Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skogskorn

Organismgrupp Kärlväxter Hordelymus europaeus
Skogskorn Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skogskorn är ett flerårigt, tuvat och högvuxet gräs. Arten bildar tämligen lösa tuvor med 2–30 skott som oftast blir mellan 4–10 år gamla. Bladskivorna är 8–10 mm breda, gleshåriga på ovansidan, sträva både på ovan- och undersidan. Blommorna sitter i ett 6–8 cm ljusgrönt ax, som efter blomningen blir gulaktigt. Småaxen har 2–3 cm långa borst och kan spridas med hjälp av djur. De basala delarna av skotten förblir gröna under vintern, något skyddade av nervissnade bladbaser, och fortsätter att växa på våren. Blommande skott dör tillbaka helt på hösten. Knoppar eller småskott bildas emellertid under sommaren och hösten vid basen av vegetativa och blommande skott. Skottutvecklingen till blomstadiet tar 2–3 år. Blommande skogskorn kan bli upp till 1,5 m hög, den blommar i juni/juli med frömognad i juli/augusti. Arten bildar ibland korta utlöpare, men förökning med frön är en förutsättning för en effektiv spridning, även på beståndsnivå. Fröna har hög grobarhet och behöver ingen frövila.
Utbredning
Länsvis förekomst för skogskorn Observationer i Sverige för skogskorn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Skogskorn förekommer i Skåne (26 lokaler), längs ostkusten i Småland (3 lokaler), Östergötland (1 lokal) i Södermanland, Uppland och Gästrikland. De flesta förekomsterna finns dock på Öland och på Gotland (med nu omkring 150 kända lokaler). Skogskorn saknas i Norge och Finland, men är vitt spridd i Danmark. Arten förekommer i Europa, Kaukasus och Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer från Skåne upp till Gästrikland samt på Öland och Gotland. Växer i äldre bokskogar, ädellövskog eller örtrika barrskogar. Föredrar lite ljusare skogar, varför gallring kan ha positiv effekt. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (80-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (400-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
I Skåne växer skogskorn för det mesta i äldre bokskog. I övriga området hittar man arten i ädellövskog och på Öland, Gotland, Uppland och Gästrikland även i örtrika barrskogar. Lokalerna innehåller ofta även andra sällsynta lundväxter. Fruktsättning och fröplantsetablering gynnas av gallring om krontaket är väl slutet. Skogskorn gynnas också av högt mark-pH och är tämligen känslig mot höga aluminiumhalter i marken. I Skåne finns dock enstaka lokaler med ett mark-pH kring 4,5.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Poaceae (gräs), Släkte Hordelymus (skogskornssläktet), Art Hordelymus europaeus (L.) Harz - skogskorn Synonymer Elymus europaeus, Hordeum sylvaticum, Hordeum europaeum (L.) All., Cuviera europaea (L.) Koeler

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer från Skåne upp till Gästrikland samt på Öland och Gotland. Växer i äldre bokskogar, ädellövskog eller örtrika barrskogar. Föredrar lite ljusare skogar, varför gallring kan ha positiv effekt. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (80-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (400-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Konventioner Typisk art i 9020 Nordlig ädellövskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
Skogskorn är ett flerårigt, tuvat och högvuxet gräs. Arten bildar tämligen lösa tuvor med 2–30 skott som oftast blir mellan 4–10 år gamla. Bladskivorna är 8–10 mm breda, gleshåriga på ovansidan, sträva både på ovan- och undersidan. Blommorna sitter i ett 6–8 cm ljusgrönt ax, som efter blomningen blir gulaktigt. Småaxen har 2–3 cm långa borst och kan spridas med hjälp av djur. De basala delarna av skotten förblir gröna under vintern, något skyddade av nervissnade bladbaser, och fortsätter att växa på våren. Blommande skott dör tillbaka helt på hösten. Knoppar eller småskott bildas emellertid under sommaren och hösten vid basen av vegetativa och blommande skott. Skottutvecklingen till blomstadiet tar 2–3 år. Blommande skogskorn kan bli upp till 1,5 m hög, den blommar i juni/juli med frömognad i juli/augusti. Arten bildar ibland korta utlöpare, men förökning med frön är en förutsättning för en effektiv spridning, även på beståndsnivå. Fröna har hög grobarhet och behöver ingen frövila.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skogskorn

