Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slät barkskinnbagge

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Aradus laeviusculus
Slät barkskinnbagge Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Barkskinnbaggar är relativt breda och mycket platta skinnbaggar med ljusare eller mörkare brunsvart färg. Ögonen är sidoriktade och utstående, antennerna långa och framåtriktade och sitter fästade på var sida om en tydlig ”nos” De är ofta mycket väl kamouflerade när de sitter på bark. A. laeviusculus är sotsvart och yttersta delen av täckvingen är genomskinligt brun. Andra antennledstycket tjocknar till successivt utåt hos liksom hos den närstående arten A. crenaticollis. A. crenaticollis är dock större och yttersta delen av täckvingen är genomskinligt brunfläckig. Kroppslängd ca 5-6 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för slät barkskinnbagge Observationer i Sverige för slät barkskinnbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Av slät barkskinnbagge finns enstaka gamla och nya fynd, från både södra och norra Sverige, Småland, Dalarna, Hälsingland, Lule lappmark och Uppland. I Norrland har det på senare år gjorts inventeringar av insekter på brandfält och arten har påträffats lokalt i Torne lappmark och Norrbotten. Arten är likaså funnen på fåtal lokaler i Norge och Finland, dock flera nyare fynd i östra Finland. Den är bedömd som starkt hotad (EN) i Finland, och akut hotad (CR) i Norge. Arten har en nordligt boreal utbredning vidare i Ryssland, men saknas i Centraleuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten har en nordligt boreal utbredning vidare i Ryssland, men saknas i Centraleuropa. Funnen på 1 lokal i vardera Småland (1995), Dalarna (1992), Hälsingland (1926), Lule lappmark (1920-talet) och hittades senast i Småland (2009), Uppland (2000) och Norrbotten (2008-2012). Endast på brända träd (tall, gran) i barrskog. Arten minskar pga brist på bränder av god kvalité, dvs brand med kvarlämnade träd i skog av lämplig kvalité. Förekomsten av brända träd bedöms variera stort från år till år. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer (förekomsten av brända träd kan dessutom förväntas variera mycket). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)c(iv)).
Ekologi
Slät barkskinnbagge är liksom flera av barkskinnbaggarna knuten till bränd skog. Den lever på brandskadade stubbar och stammar av i synnerhet gran (Picea abies) men även tall (Pinus sylvestris). De livnär av trädsvamp på de brända träden som de suger ut med sin sugsnabel. Arten tycks ha en mycket god spridningsförmåga, vilket troligtvis är en förutsättning för att leva på ett så kortvarigt substrat.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Aradidae (barkskinnbaggar), Släkte Aradus, Art Aradus laeviusculus Reuter, 1875 - slät barkskinnbagge Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten har en nordligt boreal utbredning vidare i Ryssland, men saknas i Centraleuropa. Funnen på 1 lokal i vardera Småland (1995), Dalarna (1992), Hälsingland (1926), Lule lappmark (1920-talet) och hittades senast i Småland (2009), Uppland (2000) och Norrbotten (2008-2012). Endast på brända träd (tall, gran) i barrskog. Arten minskar pga brist på bränder av god kvalité, dvs brand med kvarlämnade träd i skog av lämplig kvalité. Förekomsten av brända träd bedöms variera stort från år till år. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer (förekomsten av brända träd kan dessutom förväntas variera mycket). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)c(iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Barkskinnbaggar är relativt breda och mycket platta skinnbaggar med ljusare eller mörkare brunsvart färg. Ögonen är sidoriktade och utstående, antennerna långa och framåtriktade och sitter fästade på var sida om en tydlig ”nos” De är ofta mycket väl kamouflerade när de sitter på bark. A. laeviusculus är sotsvart och yttersta delen av täckvingen är genomskinligt brun. Andra antennledstycket tjocknar till successivt utåt hos liksom hos den närstående arten A. crenaticollis. A. crenaticollis är dock större och yttersta delen av täckvingen är genomskinligt brunfläckig. Kroppslängd ca 5-6 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slät barkskinnbagge

Länsvis förekomst och status för slät barkskinnbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slät barkskinnbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Av slät barkskinnbagge finns enstaka gamla och nya fynd, från både södra och norra Sverige, Småland, Dalarna, Hälsingland, Lule lappmark och Uppland. I Norrland har det på senare år gjorts inventeringar av insekter på brandfält och arten har påträffats lokalt i Torne lappmark och Norrbotten. Arten är likaså funnen på fåtal lokaler i Norge och Finland, dock flera nyare fynd i östra Finland. Den är bedömd som starkt hotad (EN) i Finland, och akut hotad (CR) i Norge. Arten har en nordligt boreal utbredning vidare i Ryssland, men saknas i Centraleuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Aradoidea  
 • Familj
  Aradidae - barkskinnbaggar 
 • Släkte
  Aradus  
 • Art
  Aradus laeviusculusReuter, 1875 - slät barkskinnbagge

Slät barkskinnbagge är liksom flera av barkskinnbaggarna knuten till bränd skog. Den lever på brandskadade stubbar och stammar av i synnerhet gran (Picea abies) men även tall (Pinus sylvestris). De livnär av trädsvamp på de brända träden som de suger ut med sin sugsnabel. Arten tycks ha en mycket god spridningsförmåga, vilket troligtvis är en förutsättning för att leva på ett så kortvarigt substrat.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Effektiv bekämpning av skogsbränder är ett stort hot mot arten. Även gallring, röjning och avverkning av brända träd efter brand är negativt. Naturvårdsbränningar av låg kvalité samt brist på kontinuitet av brand lokalt missgynnar arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
I områden där skogen brunnit bör brända barrträd ej avverkas. I skyddade områden bör branden återinföras, särskilt i regioner med en förhållandevis större kontinuitet av bränder. Vidare bör artens ekologi och förekomst i Sverige undersökas närmare.

Åtgärdsprogram Fastställt
Arten omfattas av ett åtgärdsprogram för brandinsekter i boreal skog. Utländska namn – FI: tuhkalatikka.

Coulianos, C.-C. 1989. Nya landskapsfynd av barkstinkflyn (Hem.-Het.,Aradidae) jämte Aradus truncatus, ny för Sverige. Entomol. Tidskr. 110: 53-57.

Heliövaara, K. & Väisänen, R. 1983. Environmental changes and the flat bugs (Heteroptera, Aradidae and Aneuridae. Ann. Ent. Fenn. 49: 103–109.

Lappalainen H., and H. Simola. 1998. The fire-adapted flatbug Aradus laeviusculus Reuter (Heteroptera, Aradidae) rediscovered in Finland (North Karelia, Koli National Park). Entomol. Fennica. 9:3–4.

Stark, V. N. 1933. Beitrag zur Kenntnis der Aradus-Arten der europäischen Taiga (Hemiptera, Aradidae). Ent.

Obozr. 25: 69–82. /på ryska/

Warloe, H. 1924. Fortegnelse over Norges Hemiptera Heteroptera. Videnskapsselskapets Forhandlinger. 1924 (4): 1-42

Wikars, L.-O. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog. Rapport 5610. naturvårdsverket. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström & Lars-Ove Wikars 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Aradoidea  
 • Familj
  Aradidae - barkskinnbaggar 
 • Släkte
  Aradus  
 • Art
  Aradus laeviusculus, Reuter, 1875 - slät barkskinnbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström & Lars-Ove Wikars 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.