Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skottlandsmaskros

Organismgrupp Kärlväxter Taraxacum subnaevosum
Skottlandsmaskros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skottlandsmaskros hör till gruppen fläckmaskrosor Taraxacum sect. Naevosa. Bladen har små mörka fläckar på ovansidan, vilka kan ses på de flesta blad. Ändfliken är rätt stor med ofta en eller några få tydliga inskärningar mitt på sidorna och klolikt nedböjda basflikar. Bladets övriga flikar är på samma sätt nedböjda med en vass spets. Bladskaftet är rött, ovingat med små och smala tänder. Blommorna saknar pollen och märkena är som regel gula. Korgen är liten, omkring 3 cm bred och de yttre holkfjällen är rätt korta och smala, kring 2 mm breda, och ovan blekt gröna (Richards 1981, Dudman & Richards 1997). Arten har förväxlats med fläckmaskros T. maculigerum, men denna har pollen och mindre ändlober. Bladens sidoflikar är heller inte så klolikt nedböjda.
Utbredning
Länsvis förekomst för skottlandsmaskros Observationer i Sverige för skottlandsmaskros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige har skottlandsmaskros bara anträffats en gång, nämligen på Arlövs strandängar i Malmö 1911. Troligen finns den inte kvar där men kan möjligen finnas på andra strandängar utanför Malmö. Arten är även funnen på Bornholm i Danmark. Skottlandsmaskrosen har sitt egentliga utbredningsområde i västra Europa och tycks vara särskilt vanlig på de Brittiska öarna. Mer än 100 växtplatser är kända från norra England och Skottland (Dudman & Richards 1997).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Skottlandsmaskros är en fläckmaskros som tycks vara knuten till fina strandängar och den enda kända svenska förekomsten fanns på en strandäng utanför Malmö 1911, som än idag hävdas. Den är senare inte återfunnen, men borde eftersökas på skånska havsstrandängar. Antalet reproduktiva individer skattas till 5 (0-50). Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-10). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten har i Norden bara setts på artrika, välhävdade gräsmarker, i Danmark invid en källa, i Sverige på en betad strandäng. Artens ekologi utanför Norden är tills vidare okänd.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Taraxacum (maskrosor), Art Taraxacum subnaevosum A. J. Richards - skottlandsmaskros Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Dokumentation Skottlandsmaskros är en fläckmaskros som tycks vara knuten till fina strandängar och den enda kända svenska förekomsten fanns på en strandäng utanför Malmö 1911, som än idag hävdas. Den är senare inte återfunnen, men borde eftersökas på skånska havsstrandängar. Antalet reproduktiva individer skattas till 5 (0-50). Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-10). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Skottlandsmaskros hör till gruppen fläckmaskrosor Taraxacum sect. Naevosa. Bladen har små mörka fläckar på ovansidan, vilka kan ses på de flesta blad. Ändfliken är rätt stor med ofta en eller några få tydliga inskärningar mitt på sidorna och klolikt nedböjda basflikar. Bladets övriga flikar är på samma sätt nedböjda med en vass spets. Bladskaftet är rött, ovingat med små och smala tänder. Blommorna saknar pollen och märkena är som regel gula. Korgen är liten, omkring 3 cm bred och de yttre holkfjällen är rätt korta och smala, kring 2 mm breda, och ovan blekt gröna (Richards 1981, Dudman & Richards 1997). Arten har förväxlats med fläckmaskros T. maculigerum, men denna har pollen och mindre ändlober. Bladens sidoflikar är heller inte så klolikt nedböjda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skottlandsmaskros

Länsvis förekomst och status för skottlandsmaskros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skottlandsmaskros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige har skottlandsmaskros bara anträffats en gång, nämligen på Arlövs strandängar i Malmö 1911. Troligen finns den inte kvar där men kan möjligen finnas på andra strandängar utanför Malmö. Arten är även funnen på Bornholm i Danmark. Skottlandsmaskrosen har sitt egentliga utbredningsområde i västra Europa och tycks vara särskilt vanlig på de Brittiska öarna. Mer än 100 växtplatser är kända från norra England och Skottland (Dudman & Richards 1997).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Naevosa - fläckmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum subnaevosumA. J. Richards - skottlandsmaskros

Arten har i Norden bara setts på artrika, välhävdade gräsmarker, i Danmark invid en källa, i Sverige på en betad strandäng. Artens ekologi utanför Norden är tills vidare okänd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Havsstrand, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten kan ha försvunnit från Arlövs strandängar i samband med Malmö hamns utbyggnad, och någon hävd finns inte kvar där längre. Sannolikt är arten, om den ännu finns kvar i landet, så fåtalig att varje exemplar löper en potentiell risk att genom slumpen försvinna på grund av exploatering, beskuggning och övergödning.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Skottlandsmaskros finns möjligen kvar i landet och bör eftersökas på havsstrandängar i södra och sydvästra Skåne.
Arten är svår för icke-specialister att känna igen, varför den kan vara förbisedd. Växten är dessutom möjlig att artbestämma endast under blomningstiden i maj. Arten var länge okänd i Norden, men vid en genomgång i Riksmuséets samlingar 1990 visade det sig att två belägg - ett från Skåne och ett från Bornholm - låg felbestämda som fläckmaskros.

Dudman, A.A. & Richards, A.J. 1997. Dandelions of Great Britain and Ireland. BSBI Handbook No 9. Botanical Society of the British Isles, London.

Richards, A.J. 1981. New species of Taraxacum from the British Isles. Watsonia 13: 185-193.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Naevosa - fläckmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum subnaevosum, A. J. Richards - skottlandsmaskros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.