Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skulderfläckig fallbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Cryptocephalus distinguendus
Skulderfläckig fallbagge Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5–6 mm lång bladbagge med en långsträckt cylindrisk, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart, halsskölden har gula kanter runt om, täckvingarna är gula med en skulderfläck och sömmen svarta (mer sällan har täckvingarna ytterligare svarta fläckar). Huvudet är starkt nedåtböjt och ovanifrån knappt synligt (detta är ett släktkännetecken för de s.k. fallbaggarna, Cryptocephalus). Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för skulderfläckig fallbagge Observationer i Sverige för skulderfläckig fallbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har varit spridd över hela landet, från Skåne till Torne lappmark. Den har gått kraftigt tillbaka under andra hälften av 1900-talet. Efter 1985 har den bara rapporterats från ett tiotal lokaler som dock är spridda över hela utbredningsområdet. Arten är känd från alla våra grannländer. I Danmark är den klassad som starkt hotad och i Norge som nära hotad. Den europeiska utbredningen sträcker sig från Norden över Centraleuropa till Rumänien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Den fullbildade skalbaggen påträffas främst på ungbjörkar i myrkanter. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. Utbredd över hela landet, från Skåne till Torne lappmark. Förefaller ha minskat markant. Antalet lokalområden i landet skattas till 160 (80-320). Förekomstarean (AOO) skattas till 640 (320-1280) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Den fullbildade skalbaggen påträffas främst på ungbjörkar i myrkanter. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Buskmark
Buskmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· björkar
· björkar
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Cryptocephalus, Art Cryptocephalus distinguendus Schneider, 1792 - skulderfläckig fallbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Den fullbildade skalbaggen påträffas främst på ungbjörkar i myrkanter. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. Utbredd över hela landet, från Skåne till Torne lappmark. Förefaller ha minskat markant. Antalet lokalområden i landet skattas till 160 (80-320). Förekomstarean (AOO) skattas till 640 (320-1280) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 5–6 mm lång bladbagge med en långsträckt cylindrisk, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart, halsskölden har gula kanter runt om, täckvingarna är gula med en skulderfläck och sömmen svarta (mer sällan har täckvingarna ytterligare svarta fläckar). Huvudet är starkt nedåtböjt och ovanifrån knappt synligt (detta är ett släktkännetecken för de s.k. fallbaggarna, Cryptocephalus). Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skulderfläckig fallbagge

Länsvis förekomst och status för skulderfläckig fallbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skulderfläckig fallbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har varit spridd över hela landet, från Skåne till Torne lappmark. Den har gått kraftigt tillbaka under andra hälften av 1900-talet. Efter 1985 har den bara rapporterats från ett tiotal lokaler som dock är spridda över hela utbredningsområdet. Arten är känd från alla våra grannländer. I Danmark är den klassad som starkt hotad och i Norge som nära hotad. Den europeiska utbredningen sträcker sig från Norden över Centraleuropa till Rumänien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus distinguendusSchneider, 1792 - skulderfläckig fallbagge

Den fullbildade skalbaggen påträffas främst på ungbjörkar i myrkanter. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Myrbiotoper, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Nuvarande status och anledningen till artens synbara tillbakagång är otillräckligt utredd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Arten bör inventeras och dess biologi, status oh hotbild bör klarläggas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus distinguendus, Schneider, 1792 - skulderfläckig fallbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012.