Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slät hjorttryffel

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Elaphomyces maculatus
Slät hjorttryffel Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Slät jordtryffel är en sporsäcksvamp med släktskap till äkta tryfflar. Fruktkropparna är underjordiska, ca 2 cm och i stort sett runda. De är svarta och har ett hårt skal. Detta omges av en krusta som består av jordpartiklar och rötter som filtats samman av ett mörkbrunt mycel som fläckvis kan vara ärggrönt. I snitt har svampen innanför skalet ett lager av vitt, ganska hårt mycel och därinnanför en bommullslik vävnad som först är vit sedan mörkbrun. I denna ligger sporerna som är runda, som mogna mörkt bruna och med en taggig yta. Taggarna sitter ordnade i grupper så att sporernas yta ser ut att vara nätådrig.
Utbredning
Länsvis förekomst för slät hjorttryffel Observationer i Sverige för slät hjorttryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Slät hjorttryffel är i Stockholmstrakten, Uppland och på Gotland. Den är inte känd från något annat nordiskt land. 10 kända aktuella lokaler i landet. Bildar underjordiska fruktkroppar men är samtidigt knuten till mycket exklusiva miljöer, där svampen också har eftersökts. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 50, vilket motsvarar ungefär 100 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Arten tillhör en grupp av organismer som är beroende av lång kontinuitet av tät ädellövskog Utbredningen är delvis oklar eftersom arten sammanblandats med andra arter. Säkra uppgifter finns från Italien, Ungern, Frankrike Polen och Tyskland. I de båda senare länderna är arten rödlistad, i Tyskland klassad som utgången.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med hassel i ädellövskog och hassellund med glest fältskikt, på sandig mulljord. Bildar underjordiska fruktkroppar och är knuten till mycket exklusiva miljöer, där svampen också har eftersökts. Arten tillhör en grupp av organismer som är beroende av lång kontinuitet av tät ädellövskog. Populationen är mycket liten. Arealen lämpliga ädellövskogsmiljöer där arten potentiellt kan förekomma bedöms ha minskat och fortgående att minska. Missgynnas troligen starkt av EU's nya regler för miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (60-600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (15). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (3-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (16-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med hassel i ädellövskog och hassellund med utglesat fältskikt, på sandig mulljord. Fruktkropparna påträffas i regel under hasselbuskar där den djupa skuggan orsakat en stark utglesning av fältskiktet. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Eurotiomycetes, Ordning Eurotiales, Familj Elaphomycetaceae (hjorttryfflar), Släkte Elaphomyces, Art Elaphomyces maculatus Vittad. - slät hjorttryffel Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel i ädellövskog och hassellund med glest fältskikt, på sandig mulljord. Bildar underjordiska fruktkroppar och är knuten till mycket exklusiva miljöer, där svampen också har eftersökts. Arten tillhör en grupp av organismer som är beroende av lång kontinuitet av tät ädellövskog. Populationen är mycket liten. Arealen lämpliga ädellövskogsmiljöer där arten potentiellt kan förekomma bedöms ha minskat och fortgående att minska. Missgynnas troligen starkt av EU's nya regler för miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (60-600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (15). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (3-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (16-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Slät jordtryffel är en sporsäcksvamp med släktskap till äkta tryfflar. Fruktkropparna är underjordiska, ca 2 cm och i stort sett runda. De är svarta och har ett hårt skal. Detta omges av en krusta som består av jordpartiklar och rötter som filtats samman av ett mörkbrunt mycel som fläckvis kan vara ärggrönt. I snitt har svampen innanför skalet ett lager av vitt, ganska hårt mycel och därinnanför en bommullslik vävnad som först är vit sedan mörkbrun. I denna ligger sporerna som är runda, som mogna mörkt bruna och med en taggig yta. Taggarna sitter ordnade i grupper så att sporernas yta ser ut att vara nätådrig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slät hjorttryffel

Länsvis förekomst och status för slät hjorttryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slät hjorttryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Slät hjorttryffel är i Stockholmstrakten, Uppland och på Gotland. Den är inte känd från något annat nordiskt land. 10 kända aktuella lokaler i landet. Bildar underjordiska fruktkroppar men är samtidigt knuten till mycket exklusiva miljöer, där svampen också har eftersökts. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 50, vilket motsvarar ungefär 100 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Arten tillhör en grupp av organismer som är beroende av lång kontinuitet av tät ädellövskog Utbredningen är delvis oklar eftersom arten sammanblandats med andra arter. Säkra uppgifter finns från Italien, Ungern, Frankrike Polen och Tyskland. I de båda senare länderna är arten rödlistad, i Tyskland klassad som utgången.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Eurotiomycetidae  
 • Ordning
  Eurotiales  
 • Familj
  Elaphomycetaceae - hjorttryfflar 
 • Släkte
  Elaphomyces  
 • Art
  Elaphomyces maculatusVittad. - slät hjorttryffel

Bildar mykorrhiza med hassel i ädellövskog och hassellund med utglesat fältskikt, på sandig mulljord. Fruktkropparna påträffas i regel under hasselbuskar där den djupa skuggan orsakat en stark utglesning av fältskiktet. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Arten tillhör en grupp av organismer som är beroende av lång kontinuitet av tät ädellövskog. Den hotas av att sådana bestånd idag är ytterst få och små samt att somliga kan omvandlas till granskog eller exploateras på annat sätt.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Alla bestånd av ädellövskog med gamla träd och väl utbildat skikt av hassel är skyddsvärda och får inte förändras utan föregående bedömning av naturvärdena. De kända växtplatserna måste säkerställas.

Kers, L.E. 1978. Elaphomyces maculatus found in Sweden. Bot. Not. 131: 419–422.

Kers, L.E. 1983. Några svenska fynd av hypogeiska svampar. Svensk Bot. Tidskr. 77: 259–268.

Nitare J. 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Eurotiomycetidae  
 • Ordning
  Eurotiales  
 • Familj
  Elaphomycetaceae - hjorttryfflar 
 • Släkte
  Elaphomyces  
 • Art
  Elaphomyces maculatus, Vittad. - slät hjorttryffel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.