Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slåttergubbe

Organismgrupp Kärlväxter Arnica montana
Slåttergubbe Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Slåttergubbe är en flerårig, upp till en halvmeterhög, korgblommig växt med helbräddade, 5-10 centimeter långa, ljusgröna rosettblad. Den glandelhåriga stängeln har 1-3 bladpar och en toppställd, 6-8 cm bred korg med brandgula strål- och diskblommor. Ofta har den även två mindre korgar i det översta bladparet. Frukten är omkring 5 mm lång, blekbrun och korthårig med en smutsigt vit pappus (hårpensel). Slåttergubbe blommar i juni-juli och kan knappast förväxlas med någon annan art i sitt svenska utbredningsområde.
Utbredning
Länsvis förekomst för slåttergubbe Observationer i Sverige för slåttergubbe
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Slåttergubbe förekommer i de södra och mellersta delarna av Sverige upp till Dalarna. Den saknas dock på Gotland och Öland och är mycket ovanlig i de östra delarna av Svealand. Som så många hävdberoende arter är slåttergubbe en art som är på kraftig tillbakagång. Antalet lokalområden i landet uppskattas till omkring 12 000 med en minskningstakt på ca 20 % inom en tidsperiod på 100 år. I Skåne förefaller den har förlorat uppemot hälften av sina lokaler under andra halvan av 1900-talet och tillbakagången tycks fortsätta. Slåttergubbe är fortfarande relativt vanlig i delar av Danmark, främst i de västra delarna av Jylland. I Norge minskar arten starkt och är idag klassad som Sårbar (VU). Den saknas i Finland. Slåttergubbe har en centraleuropisk utbredning som sträcker sig söderut till norra Italien och till de västra delarna av Ryssland i öster. I Västeuropa har den enstaka förekomstområden i Frankrike och på den Iberiska halvön.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2abc+4abc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Förekommer från Skåne upp till Dalarna, dock inte på Öland och Gotland. Växer på torr-frisk, mager, kalkfattig mark i främst naturbetesmarker, slåtterängar och hedar. Slåttergubbe har minskat kraftigt och minskar fortfarande på grund av ändrade brukningsmetoder och ohävd.ohävd. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 10000 (5000-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 45 (30-80) % under de senaste 100 åren. Troligen är minskningen större än 20% men så mycket på 100 år är helt säkert. Under en tidsperiod om 100 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 45 (30-80) %. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2abc+4abc).
Ekologi
Växer på mager näringsfattig mark, framförallt i gamla ogödslade, välhävdade naturbetesmarker och i slåttermarker (där sådana fortfarande finns kvar och hävdas). Ibland kan man även finna den t. ex. i gles skog, i bryn, på vägrenar samt på ohävdade gräs- och ljunghedfragment. Dessa förekomster är ofta mycket individfattiga och kan betraktas som restbestånd. Slåttergubbe är en konkurrenssvag art som är beroende av hävd för sin långsiktiga överlevnad.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Arnica (arnikor), Art Arnica montana L. - slåttergubbe Synonymer Hästfibbla

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2abc+4abc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer från Skåne upp till Dalarna, dock inte på Öland och Gotland. Växer på torr-frisk, mager, kalkfattig mark i främst naturbetesmarker, slåtterängar och hedar. Slåttergubbe har minskat kraftigt och minskar fortfarande på grund av ändrade brukningsmetoder och ohävd.ohävd. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 10000 (5000-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 45 (30-80) % under de senaste 100 åren. Troligen är minskningen större än 20% men så mycket på 100 år är helt säkert. Under en tidsperiod om 100 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 45 (30-80) %. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2abc+4abc).
Konventioner CITES bilaga D, Habitatdirektivets bilaga 5, Typisk art i 4030 Torra hedar (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 5130 Enbuskmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 6230 Stagg-gräsmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 6510 Slåtterängar i låglandet (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 6530 Lövängar (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Slåttergubbe är en flerårig, upp till en halvmeterhög, korgblommig växt med helbräddade, 5-10 centimeter långa, ljusgröna rosettblad. Den glandelhåriga stängeln har 1-3 bladpar och en toppställd, 6-8 cm bred korg med brandgula strål- och diskblommor. Ofta har den även två mindre korgar i det översta bladparet. Frukten är omkring 5 mm lång, blekbrun och korthårig med en smutsigt vit pappus (hårpensel). Slåttergubbe blommar i juni-juli och kan knappast förväxlas med någon annan art i sitt svenska utbredningsområde.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slåttergubbe

