Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slåttermaskros

Organismgrupp Kärlväxter Taraxacum praticola
Slåttermaskros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Slåttermaskros hör till gruppen ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Taraxacum. Man kan känna igen den på bladen med sina likformigt anordnade sidoflikar, vilka sitter så tätt att det ofta inte är några mellanrum mellan dem. Sidoflikarna är korta, nästan liksidigt triangulära, ofta med små tänder på bladkantens ovansida. Ändfliken är liten, liksidigt triangulär eller med brett utdragen bladspets. Holken är smalt avlång med tillbakaböjda fjäll och korgen är glesblommig (Dahlstedt 1911). Arten kan förväxlas med en del andra maskrosor som i unga stadier kan ha en liknande bladform.
Utbredning
Länsvis förekomst för slåttermaskros Observationer i Sverige för slåttermaskros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Slåttermaskros är i hela världen endast känd från Dalsland (Kirschner m.fl. 2007) och är en strikt endemisk art. Den är inte funnen sedan 1951, men är dåligt eftersökt. Centrum i utbredningen är Bräcke i Edsleskogs socken, cirka 2 mil väster om Åmål. Den rapporterades som ymnig i Bräcke ängar och åtskilliga insamlingar finns runt Bräcke by, men den är också känd från några lokaler i Eda, Ärtemarks, Dals-Eds och Mo socknar (Artportalen 2014). Arten har eftersökts i Bräcke ängar vid två tillfällen under 2000-talet utan återfynd. Däremot har ingen av de andra tidigare kända växtplatserna återbesökts. Artens status är idag okänd och den verkar ha försvunnit från Bräcke ängar, där den på 1940-talet växte ymnigt i slåtterängen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Slåttermaskros är en egenartad ogräsmaskros som är funnen på flera lokaler i Dalsland och beskriven från Bräcke ängar, där den konstaterades ”ymnig” 1909. Den fanns kvar där så sent som 1951. Förgäves eftersökt inom en del av typlokalen under 2000-talet, men inte på de andra fyndplatserna i Dalsland. Arten, som endast är funnen i Sverige, bedöms för första gången till 2015 års rödlista. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Slåttermaskrosen uppträdande i Bräcke ängar visar att den kan ha gynnats av slåtter. Samtidigt är arten även rapporterad från vägkanter och gräsmarker Endast en insamling härrör från ruderatmark, en gårdsplan i Bräcke by. Huruvida det är en art med preferens för mer ogödslade förhållanden eller om det är en slump att man hittat den i mer naturlig gräsmark är svårt att avgöra utifrån de fynd som finns.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Taraxacum (maskrosor), Art Taraxacum praticola Dahlst. - slåttermaskros Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Slåttermaskros är en egenartad ogräsmaskros som är funnen på flera lokaler i Dalsland och beskriven från Bräcke ängar, där den konstaterades ”ymnig” 1909. Den fanns kvar där så sent som 1951. Förgäves eftersökt inom en del av typlokalen under 2000-talet, men inte på de andra fyndplatserna i Dalsland. Arten, som endast är funnen i Sverige, bedöms för första gången till 2015 års rödlista. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Slåttermaskros hör till gruppen ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Taraxacum. Man kan känna igen den på bladen med sina likformigt anordnade sidoflikar, vilka sitter så tätt att det ofta inte är några mellanrum mellan dem. Sidoflikarna är korta, nästan liksidigt triangulära, ofta med små tänder på bladkantens ovansida. Ändfliken är liten, liksidigt triangulär eller med brett utdragen bladspets. Holken är smalt avlång med tillbakaböjda fjäll och korgen är glesblommig (Dahlstedt 1911). Arten kan förväxlas med en del andra maskrosor som i unga stadier kan ha en liknande bladform.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slåttermaskros

Länsvis förekomst och status för slåttermaskros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slåttermaskros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Slåttermaskros är i hela världen endast känd från Dalsland (Kirschner m.fl. 2007) och är en strikt endemisk art. Den är inte funnen sedan 1951, men är dåligt eftersökt. Centrum i utbredningen är Bräcke i Edsleskogs socken, cirka 2 mil väster om Åmål. Den rapporterades som ymnig i Bräcke ängar och åtskilliga insamlingar finns runt Bräcke by, men den är också känd från några lokaler i Eda, Ärtemarks, Dals-Eds och Mo socknar (Artportalen 2014). Arten har eftersökts i Bräcke ängar vid två tillfällen under 2000-talet utan återfynd. Däremot har ingen av de andra tidigare kända växtplatserna återbesökts. Artens status är idag okänd och den verkar ha försvunnit från Bräcke ängar, där den på 1940-talet växte ymnigt i slåtterängen.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Taraxacum - ogräsmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum praticolaDahlst. - slåttermaskros

Slåttermaskrosen uppträdande i Bräcke ängar visar att den kan ha gynnats av slåtter. Samtidigt är arten även rapporterad från vägkanter och gräsmarker Endast en insamling härrör från ruderatmark, en gårdsplan i Bräcke by. Huruvida det är en art med preferens för mer ogödslade förhållanden eller om det är en slump att man hittat den i mer naturlig gräsmark är svårt att avgöra utifrån de fynd som finns.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Det största hotet är idag slumpen på grund av det låga individantalet. Dess eventuella preferens för mer ogödslade marker kan vara en orsak till att arten minskat eller försvunnit. Det är oklart hur hotbilden ser ut när kunskapen om artens nutida status och dess eventuella växtplatser är okända.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
En första åtgärd är att eftersöka slåttermaskros på alla lokaler från vilka den tidigare är funnen för att ta reda på om arten finns kvar och i vilken mängd. Eventuella växtplatser för slåttermaskros bör övervakas. Ett skötselavtal med en skötselplan bör upprättas med respektive markägare för att garantera lämplig skötsel av lokaler där arten förekommer. Ytterligare undersökningar av artens ekologi och utbredningsstatus i Dalsland är angelägna.
Slåttermaskros är svår för icke-specialister att känna igen, varför arten kan vara förbisedd. Växten är dessutom möjlig att artbestämma endast under blomningstiden i maj.

Artportalen. 2014. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2014-12-01].

Dahlstedt, H. 1911. Västsvenska Taraxaca. Arkiv för Botanik 10(11): 1-74.

Kirschner, J., Štepánek, J. & Greuter, W. 2007. Taraxacum. I: Greuter, W. & Raab-Straube, E. von (red.), Compositae. Euro+Med PlantBase - The information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. http://www.emplantbase.org/home.html

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Taraxacum - ogräsmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum praticola, Dahlst. - slåttermaskros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.