Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slät barkbock

Organismgrupp Skalbaggar, Långhorningar Asemum tenuicorne
Slät barkbock Skalbaggar, Långhorningar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 13–18 mm lång svart långsmal skalbagge med ganska kraftiga ben och antenner. Vissa exemplar kan ha bruna täckvingar. Täckvingar är svagt och oregelbundet punkterader.
Utbredning
Länsvis förekomst för slät barkbock Observationer i Sverige för slät barkbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I hela norra Europa endast känd från Gotska Sandön, där den upptäcktes så sent som 1952. Världsutbredningen sträcker sig från västa Medelhavsområdet norrut till Österrike och österut till Turkiet och Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever i äldre död tallved. I hela norra Europa endast på Gotska Sandön. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 50 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Det skattade värdet för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i äldre död tallved. Larvutvecklingen sträcker sig förmodligen över två till tre år. Den fullbildade skalbaggen visar sig ute på gamla döda tallstammar i juli månad. Troligen utvecklas flera generationer i samma stamdelar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cerambycidae (långhorningar), Släkte Asemum, Art Asemum tenuicorne Kraatz, 1879 - slät barkbock Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever i äldre död tallved. I hela norra Europa endast på Gotska Sandön. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 50 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Det skattade värdet för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
En 13–18 mm lång svart långsmal skalbagge med ganska kraftiga ben och antenner. Vissa exemplar kan ha bruna täckvingar. Täckvingar är svagt och oregelbundet punkterader.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slät barkbock

Länsvis förekomst och status för slät barkbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slät barkbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I hela norra Europa endast känd från Gotska Sandön, där den upptäcktes så sent som 1952. Världsutbredningen sträcker sig från västa Medelhavsområdet norrut till Österrike och österut till Turkiet och Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Spondylidinae  
 • Tribus
  Asemini  
 • Släkte
  Asemum  
 • Art
  Asemum tenuicorneKraatz, 1879 - slät barkbock

Larvutvecklingen sker i äldre död tallved. Larvutvecklingen sträcker sig förmodligen över två till tre år. Den fullbildade skalbaggen visar sig ute på gamla döda tallstammar i juli månad. Troligen utvecklas flera generationer i samma stamdelar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
På grund av artens mycket begränsade och isolerade utbredning löper den risk att slås ut av slumpartade faktorer. En viss risk finns även att successionsglapp i födotillgången kan uppstå. Denna risk bedöms ej som speciellt stor genom att den utnyttjar samma yngelmaterial under flera år i rad.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten skulle gynnas om man kontrollerade hur träddöden sker på Gotska Sandön. I samband med år då få döda träd tillkommer kunde man eventuellt göra en begränsad avverkning av levande tallar på ön där träden ej upparbetas.

Bilý, S. & Mehl, O. 1989. Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. Vol. 22: 85–86.

Heqvist, K.-J. 1955. Asemum tenuicornis Kr. en för Skandinavien ny långhorning (Col. Cerambycidae). Ent. Tidskr. 76: 58–59.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Spondylidinae  
 • Tribus
  Asemini  
 • Släkte
  Asemum  
 • Art
  Asemum tenuicorne, Kraatz, 1879 - slät barkbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.