Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skorpgelélav

Organismgrupp Lavar Rostania occultata
Skorpgelélav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skorpgelélav är en mycket liten, skorpliknande bladlav som ibland har rikligt med små klotrunda apothecier. Bålen, vilken ser ut som mörka svarta fläckar, utgörs av tillplattade fjäll med upprättstående, vårtig kant. Laven innehåller cyanobakterier (Nostoc) och har en s.k. homeomer (odifferentierad) bål som sväller starkt i väta.
Utbredning
Länsvis förekomst för skorpgelélav Observationer i Sverige för skorpgelélav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Skorpgelélav är spridd men sällsynt över stora delar av landet och påträffas i två varieteter. Den sydliga Collema occultatum var. occultatum är vanligast i sydvästra Sverige men förekommer upp till Mellansverige. Den andra varieteten C. occultatum var. populinum förekommer främst i norra Sverige och norra Svealand med ströförekomster längre söderut. De båda varieteterna behandlades i rödlistan från 1995 var för sig, men skillnaderna mellan de olika populationerna (varieteterna) är flytande och vaga. Därför behandlas skorpgelélav som en art i denna sammanställning. I övriga världen förekommer arten spritt i Europa, i Nordafrika och i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Spridd men sällsynt över stora delar av landet. Växer på gamla lövträd och kräver, åtminstone periodvis, hög luftfuktighet. Oftast står lövträden inne i gammal barrskog. I sydvästra Sverige växer den även på vårdträd i områden med hög luftfuktighet. De största kvarvarande populationerna finns sannolikt i fjällnära skog. Arten bytte 2013 namn från Collema occultatum till Rostania occultata. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1500-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1200 (250-2500). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Skorpgelélav påträffas på gamla, grova lövträd i såväl åldriga barrblandskogar som i jordbrukslandskapet och kulturpräglade skogar. Den är ljusgynnad men kräver åtminstone periodvis hög luftfuktighet. C. occultatum var. occultatum anses vara vanligare och förekommer framför allt i södra Sverige på ädellövträd i jordbrukslandskapet eller i glesa skogar, t.ex. alléer, gamla vårdträd och hagmarksträd. Här förekommer den framförallt på lönn men arten har också påträffats på ek, ask och alm. C. occultatum var. populinum som bildar större och mer sammanhängande bålar och är oftare fertil och påträffas främst på asp och sälg i boreala områden. I norra Sverige förekommer laven framför allt på gamla aspar och sälgar i halvöppna granskogar, vid fäbodar eller utmed gamla skogsvägar eller skogsgläntor. De största kvarvarande populationerna finns sannolikt i fjällnära skog. På många av skorpgelélavens växtlokaler förekommer också andra rödlistade lavar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· ekar
· ekar
· rönn
· rönn
· skogsalm
· skogsalm
· skogslönn
· skogslönn
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Peltigerales, Familj Collemataceae, Släkte Rostania, Art Rostania occultata (Bagl.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin - skorpgelélav Synonymer Collema quadratum J.Lahm ex Körb., Leptogium occultatum (Bagl.) Zahlbr., Leptogium quadratum (J.Lahm ex Körb.) Nyl. ex Norrl., Leptogium quadratum (Körb.) J.Lahm, Collema occultatum Bagl., Collema occultatum var. occultatum Bagl., Collema coccophylloides Hepp ex Müll.Arg., Collema verruciforme f. populinum Th.Fr., Collema occultatum var. populinum (Th.Fr.) Degel.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Spridd men sällsynt över stora delar av landet. Växer på gamla lövträd och kräver, åtminstone periodvis, hög luftfuktighet. Oftast står lövträden inne i gammal barrskog. I sydvästra Sverige växer den även på vårdträd i områden med hög luftfuktighet. De största kvarvarande populationerna finns sannolikt i fjällnära skog. Arten bytte 2013 namn från Collema occultatum till Rostania occultata. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1500-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1200 (250-2500). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Skorpgelélav är en mycket liten, skorpliknande bladlav som ibland har rikligt med små klotrunda apothecier. Bålen, vilken ser ut som mörka svarta fläckar, utgörs av tillplattade fjäll med upprättstående, vårtig kant. Laven innehåller cyanobakterier (Nostoc) och har en s.k. homeomer (odifferentierad) bål som sväller starkt i väta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skorpgelélav

