Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sländmaskros

Organismgrupp Kärlväxter Taraxacum onychodontum
Sländmaskros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sländmaskros hör till gruppen ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Taraxacum. Den går att känna igen på de smala, nedåtriktade yttre holkfjällen och på blad med vassa, rakt utstående sidolober. Typiskt är också att vissa av sidoflikarna är klolikt nedböjda i spetsen. Nära basen av sidoflikarna eller i partiet mellan dessa sitter ofta en kraftig tand (Dahlstedt 1911). Arten är lik Kjellmans maskros T. kjellmanii, men skiljer sig genom undertill klart röda bladskaft, mörka märken och avsaknad av stora, tandade innerblad. Den kan också likna trappmaskros T. stereodes, men denna har mer eller mindre nedåtpekande sidoflikar och inte lika tydligt nedåtriktade ytterholkfjäll.
Utbredning
Länsvis förekomst för sländmaskros Observationer i Sverige för sländmaskros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sländmaskros är känd från elva provinser upp till Dalarna, men är inte funnen i landets allra sydligaste del. Den ursprungliga utbredningen tycks ha varit i de västra delarna av landet och 75 % av de drygt 50 tidigare kända lokalerna ligger i Värmland, Dalsland, Västergötland och Bohuslän. Det senaste fyndet från 1973 är dock från östra Sverige, nordöst om Uppsala (Jonsell 2010). Ett dussintal lokaler är kända från Norge, enstaka fynd från Finland samt från nordvästra Ryssland (Kirschner m.fl. 2007). Arten verkar ha gått mycket starkt tillbaka.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(i,ii,iv,v); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Sländmaskros, i sektionen ogräsmaskrosor, är tidigare känd från 11 landskap från Småland till Dalarna och från 64 lokaler, efter 1950 bara funnen på ett ställe (Uppland 1993), Troligen en starkt minskande art som pga sin växtmiljö (människopåverkade gräsmarker i urban miljö) bedöms ha ett stort mörkertal. Sländmaskros bedöms för första gången till 2015 års rödlista. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (0-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (0-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (0-65000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (0-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(i,ii,iv,v); C2a(i)).
Ekologi
Sländmaskros ingår i gruppen ogräsmaskrosor och växer i mer eller mindre näringsrika ”maskrosmiljöer”. Påfallande många lokaler är i vägkanter, men den är också funnen i urbana miljöer i gräsmattor och på gårdsplaner.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Taraxacum (maskrosor), Art Taraxacum onychodontum Dahlst. - sländmaskros Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(i,ii,iv,v); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Sländmaskros, i sektionen ogräsmaskrosor, är tidigare känd från 11 landskap från Småland till Dalarna och från 64 lokaler, efter 1950 bara funnen på ett ställe (Uppland 1993), Troligen en starkt minskande art som pga sin växtmiljö (människopåverkade gräsmarker i urban miljö) bedöms ha ett stort mörkertal. Sländmaskros bedöms för första gången till 2015 års rödlista. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (0-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (0-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (0-65000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (0-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(i,ii,iv,v); C2a(i)).
Sländmaskros hör till gruppen ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Taraxacum. Den går att känna igen på de smala, nedåtriktade yttre holkfjällen och på blad med vassa, rakt utstående sidolober. Typiskt är också att vissa av sidoflikarna är klolikt nedböjda i spetsen. Nära basen av sidoflikarna eller i partiet mellan dessa sitter ofta en kraftig tand (Dahlstedt 1911). Arten är lik Kjellmans maskros T. kjellmanii, men skiljer sig genom undertill klart röda bladskaft, mörka märken och avsaknad av stora, tandade innerblad. Den kan också likna trappmaskros T. stereodes, men denna har mer eller mindre nedåtpekande sidoflikar och inte lika tydligt nedåtriktade ytterholkfjäll.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sländmaskros

Länsvis förekomst och status för sländmaskros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sländmaskros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sländmaskros är känd från elva provinser upp till Dalarna, men är inte funnen i landets allra sydligaste del. Den ursprungliga utbredningen tycks ha varit i de västra delarna av landet och 75 % av de drygt 50 tidigare kända lokalerna ligger i Värmland, Dalsland, Västergötland och Bohuslän. Det senaste fyndet från 1973 är dock från östra Sverige, nordöst om Uppsala (Jonsell 2010). Ett dussintal lokaler är kända från Norge, enstaka fynd från Finland samt från nordvästra Ryssland (Kirschner m.fl. 2007). Arten verkar ha gått mycket starkt tillbaka.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Taraxacum - ogräsmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum onychodontumDahlst. - sländmaskros

Sländmaskros ingår i gruppen ogräsmaskrosor och växer i mer eller mindre näringsrika ”maskrosmiljöer”. Påfallande många lokaler är i vägkanter, men den är också funnen i urbana miljöer i gräsmattor och på gårdsplaner.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Trots att arten växer i triviala, kulturpåverkade miljöer, är det uppenbart att den minskar starkt. Möjligen är den ett exempel på en art, likt Kjellmans maskros, som är på väg att slås ut på grund av en bristande anpassning till en miljö i förändring. Minskningen tycks vara lika kraftig inom hela utbredningsområdet. Finns arten kvar i Sverige så är det sannolikt i få och individfattiga populationer som är känsliga för slumpfaktorer.
Några specifika åtgärder kan inte föreslås då de miljöer som arten lever i knappast är i farozonen. Om arten på nytt anträffas bör man föröka upp antalet frön för utsättning och sedan kan groningsförsök av frön iscensättas i syfte att studera deras groningsförmåga vid olika temperaturer och näringshalter.
Sländmaskros är svår för icke-specialister att känna igen, varför arten kan vara förbisedd. Växten är dessutom möjlig att artbestämma endast under blomningstiden i maj. Arten har tidigare varit missförstådd och uppfattats som synonym till såväl Kjellmans maskros som trappmaskros. Belägg av sländmaskros kan därför finnas bland dessa arter i flera offentliga herbarier (Lundevall & Øllgaard 1999).

Dahlstedt, H. 1911. Västsvenska Taraxaca. Arkiv för Botanik 10(11): 1-74.

Jonsell, L. (red.). 2010. Upplands flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Kirschner, J., Štepánek, J. & Greuter, W. 2007. Taraxacum. I: Greuter, W. & Raab-Straube, E. von (red.), Compositae. Euro+Med PlantBase - The information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. http://www.emplantbase.org/home.html

Lundevall, C.-F. & Øllgaard, H. 1999. The genus Taraxacum in the Nordic and Baltic countries: Types of all specific, subspecific and varietal taxa, including type localities and sectional belonging. Preslia 71: 43-171.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Taraxacum - ogräsmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum onychodontum, Dahlst. - sländmaskros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.