Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slåttergubbemal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Digitivalva arnicella
Slåttergubbemal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 11–12 mm. Framvingarna är vita med gulbruna, oregelmässiga tvärränder och fjällanhopningar. Deras undersida är ljusare, gulaktig. Bakvingarna mot spetsen samt fransarna gulaktiga. Arten liknar norsknoppemal Digitivalvia reticulella men har något bredare vingar, grågul undersida på framvingarna samt tre, inte två, delningslinjer i fransarna. Arten är avbildad av Gaedike (1970).
Utbredning
Länsvis förekomst för slåttergubbemal Observationer i Sverige för slåttergubbemal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är utbredd i Europa från Sydnorge till norra Italien och från Frankrike till Polen. I Norge finns den rapporterad från sex distrikt i söder. I Danmark har den endast hittats på Fyn och Jylland. Arten anmäldes som ny för Sverige 1921 av Ernst Orstadius genom fynd från Småland, Växjötrakten. Därefter är den rapporterad från Skåne, Halland (bl.a. Veinge), Småland (bl.a. Valåkra i Högsby samt Eksjö), Gotland, Västergötland och Närke. Den har en västlig utbredning och fyndet på Gotland är osannolikt, då värdväxten inte finns där. På många tidigare lokaler är fjärilen utgången då värdväxten försvunnit. På senare tid har få fynd gjorts i landet. Sommaren 2004 påträffades dock larver av arten på det extensivt nötbetade nålginstreservatet Hollands bjär strax väster om naturresevatet Mästocka ljunghed i Halland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten är hårt trängd i flera regioner i Götaland eftersom värdväxten, slåttergubbe (Arnica montana) och livsmiljön, slåtterängar är starkt missgynnade i det moderna jordbruket. Vid Mästockaheden där arten påträffades in på 1980-talet har slåttergubben svårt att få någon vegetativ tillväxt då den kontinuerligt betas ned av åretruntgående Highland cattle-boskap. Vid besök försommaren 2004 kunde inga bladminor med larver observeras. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (760-900) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Slåttergubbemalen hittar man i hagmarker, i bredare rika kantzoner och på öppna, ogödslade betesmarker i det äldre odlingslandskapet. Larven är grönaktig med ljusbrunt huvud, dess nack- och analplåt är svarta. Den minerar i bladen på slåttergubbe Arnica montana, ofta sällskapligt i oregelbundna, långsträckta gulaktiga minor vilka slutar i en stor fläckmina. Förpuppningen sker i mitten eller slutet av juni inuti en nygjord fläckmina. Fjärilen visar sig från månadsskiftet juni-juli till början av augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· slåttergubbe
· slåttergubbe
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Glyphipterigidae (gnuggmalar), Släkte Digitivalva, Art Digitivalva arnicella (von Heyden, 1863) - slåttergubbemal Synonymer Acrolepia arnicella von Heyden, 1863

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är hårt trängd i flera regioner i Götaland eftersom värdväxten, slåttergubbe (Arnica montana) och livsmiljön, slåtterängar är starkt missgynnade i det moderna jordbruket. Vid Mästockaheden där arten påträffades in på 1980-talet har slåttergubben svårt att få någon vegetativ tillväxt då den kontinuerligt betas ned av åretruntgående Highland cattle-boskap. Vid besök försommaren 2004 kunde inga bladminor med larver observeras. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (760-900) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).

