Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skrovelskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Crustomyces subabruptus
Skrovelskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skrovelskinn är en tunn, utbredd, tätt vidväxt skinnsvamp med knölig till småtaggig fruktkropp. Svampen är kritigt vitaktig och kanten abrupt avgränsad mot substratet (därav artnamnet). En droppe kalilut på hymeniet ger det en gulaktig färg. I mikroskopet har arten en rad kännetecken. I den täta hyfvävnaden förekommer skeletthyfer, särskilt i de basala delarna. I hymeniet finns små blåsformiga cystider tillsammans med greniga hyfändar. Sporerna är små, släta och elliptiska. Till det yttre har arten ett alldagligt utseende och skulle kunna förväxlas med flera andra skinnlika svampar. De mikroskopiska karaktärerna är dock entydiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för skrovelskinn Observationer i Sverige för skrovelskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I hela Norden är denna art bara känd från Gotska Sandön där den anträffats två gånger, 1969 och 1971. Det är en art med tydligt sydöstlig utbredning i Europa och den är betydligt vanligare redan i Polen. Den förekommer i hela medelhavsområdet och vidare österut till Iran. I Nordamerika är dess förekomst inskränkt till de västligaste delarna av Canada och USA. Den är inte känd från tropiska områden. Ytterligare svenska fynd bör kunna göras på Öland och Gotland. Arten är rödlistad i bl.a. Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1+2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på liggande stammar av tall och asp på varma och torra lokaler i tall- och blandskog. I Norden endast känd från Gotska Sandön (två lokaler). Finns förmodligen kvar, men är inte återrapporterad sedan 1969. Har långlivade fruktkroppar. Hotbild oklar, men mycket liten population och uppenbarligen mycket sällsynt. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (2-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D1+2).
Ekologi
I Sverige är arten funnen på död ved av tall och asp i näringsrik skog med asp, hassel, idegran, rönn och tall och med bl.a. blåsippa i fältskiktet. I övriga Europa är svampen också känd från bl.a. bok och ek och i Canada även från Alnus och Acer. Arten förekommer på torra och varma lokaler och fruktkropparna verkar anpassade för att tåla uttorkning.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cystostereaceae, Släkte Crustomyces, Art Crustomyces subabruptus (Bourdot & Galzin) Jülich - skrovelskinn Synonymer Cystostereum subabruptum (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Ryvarden

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1+2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på liggande stammar av tall och asp på varma och torra lokaler i tall- och blandskog. I Norden endast känd från Gotska Sandön (två lokaler). Finns förmodligen kvar, men är inte återrapporterad sedan 1969. Har långlivade fruktkroppar. Hotbild oklar, men mycket liten population och uppenbarligen mycket sällsynt. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (2-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D1+2).
Skrovelskinn är en tunn, utbredd, tätt vidväxt skinnsvamp med knölig till småtaggig fruktkropp. Svampen är kritigt vitaktig och kanten abrupt avgränsad mot substratet (därav artnamnet). En droppe kalilut på hymeniet ger det en gulaktig färg. I mikroskopet har arten en rad kännetecken. I den täta hyfvävnaden förekommer skeletthyfer, särskilt i de basala delarna. I hymeniet finns små blåsformiga cystider tillsammans med greniga hyfändar. Sporerna är små, släta och elliptiska. Till det yttre har arten ett alldagligt utseende och skulle kunna förväxlas med flera andra skinnlika svampar. De mikroskopiska karaktärerna är dock entydiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skrovelskinn

Länsvis förekomst och status för skrovelskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skrovelskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I hela Norden är denna art bara känd från Gotska Sandön där den anträffats två gånger, 1969 och 1971. Det är en art med tydligt sydöstlig utbredning i Europa och den är betydligt vanligare redan i Polen. Den förekommer i hela medelhavsområdet och vidare österut till Iran. I Nordamerika är dess förekomst inskränkt till de västligaste delarna av Canada och USA. Den är inte känd från tropiska områden. Ytterligare svenska fynd bör kunna göras på Öland och Gotland. Arten är rödlistad i bl.a. Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cystostereaceae  
 • Släkte
  Crustomyces  
 • Art
  Crustomyces subabruptus(Bourdot & Galzin) Jülich - skrovelskinn
  Synonymer
  Cystostereum subabruptum (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Ryvarden

I Sverige är arten funnen på död ved av tall och asp i näringsrik skog med asp, hassel, idegran, rönn och tall och med bl.a. blåsippa i fältskiktet. I övriga Europa är svampen också känd från bl.a. bok och ek och i Canada även från Alnus och Acer. Arten förekommer på torra och varma lokaler och fruktkropparna verkar anpassade för att tåla uttorkning.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Arten hotas genom sin sällsynthet av slumpmässiga faktorer t.ex. förstörelse av artens fåtaliga växtplatser.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Inventering av lämpliga miljöer på t.ex. Öland och Gotland bör kunna avslöja fler förekomster som i så fall bör säkerställas. Växtplatserna på Gotska Sandön bör övervakas och åtgärder övervägas som kan gynna arten.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. Pilze der Schweiz. Band 2. Nichtblätterpilze. Mykologia, Luzern.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1975. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 3. Fungiflora, Oslo.

Sunhede, S. 1972. Odontia subabrupta Bourd. & Galz. (Basidiomycetes), a species of Corticiaceae new to Sweden. Svensk Bot. Tidskr. 66: 285–289.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede & Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cystostereaceae  
 • Släkte
  Crustomyces  
 • Art
  Crustomyces subabruptus, (Bourdot & Galzin) Jülich - skrovelskinn
  Synonymer
  Cystostereum subabruptum (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Ryvarden
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede & Karl-Henrik Larsson 1997.