Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slank glansmygga

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Ptychoptera longicauda
Slank glansmygga Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Glansmyggor är harkranksliknande tvåvingar med stora sporrar på benen samt relativt långa antenner. Slank glansmygga känns på den orangebruna och svarta kroppsteckningen och på de svartfläckiga vingarna. Kroppslängden är ca 10 mm. Hannarna artbestäms utifrån utseendet på kopulationsapparaten och honorna på pigmenteringen av undersidan av det nionde segmentet (Andersson 1997). Larven är långsmal med indragbart huvud och har ett karaktäristiskt andningsrör i bakändan av kroppen. Längden är ca 30 mm, alltså betydligt mer än den vuxna insekten. Larven av slank glansmygga är obeskriven och saknas därför även i modern bestämningslitteratur.
Utbredning
Länsvis förekomst för slank glansmygga Observationer i Sverige för slank glansmygga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten endast känd från Öland (Högsum, Stora Rör 1949) och från Skåne (Ravlunda nära kyrkan 1947, Ravlunda Klammersbäcken nära kusten 1948 och Blentarp, Stampenbäcken 1969). Mer aktuella fynd finns bara från Degeberga-trakten på Österlen (Borråkra, Dunderbäcken och Stianderödsbäcken 1990), vilket sannolikt mest avspeglar den begränsade eftersöksfrekvensen. I Norden är arten inte känd från Finland eller Norge. Utbredningsområdet omfattar södra England, Danmark och centrala Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten är enbart påträffad i östra Skåne (Stampenbäcken 1969, Dunderbäcken, Stianderödsbäcken & Borråkra 1990) och på Öland (1949). Alla i överskuggade bäcklopp på kalkgrund. Sannolikt är antalet lämpliga lokalområden begränsat. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-400) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Arten förekommer vid källor och mindre vattendrag i ädellövskog. Alla svenska förekomster karakteriseras av att de ligger vid kalla källor och kalkpåverkade småbäckar, nästan alla skånska lokalerna omges av bokskog. Eftersom arten aldrig påträffats i varmare åar är det sannolikt så att dessa inte kan betraktas som lämpligt habitat för arten, vilket starkt begränsar antalet möjliga förekomster. Av de engelska lokalerna klassas mer än hälften klart kalkpåverkade (Falk 2005). Larven är försedd ett långt andningsrör s.k. råttsvans och lever i dyig översilningsmark nära källor och grundvattenuppflöden med grunt kallt vatten. Andningsröret hämtar luft från vattenytan. Larven livnär sig huvudsakligen på detritus. Den fullväxta myggan påträffas i gräs- och örtvegetation nära larvens utvecklingsplats (Tjeder 1968) från midsommar till mitten av augusti.
Landskapstyper
Skog
Skog
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Ptychopteridae (glansmyggor), Släkte Ptychoptera, Art Ptychoptera longicauda (Tonnoir, 1919) - slank glansmygga Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är enbart påträffad i östra Skåne (Stampenbäcken 1969, Dunderbäcken, Stianderödsbäcken & Borråkra 1990) och på Öland (1949). Alla i överskuggade bäcklopp på kalkgrund. Sannolikt är antalet lämpliga lokalområden begränsat. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-400) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Glansmyggor är harkranksliknande tvåvingar med stora sporrar på benen samt relativt långa antenner. Slank glansmygga känns på den orangebruna och svarta kroppsteckningen och på de svartfläckiga vingarna. Kroppslängden är ca 10 mm. Hannarna artbestäms utifrån utseendet på kopulationsapparaten och honorna på pigmenteringen av undersidan av det nionde segmentet (Andersson 1997). Larven är långsmal med indragbart huvud och har ett karaktäristiskt andningsrör i bakändan av kroppen. Längden är ca 30 mm, alltså betydligt mer än den vuxna insekten. Larven av slank glansmygga är obeskriven och saknas därför även i modern bestämningslitteratur.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slank glansmygga