Åtgärdsprogram Avslutat
Vingbredd 11–12 mm. Framvingarna är vita med gulbruna, oregelmässiga tvärränder och fjällanhopningar. Deras undersida är ljusare, gulaktig. Bakvingarna mot spetsen samt fransarna gulaktiga. Arten liknar norsknoppemal Digitivalvia reticulella men har något bredare vingar, grågul undersida på framvingarna samt tre, inte två, delningslinjer i fransarna. Arten är avbildad av Gaedike (1970).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slåttergubbemal

Länsvis förekomst och status för slåttergubbemal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slåttergubbemal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är utbredd i Europa från Sydnorge till norra Italien och från Frankrike till Polen. I Norge finns den rapporterad från sex distrikt i söder. I Danmark har den endast hittats på Fyn och Jylland. Arten anmäldes som ny för Sverige 1921 av Ernst Orstadius genom fynd från Småland, Växjötrakten. Därefter är den rapporterad från Skåne, Halland (bl.a. Veinge), Småland (bl.a. Valåkra i Högsby samt Eksjö), Gotland, Västergötland och Närke. Den har en västlig utbredning och fyndet på Gotland är osannolikt, då värdväxten inte finns där. På många tidigare lokaler är fjärilen utgången då värdväxten försvunnit. På senare tid har få fynd gjorts i landet. Sommaren 2004 påträffades dock larver av arten på det extensivt nötbetade nålginstreservatet Hollands bjär strax väster om naturresevatet Mästocka ljunghed i Halland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Glyphipterigidae - gnuggmalar 
 • Underfamilj
  Acrolepiinae - kluddmalar 
 • Släkte
  Digitivalva  
 • Art
  Digitivalva arnicella(von Heyden, 1863) - slåttergubbemal
  Synonymer
  Acrolepia arnicella von Heyden, 1863

Slåttergubbemalen hittar man i hagmarker, i bredare rika kantzoner och på öppna, ogödslade betesmarker i det äldre odlingslandskapet. Larven är grönaktig med ljusbrunt huvud, dess nack- och analplåt är svarta. Den minerar i bladen på slåttergubbe Arnica montana, ofta sällskapligt i oregelbundna, långsträckta gulaktiga minor vilka slutar i en stor fläckmina. Förpuppningen sker i mitten eller slutet av juni inuti en nygjord fläckmina. Fjärilen visar sig från månadsskiftet juni-juli till början av augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· slåttergubbe - Arnica montana (Viktig)
Slåttergubbe tillhör det äldre odlingslandskapet, som nu är statt i snabbt försvinnande. Bara under de senaste tre årtiondena har många växtplatser försvunnit – och därmed D. arnicella. Det överhängande hotet är sålunda upphörd ängsslåtter, skogsplantering, gödsling för vallodling, allt för hårt bete, o.d. Vid naturreservatet Mästocka ljunghed fanns tidigare en livskraftig population av arten. Den 31/5 2004 kunde bara låga förkrymta bladrosetter ses av värdväxten, och några spår av larvens minor kunde inte påträffas. Samtidigt hittades larver på en annan lokal där slåttergubbe redan började stå i knopp, (se ovan). Alltför intensiv bränning och hårt åretruntbete av Highland Cattleboskap missgynnar med all säkerhet vissa arter vars larver lever uppe i växten.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss positiv effekt)
De åtgärder som krävs för att gynna slåttergubbemalen är delvis av storskalig karaktär och hänger ihop med de bidrag man kan få från EU för att bibehålla marker med en rik örtflora. Hävden av gamla hagmarker och frodiga backar bör premieras på lämpligt sätt. En inventering av i vad mån arten förekommer inom naturreservat bör göras och skötselplanerna för dessa anpassas för att gynna slåttergubbe. Under år 2005 kommer ett åtgärdsprogram för slåttergubbemal och andra småfjärilar på slåtterängar att framarbetas.

Åtgärdsprogram Avslutat

Gaedike, R,. 1970. Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Lepidoptera – Acrolepiidae. Beitr. Ent., Bd 20, H 3/4: 209–222.

Orstadius, E., 1921. Fjärilar från Kronobergs län (under Smärre meddelanden och notiser.) Ent. Tidskr. 42: 239–242.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Glyphipterigidae - gnuggmalar 
 • Underfamilj
  Acrolepiinae - kluddmalar 
 • Släkte
  Digitivalva  
 • Art
  Digitivalva arnicella, (von Heyden, 1863) - slåttergubbemal
  Synonymer
  Acrolepia arnicella von Heyden, 1863
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.