Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skugglobmossa

Organismgrupp Mossor Tritomaria exsecta
Skugglobmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skugglobmossa är en liten, gulgrön till ljusbrun levermossa, som växer i små, kompakta, oftast artrena, tuvor. Bladen är assymetriskt treflikade och förekommer oftast rikligt med rostbruna groddkorn. Arten är skildkönad (dioik) och han- och honskott förekommer sällan i samma tuvor. Sporkapslar är inte kända från Norden. Skugglobmossan är i fält i det närmaste omöjlig att skilja från den närbesläktade vedlobmossan T. exsectiformis, men har ofta något mer framåtböjda bladspetsar. Den skiljs dock mikroskopiskt från vedlobmossan på mindre celler (10-16 µm) i bladkanten, tjocka cellväggar med små trigoner samt mindre samt ellipsoida groddkorn.
Utbredning
Länsvis förekomst för skugglobmossa Observationer i Sverige för skugglobmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är uppgiven från Skåne till Hälsingland, men den exakta utbredningen är dåligt utredd. Arten har tidigare sammanblandats med vedlobmossa och många äldre uppgifter hänför sig troligen till denna art, som är betydligt vanligare. Mer än hälften av uppgivna fynd är från 1800-talet och den finns uppgiven endast ett 10-tal gånger sedan 1970. Detta gör att artens status är mycket oklar. Till exempel har dess förekomst i norra Sverige allvarligt ifrågasatts (Söderström 1995). Den finns uppgiven från olika områden spridda över hela norra halvklotet, men även här är uppgifterna osäkra p.g.a. sammanblandning med vedlobmossa. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Skugglobmossa växer främst på murken ved i sumpskog och näringsrik skog. Arten är idag mycket sällsynt, dess utbredning är kraftigt fragmenterad och lokalerna har glesnat i takt med att lämplig ved i produktiva skogstyper minskat. Därtill är förekomsterna både få och ytmässigt små vilket gör arten sårbar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 640 (24-4200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Mossan växer främst på murken ved, men finns också uppgiven från mossklädda block och blottad jord i fuktig skog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· granar
· granar
· klibbal
· klibbal
· sälg
· sälg
Dött träd
Dött träd
· alar
· alar
· gran
· gran
· granar
· granar
· klibbal
· klibbal
· sälg
· sälg
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Jungermanniaceae, Släkte Tritomaria (lobmossor), Art Tritomaria exsecta (Schrad.) Loeske - skugglobmossa Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Skugglobmossa växer främst på murken ved i sumpskog och näringsrik skog. Arten är idag mycket sällsynt, dess utbredning är kraftigt fragmenterad och lokalerna har glesnat i takt med att lämplig ved i produktiva skogstyper minskat. Därtill är förekomsterna både få och ytmässigt små vilket gör arten sårbar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 640 (24-4200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Skugglobmossa är en liten, gulgrön till ljusbrun levermossa, som växer i små, kompakta, oftast artrena, tuvor. Bladen är assymetriskt treflikade och förekommer oftast rikligt med rostbruna groddkorn. Arten är skildkönad (dioik) och han- och honskott förekommer sällan i samma tuvor. Sporkapslar är inte kända från Norden. Skugglobmossan är i fält i det närmaste omöjlig att skilja från den närbesläktade vedlobmossan T. exsectiformis, men har ofta något mer framåtböjda bladspetsar. Den skiljs dock mikroskopiskt från vedlobmossan på mindre celler (10-16 µm) i bladkanten, tjocka cellväggar med små trigoner samt mindre samt ellipsoida groddkorn.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skugglobmossa

Länsvis förekomst och status för skugglobmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skugglobmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är uppgiven från Skåne till Hälsingland, men den exakta utbredningen är dåligt utredd. Arten har tidigare sammanblandats med vedlobmossa och många äldre uppgifter hänför sig troligen till denna art, som är betydligt vanligare. Mer än hälften av uppgivna fynd är från 1800-talet och den finns uppgiven endast ett 10-tal gånger sedan 1970. Detta gör att artens status är mycket oklar. Till exempel har dess förekomst i norra Sverige allvarligt ifrågasatts (Söderström 1995). Den finns uppgiven från olika områden spridda över hela norra halvklotet, men även här är uppgifterna osäkra p.g.a. sammanblandning med vedlobmossa. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Tritomaria - lobmossor 
 • Art
  Tritomaria exsecta(Schrad.) Loeske - skugglobmossa

Mossan växer främst på murken ved, men finns också uppgiven från mossklädda block och blottad jord i fuktig skog.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Myrbiotoper, Vattendrag, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· granar - Picea (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· granar - Picea (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Mark/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Arten torde tillhöra den grupp levermossor som är beroende av död ved i gamla skogar för sin långsiktiga överlevnad i landet. Då dessa skogsmiljöer försvinner och uppträder fragmenterat är artens långsiktiga överlevnad hotad.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Kända lokaler bör undantas från rationellt skogsbruk och all ved lämnas. Det är av synnerlig vikt att äldre uppgifter om artens förekomst kontrolleras för att skapa ett bättre kunskap om artens status. Ytterligare studier om artens specifika substrat- och biotopkrav är också önskvärda.
Utländska namn - NO: Kysthoggtann, GB: Cut Notchwort.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund.

Schuster, M.R. 1969. The Hepaticae and Anthocerotae of North America II. New York & London.

Söderström, L. (ed.) 1995. Preliminary distribution maps of bryophytes in Norden. Vol. 1 Hepaticae and Anthocerotae. Mossornas Vänner, Trondheim.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Bengt Gunnar Jonsson 1997. Uppdaterat 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Tritomaria - lobmossor 
 • Art
  Tritomaria exsecta, (Schrad.) Loeske - skugglobmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Bengt Gunnar Jonsson 1997. Uppdaterat 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.