Länsvis förekomst och status för slank glansmygga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slank glansmygga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten endast känd från Öland (Högsum, Stora Rör 1949) och från Skåne (Ravlunda nära kyrkan 1947, Ravlunda Klammersbäcken nära kusten 1948 och Blentarp, Stampenbäcken 1969). Mer aktuella fynd finns bara från Degeberga-trakten på Österlen (Borråkra, Dunderbäcken och Stianderödsbäcken 1990), vilket sannolikt mest avspeglar den begränsade eftersöksfrekvensen. I Norden är arten inte känd från Finland eller Norge. Utbredningsområdet omfattar södra England, Danmark och centrala Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Ptychopteroidea  
 • Familj
  Ptychopteridae - glansmyggor 
 • Släkte
  Ptychoptera  
 • Art
  Ptychoptera longicauda(Tonnoir, 1919) - slank glansmygga

Arten förekommer vid källor och mindre vattendrag i ädellövskog. Alla svenska förekomster karakteriseras av att de ligger vid kalla källor och kalkpåverkade småbäckar, nästan alla skånska lokalerna omges av bokskog. Eftersom arten aldrig påträffats i varmare åar är det sannolikt så att dessa inte kan betraktas som lämpligt habitat för arten, vilket starkt begränsar antalet möjliga förekomster. Av de engelska lokalerna klassas mer än hälften klart kalkpåverkade (Falk 2005). Larven är försedd ett långt andningsrör s.k. råttsvans och lever i dyig översilningsmark nära källor och grundvattenuppflöden med grunt kallt vatten. Andningsröret hämtar luft från vattenytan. Larven livnär sig huvudsakligen på detritus. Den fullväxta myggan påträffas i gräs- och örtvegetation nära larvens utvecklingsplats (Tjeder 1968) från midsommar till mitten av augusti.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Sötvatten, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog, Myrbiotoper, Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Exploatering med bl.a. täktverksamhet och fritidsbebyggelse som vid Stora Rör på Öland har möjligen gjort att arten försvunnit på denna lokal. Läckage från jordbruksaktiviteter som gödsling samt dikning av småbäckar utgör ett hot, liksom tramp av betesdjur i kallkällor. Avverkning av skog i raviner med ädellövskog innebär sannolikt ett hot även om flera av de kända lokalerna idag inkluderas i naturreservat.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Riktade eftersök på de lokaler där arten tidigare påträffats är nödvändig för att kunna bedöma aktuell status för arten. Det är också viktigt att arten eftersöks på andra lämpliga lokaler samt att kunskapen ökar om familjen glansmyggor. De sannolikt få aktuella lokalerna för arten bör skyddas från betesdjur, skogsavverkning och dikning.

Andersson, H. 1997. Diptera Ptychopteridae, Phantom crane flies. Pp. 193–207. I: Nilsson, A.N. (red.) Aquatic Insects of North Europe. Volume 2. Apollo Books, Stenstrup.

Falk, S. 2005. A review of the scarce and threatened flies of Great Britain. Part 2: Nematocera and Asciza not dealt with by Falk (1991). Nature Conservancy Council. Research and survey in nature conservation, 39. Peterborough.

Stubbs, A.E. 1993. Provisional atlas of the ptychopterid craneflies (Diptera: Ptychopteridae) of Britain and Ireland. Monks Wood: Biological Records Centre, ITE.

Tjeder, B. 1968. Notes on the Scandinavian Ptychopteridae, with description of a new species (Diptera). Opuscula ent. 33: 73–79.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2008. © ArtDatabanken, SLU 2009.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Ptychopteroidea  
 • Familj
  Ptychopteridae - glansmyggor 
 • Släkte
  Ptychoptera  
 • Art
  Ptychoptera longicauda, (Tonnoir, 1919) - slank glansmygga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2008. © ArtDatabanken, SLU 2009.