Länsvis förekomst och status för slåttergubbe baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slåttergubbe

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Slåttergubbe förekommer i de södra och mellersta delarna av Sverige upp till Dalarna. Den saknas dock på Gotland och Öland och är mycket ovanlig i de östra delarna av Svealand. Som så många hävdberoende arter är slåttergubbe en art som är på kraftig tillbakagång. Antalet lokalområden i landet uppskattas till omkring 12 000 med en minskningstakt på ca 20 % inom en tidsperiod på 100 år. I Skåne förefaller den har förlorat uppemot hälften av sina lokaler under andra halvan av 1900-talet och tillbakagången tycks fortsätta. Slåttergubbe är fortfarande relativt vanlig i delar av Danmark, främst i de västra delarna av Jylland. I Norge minskar arten starkt och är idag klassad som Sårbar (VU). Den saknas i Finland. Slåttergubbe har en centraleuropisk utbredning som sträcker sig söderut till norra Italien och till de västra delarna av Ryssland i öster. I Västeuropa har den enstaka förekomstområden i Frankrike och på den Iberiska halvön.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Arnica - arnikor 
 • Art
  Arnica montanaL. - slåttergubbe
  Synonymer
  Hästfibbla

Växer på mager näringsfattig mark, framförallt i gamla ogödslade, välhävdade naturbetesmarker och i slåttermarker (där sådana fortfarande finns kvar och hävdas). Ibland kan man även finna den t. ex. i gles skog, i bryn, på vägrenar samt på ohävdade gräs- och ljunghedfragment. Dessa förekomster är ofta mycket individfattiga och kan betraktas som restbestånd. Slåttergubbe är en konkurrenssvag art som är beroende av hävd för sin långsiktiga överlevnad.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Slåttergubbe minskar och försvinner om hävden upphör och växtplatserna växer igen med grovt gräs, buskar och sly. Vidare är konstgödning och luftburet kvävenedfall konkreta hot mot arten. Många lokaler har spolierats sedan mitten av 1900-talet när naturbetesmarker planterats och omvandlats till kulturgranskogar.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Växtplatserna måste hävdas genom bete eller slåtter och gödsling måste undvikas. Där arten växer inom reservat eller områden som omfattas av biotopskydd och skötselavtal, bör åtgärder som gynnar slåttergubben tas upp i de föreskrifter som upprättas. På växtplatser som håller på att växa igen till följd av upphörd hävd kan restaurering i form av röjningar och återupptagen hävd vara lämpliga åtgärder.
Slåttergubbe är giftig men har tidigare använts flitigt inom folkmedicinen för diverse åkommor, såväl invärtes och utvärtes. Den har även varit i bruk som afrodisiakum- och abortivummedel och i vissa trakter använts som ersättning för tobak. Än idag går det att köpa t.ex. Arnika massageolja som man kan använda efter bl.a. motion och idrott. Slåttergubbe omfattas av EU:s habitatsdirektiv bilaga 5.

Anderberg, A. & Anderberg, A.-L., 2007. Den virtuella floran. ]http.//linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html[. Nordiska Riksmuseet.

Edqvist, M. & Karlsson, T. (red.). 2007. Smålands flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Georgson, K. m.fl. 1997. Hallands flora. Lund.

Lindeberg, I. (red.). 1982. Örtmedicin och växtmagi. Reader´s Digest AB, Stockholm.

Pedersen, A. 1961. Kurvblomsternes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 57: 95.

Tyler, T. m.f. (red.). 2007. Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Arnica - arnikor 
 • Art
  Arnica montana, L. - slåttergubbe
  Synonymer
  Hästfibbla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2011.