Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skrovlig hjärtmussla

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Parvicardium scabrum
Skrovlig hjärtmussla Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 13 mm. Skal rundat och något skevt, bucklan framför mittlinjen. Skulptur med 26-28 radiära ribbor, mellanrum smalare än ribbor. Främre och mittre ribbor med tvärstående lister, bakre mer tagglika. Färg vit till beige. E ndast en bakre sidotand i högerskalet.

Arten kan lätt förväxlas med P. pinnatulum (Conrad, 1831 (= P. ovale (G.B. Sowerby II, 1840)), som har en snarlik skalform och förekommer i samma slags miljö och på liknande djup som P. scabrum. Det säkraste sättet att skilja arterna åt tycks vara att titta på mjukdelarna, där levande P. scabrum har mörkt pigment kring sifonerna, vilket saknas hos förväxlingsarten.
Utbredning
Länsvis förekomst för skrovlig hjärtmussla Observationer i Sverige för skrovlig hjärtmussla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Skandinavien förekommer populationer av arten i nordliga Kattegatt (från Anholt och norrut), i Limfjorden, utmed Bohusläns kust och västerut utmed Norges kust upp till Troms. Vidare finns den i Nordsjön, utmed Brittiska öarna söderut till Iberiska halvön, in i Medelhavet och utmed Marockos Atlantkust. Artens status är mycket svårbedömd p g a den bristfällig kunskapen om dess taxonomi, ekologi och utbredning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
En liten, upp till ca 13 mm lång, hjärtmussla som förekommer i bottnar med sand eller slamblandad sand. Djuputbredningen är ca 2-30 meter. I Skandinavien förekommer arten i nordliga Kattegatt (från Anholt och norrut), i Limfjorden, utmed Bohusläns kust och västerut utmed Norges kust upp till Troms. Artens habitat är utsatt för omfattande eutrofiering, vilket kan ha negativ inverkan på arten. Dessutom möjligt att de skandinaviska populationerna är genetiskt skilda från huvudarten, och således utgör en endem. Detta skulle behöva utredas. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever på bottnar med sand, skalgrus, småstenar eller slammig sand, djup 2-30 m. Föga tycks vara känt om ekologin i övrigt, men den snarlika arten P. pinnatulum verkar vanligen ha en annuell livscykel med lek och pelagiska larver under sommaren samt snabb tillväxt under hösten, så förhållandena kan tänkas vara desamma för P. scabrum.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Veneroida, Familj Cardiidae (hjärtmusslor), Släkte Parvicardium, Art Parvicardium scabrum (Philippi, 1844) - skrovlig hjärtmussla Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En liten, upp till ca 13 mm lång, hjärtmussla som förekommer i bottnar med sand eller slamblandad sand. Djuputbredningen är ca 2-30 meter. I Skandinavien förekommer arten i nordliga Kattegatt (från Anholt och norrut), i Limfjorden, utmed Bohusläns kust och västerut utmed Norges kust upp till Troms. Artens habitat är utsatt för omfattande eutrofiering, vilket kan ha negativ inverkan på arten. Dessutom möjligt att de skandinaviska populationerna är genetiskt skilda från huvudarten, och således utgör en endem. Detta skulle behöva utredas. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd upp till 13 mm. Skal rundat och något skevt, bucklan framför mittlinjen. Skulptur med 26-28 radiära ribbor, mellanrum smalare än ribbor. Främre och mittre ribbor med tvärstående lister, bakre mer tagglika. Färg vit till beige. E ndast en bakre sidotand i högerskalet.

Arten kan lätt förväxlas med P. pinnatulum (Conrad, 1831 (= P. ovale (G.B. Sowerby II, 1840)), som har en snarlik skalform och förekommer i samma slags miljö och på liknande djup som P. scabrum. Det säkraste sättet att skilja arterna åt tycks vara att titta på mjukdelarna, där levande P. scabrum har mörkt pigment kring sifonerna, vilket saknas hos förväxlingsarten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skrovlig hjärtmussla

Länsvis förekomst och status för skrovlig hjärtmussla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skrovlig hjärtmussla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Skandinavien förekommer populationer av arten i nordliga Kattegatt (från Anholt och norrut), i Limfjorden, utmed Bohusläns kust och västerut utmed Norges kust upp till Troms. Vidare finns den i Nordsjön, utmed Brittiska öarna söderut till Iberiska halvön, in i Medelhavet och utmed Marockos Atlantkust. Artens status är mycket svårbedömd p g a den bristfällig kunskapen om dess taxonomi, ekologi och utbredning.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Cardiidae - hjärtmusslor 
 • Släkte
  Parvicardium  
 • Art
  Parvicardium scabrum(Philippi, 1844) - skrovlig hjärtmussla

Arten lever på bottnar med sand, skalgrus, småstenar eller slammig sand, djup 2-30 m. Föga tycks vara känt om ekologin i övrigt, men den snarlika arten P. pinnatulum verkar vanligen ha en annuell livscykel med lek och pelagiska larver under sommaren samt snabb tillväxt under hösten, så förhållandena kan tänkas vara desamma för P. scabrum.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
I dagsläget är artens status inte känd, och det är heller inte klarlagt huruvida några direkta hot föreligger. Habitatet är dock utsatt för omfattande sedimentation, huvudsakligen till följd av övergödning, vilket sannolikt inverkar negativt på arten.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Eftersom varken status eller eventuell hotbild är klarlagd är det svårt att föreslå relevanta åtgärder.
Etymologi: Parvus, Lat., ”liten”; musselsläktet Cardium (Linnaeus, 1758)< kardia, Gr., ”hjärta”; scaber, fem. scabra, Lat., ”ojämn, skrovlig”.

Jensen, A. S. & Spärck, R. 1934. Bløddyr. II. Saltvandsmuslinger. Danmarks Fauna 39.

Møller Christensen, J., Larsen, S. & Olesen Nyström, B. 1979. Musslor i havet. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Rasmussen, E. 1973. Systematics and ecology of the Isefjord marine fauna (Denmark). Ophelia 11:1–507.

Tebble, N. 1966. British bivalve seashells. A Handbook for Identification. British Museum (Nat. Hist.).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2003. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Cardiidae - hjärtmusslor 
 • Släkte
  Parvicardium  
 • Art
  Parvicardium scabrum, (Philippi, 1844) - skrovlig hjärtmussla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2003. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.