Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skorpskinnlav

Organismgrupp Lavar Pseudoleptogium diffractum
Skorpskinnlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skorpskinnlav är en skorpformig bladlav med radierande lober. Bålen är brunsvart, glänsande och saknar apothecier och isidier. Den har cyanobakterier (Nostoc) som fotobiont, och bålen har en tydlig bark (kan ses i tvärsnittpreparat i mikroskop). Skorpskinnlav kan förväxlas med dvärggelélav Collema parvum, som har en svartaktig, matt bål med isidier utan barkskikt.
Utbredning
Länsvis förekomst för skorpskinnlav Observationer i Sverige för skorpskinnlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Skorpskinnlav är endast känd från fyra gamla lokaler på Gotland från 1940-talet (Hellvi, Hoburgen, Torsburgen och Stora Karlsö). Inventerades år 2002 och 2003 på Gotland och är nu känd från 12 aktuella lokaler. På praktiskt taget alla lokaler är populationsstorleken mycket liten (mindre än 1dm2). Den är förgäves eftersökt på Stora Karlsö, men kan vara förbisedd eftersom den är liten och dessutom lik dvärggelélav. För övrigt är den endast känd från Storbritannien, Estland, Alperna och Italien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Inventerad 2002 och 2003 och är nu känd från 12 aktuella lokaler på Gotland. På praktiskt taget alla lokaler är populationsstorleken liten (mindre än 1dm2). Växer på exponerad hård mer eller mindre horisontell revkalksten. Arten bytte 2013 namn från Leptogium diffractum till Pseodoleptogium diffractum. Antalet reproduktiva individer skattas till 70 (24-150). Antalet lokalområden i landet skattas till 35 (12-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 140 (48-300) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Växer på exponerad hård, mer eller mindre horisontell revkalksten. På Stora Karlsö hade den kalkgelélav Collema fuscovirens som följeart.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Peltigerales, Familj Collemataceae, Släkte Pseudoleptogium, Art Pseudoleptogium diffractum (Körb.) Müll.Arg. - skorpskinnlav Synonymer Leptogium diffractum Kremp. ex Körb.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Inventerad 2002 och 2003 och är nu känd från 12 aktuella lokaler på Gotland. På praktiskt taget alla lokaler är populationsstorleken liten (mindre än 1dm2). Växer på exponerad hård mer eller mindre horisontell revkalksten. Arten bytte 2013 namn från Leptogium diffractum till Pseodoleptogium diffractum. Antalet reproduktiva individer skattas till 70 (24-150). Antalet lokalområden i landet skattas till 35 (12-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 140 (48-300) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Skorpskinnlav är en skorpformig bladlav med radierande lober. Bålen är brunsvart, glänsande och saknar apothecier och isidier. Den har cyanobakterier (Nostoc) som fotobiont, och bålen har en tydlig bark (kan ses i tvärsnittpreparat i mikroskop). Skorpskinnlav kan förväxlas med dvärggelélav Collema parvum, som har en svartaktig, matt bål med isidier utan barkskikt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skorpskinnlav

Länsvis förekomst och status för skorpskinnlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skorpskinnlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Skorpskinnlav är endast känd från fyra gamla lokaler på Gotland från 1940-talet (Hellvi, Hoburgen, Torsburgen och Stora Karlsö). Inventerades år 2002 och 2003 på Gotland och är nu känd från 12 aktuella lokaler. På praktiskt taget alla lokaler är populationsstorleken mycket liten (mindre än 1dm2). Den är förgäves eftersökt på Stora Karlsö, men kan vara förbisedd eftersom den är liten och dessutom lik dvärggelélav. För övrigt är den endast känd från Storbritannien, Estland, Alperna och Italien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Collemataceae  
 • Släkte
  Pseudoleptogium  
 • Art
  Pseudoleptogium diffractum(Körb.) Müll.Arg. - skorpskinnlav
  Synonymer
  Leptogium diffractum Kremp. ex Körb.

Växer på exponerad hård, mer eller mindre horisontell revkalksten. På Stora Karlsö hade den kalkgelélav Collema fuscovirens som följeart.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Eftersom arten växer på exponerade klippor, oåtkomliga för betande djur, är risken för trampskador och slitage liten förutom vid Torsburgen där den växer i ett område med många besökare. Igenväxning i klippornas omgivningar är ett hot. Klipporna vid Torsburgen är idag mer skuggade än på 1940-talet och är sannolikt orsaken till att arten försvunnit därifrån.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Lokalerna måste hållas öppna.

Degelius, G. 1943. Über der Flechtengattung Pseudoleptogium Müll. Arg. Svensk Bot. Tidskr. 37: 65–72.

Degelius, G. 1944. Några märkligare fynd av Collemacéer på Gotland. Svensk Bot. Tidskr. 38: 178–184.

Nygren, C. 2002. Ekologi och status för den rödlistade skorpskinnlaven Leptogium diffractum. Examensarbete i ämnet naturvårdsbiologi 10 poäng nr 82. SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Fröberg 1999. Rev. G. Thor 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Collemataceae  
 • Släkte
  Pseudoleptogium  
 • Art
  Pseudoleptogium diffractum, (Körb.) Müll.Arg. - skorpskinnlav
  Synonymer
  Leptogium diffractum Kremp. ex Körb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Fröberg 1999. Rev. G. Thor 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.