Länsvis förekomst och status för skogskorn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skogskorn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Skogskorn förekommer i Skåne (26 lokaler), längs ostkusten i Småland (3 lokaler), Östergötland (1 lokal) i Södermanland, Uppland och Gästrikland. De flesta förekomsterna finns dock på Öland och på Gotland (med nu omkring 150 kända lokaler). Skogskorn saknas i Norge och Finland, men är vitt spridd i Danmark. Arten förekommer i Europa, Kaukasus och Nordafrika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Hordelymus - skogskornssläktet 
 • Art
  Hordelymus europaeus(L.) Harz - skogskorn
  Synonymer
  Elymus europaeus
  Hordeum sylvaticum
  Hordeum europaeum (L.) All.
  Cuviera europaea (L.) Koeler

I Skåne växer skogskorn för det mesta i äldre bokskog. I övriga området hittar man arten i ädellövskog och på Öland, Gotland, Uppland och Gästrikland även i örtrika barrskogar. Lokalerna innehåller ofta även andra sällsynta lundväxter. Fruktsättning och fröplantsetablering gynnas av gallring om krontaket är väl slutet. Skogskorn gynnas också av högt mark-pH och är tämligen känslig mot höga aluminiumhalter i marken. I Skåne finns dock enstaka lokaler med ett mark-pH kring 4,5.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Skogskornet är vid sidan av skugglostan, Bromus ramosus, vårt sällsyntaste lundgräs. På Gotland (och möjligen Öland) verkar arten dock vara under spridning. I Skåne har kraftig fröplantsetablering observerats i vissa populationer efter gallring i bokskog. Försiktig lövskogsskötsel verkar således inte utgöra ett hot mot arten. Den är däremot förmodligen mycket känslig mot skogsbete. Även granplantering på svagare jordar har negativ effekt genom försämrad ljustillgång och marktillstånd.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Artens växtplatser på fastlandet bör ej betas eller slutavverkas. Granplantering måste undvikas. Försiktig gallring så ljusinsläppet ökar gynnar arten. Arten bör övervakas av floraväktarna.
Utländska namn – NO: Skogskorn, DK: Skovbyg, GB: Wood Barley.

Brunet, J. 1994. Utbredning av sällsynta lundgräs i södra Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 88: 103–108.

Brunet, J. 1994. Importance of soil solution chemistry and land use to growth and distribution of four woodland grasses in south Sweden. Dissertation. Dept. of Ecology, Lund university. Lund.

Olsson, K.-A. 2006. Nya hotade kärlväxter I Skåne. Bot. Not. 139 (3): 22–33.

Pedersen, A. 1974. Gramineernes udbredelse i Danmark. Spontane og naturaliserede arter. Bot. Tidsskr. 68: 177–343.

Ryberg, M. 1967. Några synpunkter på lundgräsens ekologi i östra Svealand. Svensk. Bot. Tidskr. 61: 385–418.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Sterner, R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2:a rev. uppl. utgiven av Åke Lundqvist. Stockholm.

Stighäll, K. & Zachrisson, E. 2003. Skogskorn i östra Uppland. Svensk Bot. Tidskr. 97: 295–304.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Måns Ryberg 1984. Rev. Jörg Brunet 1995. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Hordelymus - skogskornssläktet 
 • Art
  Hordelymus europaeus, (L.) Harz - skogskorn
  Synonymer
  Elymus europaeus
  Hordeum sylvaticum
  Hordeum europaeum (L.) All.
  Cuviera europaea (L.) Koeler
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Måns Ryberg 1984. Rev. Jörg Brunet 1995. © ArtDatabanken, SLU 2006.