Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slöjvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus purpurascens
Slöjvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Slöjvaxskivling är en relativt stor och kraftig vaxskivling. Hatten är vitaktig med fina rödaktiga fibrer eller fjäll och är i fuktigt väder klibbig. Foten är vit eller något rödtonad och har en flyktig ring av ett fibrillöst velum. Den är som hos de flesta vaxskivlingar tydligt tillspetsad mot basen. Lamellerna är vita men åtminstone eggen blir med tiden rödfläckig. Den är ganska lik besk vaxskivling Hygrophorus erubescens, men den skiljs lätt från denna genom förekomsten av velum, genom att sällan gulna med åldern och genom sin milda smak. Vissa exemplar kan dock ge en besk eftersmak.
Utbredning
Länsvis förekomst för slöjvaxskivling Observationer i Sverige för slöjvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sällsynt barrskogsart som bara är känd genom sporadiska fynd från ca 20 lokaler utspridda från norra Småland till mellersta Lappland. Det finns inga närmare uppgifter om förekomsterna eller om växtplatsernas beskaffenhet. Enstaka fynd är gjorda i Norge och Finland och i båda länderna är den rödlistad. Söderut i Europa är den funnen i bergstrakter, t.ex. i Österrike och Bayern, men är även där sällsynt och rödlistad i bl.a. Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A2c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med gran, ev. även med tall i barrskog, helst ängsgranskog. Troligen ej kalkbunden. Delvis förbisedd p.g.a. förväxling med H. erubescens. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. att arealen äldre barrskog som inte utsatts för slutavverkning har minskat kraftigt de senaste 50 åren. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (104-400) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 50 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (A2c; C1).
Ekologi
Slöjvaxskivling växer i barrskog. Det är oklart vilka markförhållanden som krävs men den är troligen inte kalkbunden. Den bildar mykorrhiza med gran, eventuellt också med tall.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus purpurascens (Alb. & Schwein.:Fr.) Fr. - slöjvaxskivling Synonymer Agaricus purpurascens Alb. & Schwein.:Fr., slöjvaxing

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A2c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran, ev. även med tall i barrskog, helst ängsgranskog. Troligen ej kalkbunden. Delvis förbisedd p.g.a. förväxling med H. erubescens. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. att arealen äldre barrskog som inte utsatts för slutavverkning har minskat kraftigt de senaste 50 åren. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (104-400) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 50 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (A2c; C1).
Slöjvaxskivling är en relativt stor och kraftig vaxskivling. Hatten är vitaktig med fina rödaktiga fibrer eller fjäll och är i fuktigt väder klibbig. Foten är vit eller något rödtonad och har en flyktig ring av ett fibrillöst velum. Den är som hos de flesta vaxskivlingar tydligt tillspetsad mot basen. Lamellerna är vita men åtminstone eggen blir med tiden rödfläckig. Den är ganska lik besk vaxskivling Hygrophorus erubescens, men den skiljs lätt från denna genom förekomsten av velum, genom att sällan gulna med åldern och genom sin milda smak. Vissa exemplar kan dock ge en besk eftersmak.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slöjvaxskivling

Länsvis förekomst och status för slöjvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slöjvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sällsynt barrskogsart som bara är känd genom sporadiska fynd från ca 20 lokaler utspridda från norra Småland till mellersta Lappland. Det finns inga närmare uppgifter om förekomsterna eller om växtplatsernas beskaffenhet. Enstaka fynd är gjorda i Norge och Finland och i båda länderna är den rödlistad. Söderut i Europa är den funnen i bergstrakter, t.ex. i Österrike och Bayern, men är även där sällsynt och rödlistad i bl.a. Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus purpurascens(Alb. & Schwein.:Fr.) Fr. - slöjvaxskivling
  Synonymer
  Agaricus purpurascens Alb. & Schwein.:Fr.
  slöjvaxing

Slöjvaxskivling växer i barrskog. Det är oklart vilka markförhållanden som krävs men den är troligen inte kalkbunden. Den bildar mykorrhiza med gran, eventuellt också med tall.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Rationellt skogsbruk är sannolikt negativt för arten och den är troligen beroende av att det på växtplatsen finns en ständig tillgång på äldre träd med vilken den kan bilda mykorrhiza.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Nuvarande förekomst och ekologi måste kartläggas bättre. På lokaler med känd förekomst bör skogsbruket modifieras, t.ex. genom att kalavverkning undviks. Lokaler där arten bedöms ha goda möjligheter att leva vidare behöver någon form av säkerställande.
Utländska namn – NO: Slørvokssopp.

Konrad, P. & Maublanc, A. 1924– 37. Icones selectae Fungorum. Band IV. Paul Lechevalier, Paris.

Strid, Å. 1986. Hygophorus purpurascens – slöjvaxskivlingen – i Sverige. Jordstjärnan 7(1): 16–20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus purpurascens, (Alb. & Schwein.:Fr.) Fr. - slöjvaxskivling
  Synonymer
  Agaricus purpurascens Alb. & Schwein.:Fr.
  slöjvaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.