Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skogsklokrypare

Organismgrupp Spindeldjur, Klokrypare Microbisium suecicum
Skogsklokrypare Spindeldjur, Klokrypare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framkroppen hos den här arten är nästan parallellsidig, och nästan lika lång som bred. Utmärkande för arten är att den är blekare än andra arter, dvs. ingen färgkontrast mellan ryggplåtar och mellanliggande bindväv. Arten är relativt liten med en kroppslängd på 1,4–1,8 mm. Se vidare Gärdenfors och Wilander 1992.
Utbredning
Länsvis förekomst för skogsklokrypare Observationer i Sverige för skogsklokrypare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige har vi ca 30 fynd från Götaland före 1960 men bara ett fåtal därefter (Växjö, Björnamo 1982, Gotska Sandön 1986). De få sentida fynden antyder att arten minskat kraftigt. Arten är funnen i Mellaneuropa, bla Belgien, Tyskland, Schweiz, Österrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten är funnen i Mellaneuropa och är känd från Sverige från ca 30 fynd före 1960 men enbart 2 därefter (Växjö, Björnamo 1982 och Gotska Sandön 1986), vilket kan indikerar kraftig minskning. Skogsklokrypare är en marklevande art som förekommer i förna, löv, mossa och liknande. Flertalet fynd är ifrån rasbranter, blockig mark, hällmarker i anslutning till halvöppna löv- och barrskogar, ett habitat som möjligtvis minskar. Eftersök av klokrypare i förna har varit relativt begränsade efter H Lohmanders undersökningar som gjordes 1920-1960. Mörkertalet kan vara betydande. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Skogsklokrypare är en marklevande art som förekommer i förna, löv, mossa och liknande. Flertalet fynd är ifrån rasbranter, blockig mark, hällmarker i anslutning till halvöppna löv- och barrskogar. Klokrypare är rovdjur på mindre leddjur som hoppstjärtar och kvalster.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Pseudoscorpiones (klokrypare), Familj Neobisiidae (helplåtklokrypare), Släkte Microbisium, Art Microbisium suecicum Lohmander, 1945 - skogsklokrypare Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten är funnen i Mellaneuropa och är känd från Sverige från ca 30 fynd före 1960 men enbart 2 därefter (Växjö, Björnamo 1982 och Gotska Sandön 1986), vilket kan indikerar kraftig minskning. Skogsklokrypare är en marklevande art som förekommer i förna, löv, mossa och liknande. Flertalet fynd är ifrån rasbranter, blockig mark, hällmarker i anslutning till halvöppna löv- och barrskogar, ett habitat som möjligtvis minskar. Eftersök av klokrypare i förna har varit relativt begränsade efter H Lohmanders undersökningar som gjordes 1920-1960. Mörkertalet kan vara betydande. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Framkroppen hos den här arten är nästan parallellsidig, och nästan lika lång som bred. Utmärkande för arten är att den är blekare än andra arter, dvs. ingen färgkontrast mellan ryggplåtar och mellanliggande bindväv. Arten är relativt liten med en kroppslängd på 1,4–1,8 mm. Se vidare Gärdenfors och Wilander 1992.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skogsklokrypare

Länsvis förekomst och status för skogsklokrypare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skogsklokrypare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige har vi ca 30 fynd från Götaland före 1960 men bara ett fåtal därefter (Växjö, Björnamo 1982, Gotska Sandön 1986). De få sentida fynden antyder att arten minskat kraftigt. Arten är funnen i Mellaneuropa, bla Belgien, Tyskland, Schweiz, Österrike.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Pseudoscorpiones - klokrypare 
 • Familj
  Neobisiidae - helplåtklokrypare 
 • Släkte
  Microbisium  
 • Art
  Microbisium suecicumLohmander, 1945 - skogsklokrypare

Skogsklokrypare är en marklevande art som förekommer i förna, löv, mossa och liknande. Flertalet fynd är ifrån rasbranter, blockig mark, hällmarker i anslutning till halvöppna löv- och barrskogar. Klokrypare är rovdjur på mindre leddjur som hoppstjärtar och kvalster.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Mark/sediment (Har betydelse)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Kunskapen om arten är i dagsläget inte tillräcklig för att kunna specificera några hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gamla hällmarkstallskogar och lövblandskogar i rasbranter bör skyddas och bevaras.

Gärdenfors, U. & Wilander, P. 1992. Sveriges klokrypare med nyckel till arterna. Ent. Tidskr. 113: 20–35.

Thydsen Meinertz, N. 1962. Mosskorpioner og mejere. Danmarks Fauna 67. Dansk Naturhistorisk Forening., Köpenhamn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Pseudoscorpiones - klokrypare 
 • Familj
  Neobisiidae - helplåtklokrypare 
 • Släkte
  Microbisium  
 • Art
  Microbisium suecicum, Lohmander, 1945 - skogsklokrypare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.