Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  småögd lundkortvinge

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Quedius fulgidus
Småögd lundkortvinge Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En kraftigt byggd kortvinge som är blanksvart med livligt röda täckvingar. Den blir mellan 7–11 mm lång. Sällsynt kan man även träffa på exemplar med svarta täckvingar. Antenner och ben är kraftigt byggda. Hanarna till arten har betydligt bredare huvud än honorna. Täckvingarna är korta och täcker c:a en tredjedel av alla ryggsegment. Genom att det finns flera mycket närstående arter bör en specialist utföra en säker artbestämning.
Utbredning
Länsvis förekomst för småögd lundkortvinge Observationer i Sverige för småögd lundkortvinge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i spridda landskap från Skåne till Pite lappmark. Sentida fynd i några landskap från Skåne till Uppland och Värmland. Har förmodligen minskat i inomhusmiljöer p.g.a. förbättrad hygien, men med ett delvis underjordiskt levnadssätt kan arten misstänkas vara förbisedd. Arten är känd från alla våra grannländer, och har en kosmopolitisk utbredning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Troligen knuten till djurbon. Funnen i ladugårdar och stall men också vid soptippar samt i anslutning till bon av vattensork och kanin. Funnen i spridda landskap från Skåne till Pite lappmark. Sentida fynd i några landskap från Skåne till Uppland och Värmland. Har förmodligen minskat i inomhusmiljöer p.g.a. förbättrad hygien. Med ett delvis underjordiskt levnadssätt kan arten misstänkas vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen i djurbon. Arten påträffades särskilt förr ofta inomhus i gamla stall och fähus, i gammalt hö- och halmavfall, ofta blandat med spillning. Den är också funnen vid soptippar samt i anslutning till bon av vattensork, kanin eller grävling. Förmodligen lever larverna på fluglarver.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Quedius, Art Quedius fulgidus (Fabricius, 1793) - småögd lundkortvinge Synonymer Quedius assimilis (Nordmann, 1837)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Troligen knuten till djurbon. Funnen i ladugårdar och stall men också vid soptippar samt i anslutning till bon av vattensork och kanin. Funnen i spridda landskap från Skåne till Pite lappmark. Sentida fynd i några landskap från Skåne till Uppland och Värmland. Har förmodligen minskat i inomhusmiljöer p.g.a. förbättrad hygien. Med ett delvis underjordiskt levnadssätt kan arten misstänkas vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En kraftigt byggd kortvinge som är blanksvart med livligt röda täckvingar. Den blir mellan 7–11 mm lång. Sällsynt kan man även träffa på exemplar med svarta täckvingar. Antenner och ben är kraftigt byggda. Hanarna till arten har betydligt bredare huvud än honorna. Täckvingarna är korta och täcker c:a en tredjedel av alla ryggsegment. Genom att det finns flera mycket närstående arter bör en specialist utföra en säker artbestämning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för småögd lundkortvinge

Länsvis förekomst och status för småögd lundkortvinge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för småögd lundkortvinge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i spridda landskap från Skåne till Pite lappmark. Sentida fynd i några landskap från Skåne till Uppland och Värmland. Har förmodligen minskat i inomhusmiljöer p.g.a. förbättrad hygien, men med ett delvis underjordiskt levnadssätt kan arten misstänkas vara förbisedd. Arten är känd från alla våra grannländer, och har en kosmopolitisk utbredning.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Quedius  
 • Undersläkte
  Quedius (Microsaurus)  
 • Art
  Quedius fulgidus(Fabricius, 1793) - småögd lundkortvinge
  Synonymer
  Quedius assimilis (Nordmann, 1837)

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen i djurbon. Arten påträffades särskilt förr ofta inomhus i gamla stall och fähus, i gammalt hö- och halmavfall, ofta blandat med spillning. Den är också funnen vid soptippar samt i anslutning till bon av vattensork, kanin eller grävling. Förmodligen lever larverna på fluglarver.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö, Inomhusmiljöer

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)


Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)

Andersson, Bengt. 1981. Notiser om svenska skalbaggar 3. Ent. Tidskr. 102: 141–146.

Baranowski, R. Intressanta skalbaggsfynd 2 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 133–140.

Baranowski, R. 1979. Skalbaggar som lever i kaningångar. Ent. Tidskr. 100: 57–60.

Lundberg, S. 1963. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar 7. Ent. Tidskr. 84: 242–246.

Palm, T. 1932. Om coleopterfaunan i Ombergstrakten. Tillägg. Ent. Tidskr. 53: 210–224.

Palm, T. 1937. Om coleopterfunan i Ombergstrakten. Tillägg 2. Ent. Tidskr. 58: 172–177.

Palm, T. 1963. Markskalbaggar på en skånsk mjälalokal. En inventering med särsild hänsyn till arternas utvecklingsbiologi. Opusc. Ent. 28: 111–120.

Palm, T. 1963. Svensk Insektfauna 9. Skalbaggar, Kortvingar häfte 3: 134.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Quedius  
 • Undersläkte
  Quedius (Microsaurus)  
 • Art
  Quedius fulgidus, (Fabricius, 1793) - småögd lundkortvinge
  Synonymer
  Quedius assimilis (Nordmann, 1837)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.