Länsvis förekomst och status för skorpgelélav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skorpgelélav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Skorpgelélav är spridd men sällsynt över stora delar av landet och påträffas i två varieteter. Den sydliga Collema occultatum var. occultatum är vanligast i sydvästra Sverige men förekommer upp till Mellansverige. Den andra varieteten C. occultatum var. populinum förekommer främst i norra Sverige och norra Svealand med ströförekomster längre söderut. De båda varieteterna behandlades i rödlistan från 1995 var för sig, men skillnaderna mellan de olika populationerna (varieteterna) är flytande och vaga. Därför behandlas skorpgelélav som en art i denna sammanställning. I övriga världen förekommer arten spritt i Europa, i Nordafrika och i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Collemataceae  
 • Släkte
  Rostania  
 • Art
  Rostania occultata(Bagl.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin - skorpgelélav
  Synonymer
  Collema quadratum J.Lahm ex Körb.
  Leptogium occultatum (Bagl.) Zahlbr.
  Leptogium quadratum (J.Lahm ex Körb.) Nyl. ex Norrl.
  Leptogium quadratum (Körb.) J.Lahm
  Collema occultatum Bagl.
  Collema occultatum var. occultatum Bagl.
  Collema coccophylloides Hepp ex Müll.Arg.
  Collema verruciforme f. populinum Th.Fr.
  Collema occultatum var. populinum (Th.Fr.) Degel.

Skorpgelélav påträffas på gamla, grova lövträd i såväl åldriga barrblandskogar som i jordbrukslandskapet och kulturpräglade skogar. Den är ljusgynnad men kräver åtminstone periodvis hög luftfuktighet. C. occultatum var. occultatum anses vara vanligare och förekommer framför allt i södra Sverige på ädellövträd i jordbrukslandskapet eller i glesa skogar, t.ex. alléer, gamla vårdträd och hagmarksträd. Här förekommer den framförallt på lönn men arten har också påträffats på ek, ask och alm. C. occultatum var. populinum som bildar större och mer sammanhängande bålar och är oftare fertil och påträffas främst på asp och sälg i boreala områden. I norra Sverige förekommer laven framför allt på gamla aspar och sälgar i halvöppna granskogar, vid fäbodar eller utmed gamla skogsvägar eller skogsgläntor. De största kvarvarande populationerna finns sannolikt i fjällnära skog. På många av skorpgelélavens växtlokaler förekommer också andra rödlistade lavar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
Levande träd (Viktig)
I södra Sverige hotas laven av att gamla trädbestånd i parker och kyrkogårdar avverkas och föryngras. I norra Sverige är det största hotet avverkning av asp och sälg, jämte igenväxning med gran av lövbrännor och gamla odlingsmarker.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Lokaler med andra rödlistade arter bör skyddas. I ett landskapsperspektiv kan ett rikt asp- och sälginslag i barrskog, liksom den fauna och flora som förekommer i denna miljö, enbart säkerställas genom bränder eller brandliknande åtgärder.
Utländska namn – NO: Skorpeglye, FI: Kätköhyytelöjäkälä.

Degelius, G. 1954. The lichen genus Collema in Europe. Symb. Bot. Ups. 13(2).

Karström, M. 1993. Indikatorarter som biologisk inventeringsmetod - formulering av biologiska kriterier för urval av sökbiotoper. I: Olsson, G. A. & Gransberg, M. (red.), Indikatorarter för identifiering av naturskogar i Norrbotten. Naturvårdsverket, Rapport 4276, sid. 19–96.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Collemataceae  
 • Släkte
  Rostania  
 • Art
  Rostania occultata, (Bagl.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin - skorpgelélav
  Synonymer
  Collema quadratum J.Lahm ex Körb.
  Leptogium occultatum (Bagl.) Zahlbr.
  Leptogium quadratum (J.Lahm ex Körb.) Nyl. ex Norrl.
  Leptogium quadratum (Körb.) J.Lahm
  Collema occultatum Bagl.
  Collema occultatum var. occultatum Bagl.
  Collema coccophylloides Hepp ex Müll.Arg.
  Collema verruciforme f. populinum Th.Fr.
  Collema occultatum var. populinum (Th.Fr.) Degel.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.