sverige (Artportalen 2015), men den är ansedd som ovanlig, fåtalig och mycket lokal i alla de nordiska länderna (Skou 1984).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Geometroidea  
 • Familj
  Geometridae - mätare 
 • Underfamilj
  Larentiinae  
 • Tribus
  Cidariini  
 • Släkte
  Lampropteryx  
 • Art
  Lampropteryx otregiata(Metcalfe, 1917) - skogskärrsfältmätare
  Synonymer
  skogskärrfältmätare

Skogskärrsfältmätaren lever endast i skogstrakter och i synnerhet i ganska opåverkade skogsmarker med kontinuitet. Den finns i ren granskog och blandskog samt uppges även förekomma i alskog (Skou 1984). Den håller till på eller intill fuktiga ställen i skog som skogskärr och mindre vattendrag som diken och bäckar. Fjärilen flyger från cirka mitten av juni-mitten av juli från skymningen genom natten (Skou 1984, Svensson 1993). Som värdväxt för larven anges vattenmåra Galium palustre och eventuellt även sumpmåra Galium uliginosum, som den lever på från slutet av juli till mitten av augusti (Skou 1984, Hausmann & Viidalepp 2012).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Vattendrag

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· sumpmåra - Galium uliginosum (Har betydelse)
· vattenmåra - Galium palustre (Viktig)
Slutavverkningar av skog samt dikningar. Även om ridåer av träd sparas vid kärr och vattendrag kräver sannolikt skogskärrfältmätaren större trädområden och blir dessa för små kommer habitatet att bli otjänligt för arten. Skogskärrfältmätaren är heller inte känd för att migrera eller påträffas utanför sitt habitat. Fragmentering som skapar långa avstånd mellan lämpliga habitat är ett stort hot eftersom arten kan ha svårt att sprida sig längre sträckor. Ett förstört habitat tar också lång tid att återskapa.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Skydd av skogar med lång kontinuitet och inslag av kärr och vattendrag. Eftersträva ett skogslandskap där avstånden inte är för långa mellan lämpliga habitat, kanske max 5 km eller mindre. Spara större trädområden intill våtmarker och små naturliga vattendrag.

Hausmann, A. & Viidalepp, J. 2012. The Geometrid moths of Europe. Volume 3. Larentiinae. Apollo Books.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe: a distribunal checklist. Apollo books, Stenstrup.

Skou, P. 1984. Nordens målere. Danmarks dyreliv Bind 2. Fauna bøger & Apollo bøger.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Förlag Hans Hellberg, Kista.

Svensson, I., Elmquist, H., Gustafsson, B., Hellberg, H., Imby, L. & Palmquist, G. 1994. Catalogus lepidopterorum suecicae. Naturhistoriska riksmuseet & Entomologiska föreningen, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindeborg 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Geometroidea  
 • Familj
  Geometridae - mätare 
 • Underfamilj
  Larentiinae  
 • Tribus
  Cidariini  
 • Släkte
  Lampropteryx  
 • Art
  Lampropteryx otregiata, (Metcalfe, 1917) - skogskärrsfältmätare
  Synonymer
  skogskärrfältmätare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindeborg 2015.