Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skulderfläckad gaddbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Mordellistena humeralis
Skulderfläckad gaddbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3-5,5 mm lång skalbagge med långsträckt spolformig, starkt välvd och baktill tillspetsad kropp. Benen är långa och slanka. Bakbenen är mycket kraftigt byggda. Med hjälp av dessa kan djuret ta plötsliga hopp om det störs. Färgen varierar men är oftast svartbrun med halsskölden och täckvingarnas bas rödbruna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för skulderfläckad gaddbagge Observationer i Sverige för skulderfläckad gaddbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Blekinge till Lule lappmark. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Västeuropa österut till Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Utvecklas i vitrötad ved av lövträd, bl. a. av ek, al, hassel och avenbok. Utbredd från Blekinge till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i vitrötad ved av lövträd, bl. a. av ek, al, hassel och avenbok. De fullbildade skalbaggarna påträffas i blommor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· hassel
· hassel
· skogslind
· skogslind
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Mordellidae (tornbaggar), Släkte Mordellistena, Art Mordellistena humeralis (Linnaeus, 1758) - skulderfläckad gaddbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Utvecklas i vitrötad ved av lövträd, bl. a. av ek, al, hassel och avenbok. Utbredd från Blekinge till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 3-5,5 mm lång skalbagge med långsträckt spolformig, starkt välvd och baktill tillspetsad kropp. Benen är långa och slanka. Bakbenen är mycket kraftigt byggda. Med hjälp av dessa kan djuret ta plötsliga hopp om det störs. Färgen varierar men är oftast svartbrun med halsskölden och täckvingarnas bas rödbruna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skulderfläckad gaddbagge

Länsvis förekomst och status för skulderfläckad gaddbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skulderfläckad gaddbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Blekinge till Lule lappmark. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Västeuropa österut till Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Mordellidae - tornbaggar 
 • Underfamilj
  Mordellinae  
 • Tribus
  Mordellistenini  
 • Släkte
  Mordellistena  
 • Art
  Mordellistena humeralis(Linnaeus, 1758) - skulderfläckad gaddbagge

Larvutvecklingen sker i vitrötad ved av lövträd, bl. a. av ek, al, hassel och avenbok. De fullbildade skalbaggarna påträffas i blommor.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Mordellidae - tornbaggar 
 • Underfamilj
  Mordellinae  
 • Tribus
  Mordellistenini  
 • Släkte
  Mordellistena  
 • Art
  Mordellistena humeralis, (Linnaeus, 1758) - skulderfläckad gaddbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015