Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slät lövbarkskinnbagge

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Aneurus laevis
Slät lövbarkskinnbagge Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Barkskinnbaggar är relativt breda och mycket platta skinnbaggar med ljusare eller mörkare brunsvart färg. Ögonen är sidoriktade och utstående, antennerna långa och framåtriktade och sitter fästade på var sida om en tydlig ”nos”. De är ofta mycket väl kamouflerade när de sitter på bark. Den släta lövbarkskinnbaggen har en mörk, svagt brunröd, färg. Huvud, antenner, mellankropp och skutell något mörkare än bakkroppen som syns utanför vingarna. Även benen är brunröda. Endast den innersta basen av framvingarna är sklerotiserad, resten hinnartad. Nymferna är blekgula med mörkare fläckar. Kroppslängd 4,5–6,0 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för slät lövbarkskinnbagge Observationer i Sverige för slät lövbarkskinnbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Slät lövbarkskinnbagge är i Sverige är funnen i Skåne, Blekinge, Öland, Västergötland, och Bohuslän på sammanlagt 12 lokaler. På tre av dessa lokaler är arten idag försvunnen. Arten har en eurosibirisk utbredning, och förekommer i Europa i Sydskandinavien vidare i Tyskland, , Brittiska öarna och söderut i Medelhavsområdet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har en eurosibirisk utbredning, och förekommer i Europa bl.a. i Tyskland, Danmark, Brittiska öarna.I Sverige funnen i Skåne, Blekinge, Öland, Västergötland och Bohuslän på sammanlagt 12 lokaler. På tre av dessa är arten försvunnen. Lever under bark och i ytved på svampangripna lövträd. Bedöms minska pga avverkning av äldre lövträd och borttagande av död ved i naturen. Nyrekryteringen av lämpliga träd är dessutom svag. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 35000 (25000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (20-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)).
Ekologi
Arten lever aggregerat under barken på döda grenar och stammar av lövträd. Flertalet lövträd kan tjäna som värdar, de flesta fynden är dock från ek. De livnär sig liksom andra barkskinnbaggar på att suga ut svampmycel. Alla stadier kan påträffas tillsammans under barken. De avlånga, vita äggen läggs vanligen under senhöst, våren och försommaren. I regel läggs de i lösa grupper om c:a ett halvdussin ägg som kläcks efter c:a 3 veckor. Nymferna blir normalt fullvuxna efter 2–4 månader. Hos de vuxna individerna är bakvingarna ofta starkt reducerade så att djuren saknar flygförmåga. De vuxna djuren har stinkkörtlar som mynnar ut i en knöl mitt på kanten av bakhöftshålan.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
· ädellövträd
· ädellövträd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Aradidae (barkskinnbaggar), Släkte Aneurus, Art Aneurus laevis (Fabricius, 1775) - slät lövbarkskinnbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har en eurosibirisk utbredning, och förekommer i Europa bl.a. i Tyskland, Danmark, Brittiska öarna.I Sverige funnen i Skåne, Blekinge, Öland, Västergötland och Bohuslän på sammanlagt 12 lokaler. På tre av dessa är arten försvunnen. Lever under bark och i ytved på svampangripna lövträd. Bedöms minska pga avverkning av äldre lövträd och borttagande av död ved i naturen. Nyrekryteringen av lämpliga träd är dessutom svag. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 35000 (25000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (20-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)).
Barkskinnbaggar är relativt breda och mycket platta skinnbaggar med ljusare eller mörkare brunsvart färg. Ögonen är sidoriktade och utstående, antennerna långa och framåtriktade och sitter fästade på var sida om en tydlig ”nos”. De är ofta mycket väl kamouflerade när de sitter på bark. Den släta lövbarkskinnbaggen har en mörk, svagt brunröd, färg. Huvud, antenner, mellankropp och skutell något mörkare än bakkroppen som syns utanför vingarna. Även benen är brunröda. Endast den innersta basen av framvingarna är sklerotiserad, resten hinnartad. Nymferna är blekgula med mörkare fläckar. Kroppslängd 4,5–6,0 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slät lövbarkskinnbagge

Länsvis förekomst och status för slät lövbarkskinnbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slät lövbarkskinnbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Slät lövbarkskinnbagge är i Sverige är funnen i Skåne, Blekinge, Öland, Västergötland, och Bohuslän på sammanlagt 12 lokaler. På tre av dessa lokaler är arten idag försvunnen. Arten har en eurosibirisk utbredning, och förekommer i Europa i Sydskandinavien vidare i Tyskland, , Brittiska öarna och söderut i Medelhavsområdet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Aradoidea  
 • Familj
  Aradidae - barkskinnbaggar 
 • Släkte
  Aneurus  
 • Art
  Aneurus laevis(Fabricius, 1775) - slät lövbarkskinnbagge

Arten lever aggregerat under barken på döda grenar och stammar av lövträd. Flertalet lövträd kan tjäna som värdar, de flesta fynden är dock från ek. De livnär sig liksom andra barkskinnbaggar på att suga ut svampmycel. Alla stadier kan påträffas tillsammans under barken. De avlånga, vita äggen läggs vanligen under senhöst, våren och försommaren. I regel läggs de i lösa grupper om c:a ett halvdussin ägg som kläcks efter c:a 3 veckor. Nymferna blir normalt fullvuxna efter 2–4 månader. Hos de vuxna individerna är bakvingarna ofta starkt reducerade så att djuren saknar flygförmåga. De vuxna djuren har stinkkörtlar som mynnar ut i en knöl mitt på kanten av bakhöftshålan.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av äldre lövträd och borttagande av död ved i naturen.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara och skapa kontinuitet av döda träd och lågor av ek, klibbal, och bok på de aktuella lokalerna.

Coulianos, C.-C. 1989. Nya landskapsfynd av barkstinkflyn (Hem.-Het.,Aradidae) jämte Aradus truncatus, ny för Sverige. Entomol. Tidskr. 110: 53-57.

Heliövaara, K. & Väisänen, R. 1983. Environmental changes and the flat bugs (Heteroptera, Aradidae and Aneuridae). Ann. Ent. Fenn. 49: 103–109.

Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and water bugs of the British isles. Frederick Warne & Co. Ltd., London.

Wachmann. E., Melber, A. & Deckert, J. 2007. Wanzen. Band 3. Pentatomomorpha I: Aradoidea (Rindenwanzen), Lygaeoidea (Bodenwanzen u. a.), Pyrrhocoroidea (Feuerwanzen) und Coreoidea (Randwanzen u. a.). Tierwelt Deutschlands 78.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Aradoidea  
 • Familj
  Aradidae - barkskinnbaggar 
 • Släkte
  Aneurus  
 • Art
  Aneurus laevis, (Fabricius, 1775) - slät lövbarkskinnbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2010.