Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  småsporigt gömskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Paullicorticium delicatissimum
Småsporigt gömskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Alla arter av släktet Paullicorticium bildar ytterst tunna, utbredda fruktkroppar på död ved. Ett obeväpnat öga ser bara en skuggning på veden, som av dagg. Under lupp ser man att veden täcks av en vaxlik hinna som dock efter torkning inte längre är sammanhängande. I ett mikroskop ser man att basidierna bildar 6–8 sporer vilket är ovanligt bland basidsvamparna. De små sporerna skiljer arten från andra gömskinn. Arterna i släktet kan inte identifieras utan mikroskop. Det finns också flera andra arter skinnsvampar som har samma tunna fruktkroppar, t.ex. arterna i Repetobasidium.
Utbredning
Länsvis förekomst för småsporigt gömskinn Observationer i Sverige för småsporigt gömskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Småporigt gömskinn är känd från sju platser i Sverige, de flesta belägna i landskapen i västra Götaland. Därutöver finns en lokal i Skåne och en vid Dalälven i Gästrikland. I Norge är den rapporterad 12 gånger, alla utom en belägna i den sydöstra delen av landet. Arten är noterad en gång i Danmark men har ännu inte påträffats i Finland. Den förekommer mycket sparsamt i övriga Europa och fynd föreligger bara från Tyskland, Holland och Frankrike. Arten tycks ha en sydlig utbredning men med tanke på det låga antalet kända växtplatser kan avsaknaden av rapporter från norra Sverige vara en slump. Småsporigt gömskinn beskrevs ursprungligen från Canada men utbredningen i Nordamerika är begränsad till två provinser. De svenska fynden har alla utom ett gjorts i skyddade områden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i murken ved och vedrester av tall och gran, i äldre barrskog. Oansenlig fruktkropp som måste artbestämmas i mikroskop. Stort mörkertal men liten population och få fynd på varje lokal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av skog med tillgång till grövre död ved. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (20-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (2-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (8-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (C2a(i); D1).
Ekologi
Denna svamp växer i barrskog och fruktkroppar kan hittas på såväl gran som tall. Något enstaka fynd uppges vara från lövved. Liksom övriga arter i släktet växer den fr.a. på grövre lågor i senare nedbrytningsstadier och växtplatserna är alltid skog med god tillgång på död ved. Den tycks vara associerad med brunröta men det är osäkert om den själv primärt rötar ved eller om den lever av restprodukter från andra svampars aktivitet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricomycetes, families incertae sedis, Familj Agaricomycetes, genera incertae sedis, Släkte Paullicorticium, Art Paullicorticium delicatissimum (H. S. Jacks.) Liberta - småsporigt gömskinn Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i murken ved och vedrester av tall och gran, i äldre barrskog. Oansenlig fruktkropp som måste artbestämmas i mikroskop. Stort mörkertal men liten population och få fynd på varje lokal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av skog med tillgång till grövre död ved. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (20-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (2-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (8-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (C2a(i); D1).
Alla arter av släktet Paullicorticium bildar ytterst tunna, utbredda fruktkroppar på död ved. Ett obeväpnat öga ser bara en skuggning på veden, som av dagg. Under lupp ser man att veden täcks av en vaxlik hinna som dock efter torkning inte längre är sammanhängande. I ett mikroskop ser man att basidierna bildar 6–8 sporer vilket är ovanligt bland basidsvamparna. De små sporerna skiljer arten från andra gömskinn. Arterna i släktet kan inte identifieras utan mikroskop. Det finns också flera andra arter skinnsvampar som har samma tunna fruktkroppar, t.ex. arterna i Repetobasidium.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för småsporigt gömskinn

Länsvis förekomst och status för småsporigt gömskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för småsporigt gömskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Småporigt gömskinn är känd från sju platser i Sverige, de flesta belägna i landskapen i västra Götaland. Därutöver finns en lokal i Skåne och en vid Dalälven i Gästrikland. I Norge är den rapporterad 12 gånger, alla utom en belägna i den sydöstra delen av landet. Arten är noterad en gång i Danmark men har ännu inte påträffats i Finland. Den förekommer mycket sparsamt i övriga Europa och fynd föreligger bara från Tyskland, Holland och Frankrike. Arten tycks ha en sydlig utbredning men med tanke på det låga antalet kända växtplatser kan avsaknaden av rapporter från norra Sverige vara en slump. Småsporigt gömskinn beskrevs ursprungligen från Canada men utbredningen i Nordamerika är begränsad till två provinser. De svenska fynden har alla utom ett gjorts i skyddade områden.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Paullicorticium  
 • Art
  Paullicorticium delicatissimum(H. S. Jacks.) Liberta - småsporigt gömskinn

Denna svamp växer i barrskog och fruktkroppar kan hittas på såväl gran som tall. Något enstaka fynd uppges vara från lövved. Liksom övriga arter i släktet växer den fr.a. på grövre lågor i senare nedbrytningsstadier och växtplatserna är alltid skog med god tillgång på död ved. Den tycks vara associerad med brunröta men det är osäkert om den själv primärt rötar ved eller om den lever av restprodukter från andra svampars aktivitet.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten påverkas negativt av att det i kulturskogen lämnas kvar alltför lite döende träd och lågor av grövre dimensioner. Den kända populationen är liten och fragmenterad och begränsad till reservat med äldre skog. Den långsiktiga överlevnaden i dessa kan inte anses säkrad.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Fler områden med äldre skog bör skyddas i den södra delen av landet. Död ved av grövre dimensioner bör i större utsträckning få ligga kvar i skogen. De större reservaten med äldre skog bör inventeras för att se om arten förekommer.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. The Corticiaceae of North Europe, vol. 5. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Paullicorticium  
 • Art
  Paullicorticium delicatissimum, (H. S. Jacks.) Liberta - småsporigt gömskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2005.