Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skrynklig skinnlav

Organismgrupp Lavar Scytinium schraderi
Skrynklig skinnlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skrynklig skinnlav är en bladlav som bildar upp till 2 cm stora bålar med cyanobakterier (Nostoc). Loberna är gråbruna till brunsvarta, 0,3–0,6 mm breda, cylindriska, upprätta, ofta flikade vid basen och tydligt skrynkliga. Ibland finns några få klotformade isidier. Apothecier är ovanliga och är upp till 1,5 mm breda. Sporerna är 23–33 × 10–12 µm. Flera av de små skinnlavarna Leptogium är svåra att skilja från varandra och arten kan också påminna om flera små arter av gelélavar Collema. Skrynklig skinnlav är mest lik smal skinnlav Leptogium plicatile men denna har plattade, 1–3 mm breda lober.
Utbredning
Länsvis förekomst för skrynklig skinnlav Observationer i Sverige för skrynklig skinnlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Skrynklig skinnlav är känd från ett 10-tal lokaler i Skåne, Bohuslän, Västergötland samt på Öland och Gotland men det finns bara en aktuell lokal i Bohuslän och en på Gotland. Arten har eftersökts på flera av sina gamla lokaler men då den är liten och möjlig att förväxla med andra arter bör den ytterligare eftersökas innan det kan sägas om den är försvunnen. I övriga Norden är den sällsynt angiven från Danmark (rödlistad) och Norge. Skrynklig skinnlav har en vid utbredning i Europa men är överallt mycket sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Känd från ett 10-tal lokaler från Skåne upp till Gotland och Bohuslän. Växer på kalkhaltig jord på kalkklippor eller, mer udda, murar av en borgruin. Aktuell status är oklar. Arten bytte 2013 namn från Leptogium schraderi till Scytinium schraderi. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (40-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (10-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 548 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (40-320) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Skrynklig skinnlav växer på tunn, kalkhaltig jord, direkt på kalkklippor eller på mossor på kalkklippor som snabbt torkar upp. I Bohuslän växer den på murarna av en medeltida borgruin. Lokalerna är öppna, exponerade och gräs och örter är lågvuxna.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· mossor
· mossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Peltigerales, Familj Collemataceae, Släkte Scytinium, Art Scytinium schraderi (Bernh.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin - skrynklig skinnlav Synonymer Lichen schraderi Bernh., Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Känd från ett 10-tal lokaler från Skåne upp till Gotland och Bohuslän. Växer på kalkhaltig jord på kalkklippor eller, mer udda, murar av en borgruin. Aktuell status är oklar. Arten bytte 2013 namn från Leptogium schraderi till Scytinium schraderi. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (40-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (10-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 548 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (40-320) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Skrynklig skinnlav är en bladlav som bildar upp till 2 cm stora bålar med cyanobakterier (Nostoc). Loberna är gråbruna till brunsvarta, 0,3–0,6 mm breda, cylindriska, upprätta, ofta flikade vid basen och tydligt skrynkliga. Ibland finns några få klotformade isidier. Apothecier är ovanliga och är upp till 1,5 mm breda. Sporerna är 23–33 × 10–12 µm. Flera av de små skinnlavarna Leptogium är svåra att skilja från varandra och arten kan också påminna om flera små arter av gelélavar Collema. Skrynklig skinnlav är mest lik smal skinnlav Leptogium plicatile men denna har plattade, 1–3 mm breda lober.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skrynklig skinnlav

Länsvis förekomst och status för skrynklig skinnlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skrynklig skinnlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Skrynklig skinnlav är känd från ett 10-tal lokaler i Skåne, Bohuslän, Västergötland samt på Öland och Gotland men det finns bara en aktuell lokal i Bohuslän och en på Gotland. Arten har eftersökts på flera av sina gamla lokaler men då den är liten och möjlig att förväxla med andra arter bör den ytterligare eftersökas innan det kan sägas om den är försvunnen. I övriga Norden är den sällsynt angiven från Danmark (rödlistad) och Norge. Skrynklig skinnlav har en vid utbredning i Europa men är överallt mycket sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Collemataceae  
 • Släkte
  Scytinium  
 • Art
  Scytinium schraderi(Bernh.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin - skrynklig skinnlav
  Synonymer
  Lichen schraderi Bernh.
  Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl.

Skrynklig skinnlav växer på tunn, kalkhaltig jord, direkt på kalkklippor eller på mossor på kalkklippor som snabbt torkar upp. I Bohuslän växer den på murarna av en medeltida borgruin. Lokalerna är öppna, exponerade och gräs och örter är lågvuxna.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· mossor - Bryophyta s.lat. (Viktig)
Igenväxning med tät grässvål och buskar är negativt.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
På lokalen i Bohuslän måste slåtterhävden runt ruinen bibehållas. Arten bör ytterligare eftersökas på gamla lokaler och även på andra lämpliga platser. Om arten återfinns måste lokalen skyddas.
Utländska namn – DK: Grubet hindelav.

Albertson, N. 1950. Heppia lutosa (Ach.) Nyl. i öländsk alvarvegetation. Svensk Bot. Tidskr. 44: 113–124.

Albertson, N. 1950. Das grosse Südliche Alvar der Insel Öland. Svensk Bot. Tidskr. 44: 269–331.

Jørgensen, P. M. 1994. Further notes on European taxa of the lichen genus Leptogium, with emphasis on the small species. Lichenologist 26: 1–29.

Tønsberg, T. 1998. Additions to the lichen flora of Norway and Sweden. Graphis Scripta 9: 27–31.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Collemataceae  
 • Släkte
  Scytinium  
 • Art
  Scytinium schraderi, (Bernh.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin - skrynklig skinnlav
  Synonymer
  Lichen schraderi Bernh.
  Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.