Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smal bandtång

Organismgrupp Kärlväxter Zostera angustifolia
Smal bandtång Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Flerårig nedsänkt saltvattenväxt med krypande, förgrenad jordstam. Blad på sterila skott smalt bandlika, ca 2 mm breda och 15–30 cm långa, som äldre något urnupna i toppen, 3-nerviga. Fertila skott med kortare blad med en vidgad, på ena sidan öppen slida med en längsgående rad av blommor, varannan med en ståndare och varannan med en pistill. Pistillens stift och märke ca liklånga. Frukt en tunnväggig, enfröig nöt. Frö gurklikt, längsfårat, blekt brunt eller grått, med tydliga räfflor, 2,2–2,7 mm långt.
Utbredning
Länsvis förekomst för smal bandtång Observationer i Sverige för smal bandtång
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Uppgifter om förekomster av smal bandtång föreligger från Bohuslän i följande socknar Tegneby, Morland, Torp, Dragsmark, Forshälla, Skredsvik, Kungshamn, Tossene, Kville, Tanum, Lur, Tjärnö och Öckerö (18 lokaler). Ett äldre fynd från Smögen har ej kunnat bekräftas. I Västergötland är den funnen på fyra platser i Styrsö socken. Från Halland finns ett osäkert fynd i driftmaterial från Söndrums socken. Eftersom arten är svår att säkert identifiera krävs belägg med moget frö från förekomsterna i Bohuslän samt att det säkerställs att det inte rör sig om driftmaterial. Smal bandtång är vanlig sydvästra Jyllands "vandehav" i övriga Danmark sällsynt med spridda lokaler. Arten saknas i Norge och Finland. I övriga Europa från Brittiska öarna efter Atlantkusterna söderut till Portugal.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer i Västergötland och Bohuslän. Växer på dyiga, långgrunda havsstränder ner till ett djup av 4 m, gärna tidvatten påverkade. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (500-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3524 km² och förekomstarean (AOO) till 84 (50-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Dyiga, långgrunda havsstränder ner till ett djup av 4 m, gärna tidvatten påverkade. Arten uppges till skillnad från bandtång, Zostera marina s.str. tåla tidvis torrläggning i samband med ebb.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Vattenmassa
Vattenmassa
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Alismatales (svaltingordningen), Familj Zosteraceae (bandtångsväxter), Släkte Zostera (bandtångssläktet), Art Zostera angustifolia (Hornem.) Rchb. - smal bandtång Synonymer Zostera hornemanniana Tutin, Zostera marina var. angustifolia Hornem., Hornemanns bandtång

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer i Västergötland och Bohuslän. Växer på dyiga, långgrunda havsstränder ner till ett djup av 4 m, gärna tidvatten påverkade. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (500-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3524 km² och förekomstarean (AOO) till 84 (50-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).
Flerårig nedsänkt saltvattenväxt med krypande, förgrenad jordstam. Blad på sterila skott smalt bandlika, ca 2 mm breda och 15–30 cm långa, som äldre något urnupna i toppen, 3-nerviga. Fertila skott med kortare blad med en vidgad, på ena sidan öppen slida med en längsgående rad av blommor, varannan med en ståndare och varannan med en pistill. Pistillens stift och märke ca liklånga. Frukt en tunnväggig, enfröig nöt. Frö gurklikt, längsfårat, blekt brunt eller grått, med tydliga räfflor, 2,2–2,7 mm långt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smal bandtång

Länsvis förekomst och status för smal bandtång baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smal bandtång

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Uppgifter om förekomster av smal bandtång föreligger från Bohuslän i följande socknar Tegneby, Morland, Torp, Dragsmark, Forshälla, Skredsvik, Kungshamn, Tossene, Kville, Tanum, Lur, Tjärnö och Öckerö (18 lokaler). Ett äldre fynd från Smögen har ej kunnat bekräftas. I Västergötland är den funnen på fyra platser i Styrsö socken. Från Halland finns ett osäkert fynd i driftmaterial från Söndrums socken. Eftersom arten är svår att säkert identifiera krävs belägg med moget frö från förekomsterna i Bohuslän samt att det säkerställs att det inte rör sig om driftmaterial. Smal bandtång är vanlig sydvästra Jyllands "vandehav" i övriga Danmark sällsynt med spridda lokaler. Arten saknas i Norge och Finland. I övriga Europa från Brittiska öarna efter Atlantkusterna söderut till Portugal.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Zosteraceae - bandtångsväxter 
 • Släkte
  Zostera - bandtångssläktet 
 • Art
  Zostera angustifolia(Hornem.) Rchb. - smal bandtång
  Synonymer
  Zostera hornemanniana Tutin
  Zostera marina var. angustifolia Hornem.
  Hornemanns bandtång

Dyiga, långgrunda havsstränder ner till ett djup av 4 m, gärna tidvatten påverkade. Arten uppges till skillnad från bandtång, Zostera marina s.str. tåla tidvis torrläggning i samband med ebb.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav, Vattenmassa

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Uppgifter om hot föreligger ej om man bortser ifrån sällsyntheten, se under övrigt.
Artens förekomst i västsvenska kustvatten behöver ytterligare belysning och verifiering. Den bör även övervakas av floraväktarna.
Utländska namn – DK: Smalbladet Baendeltang. Artens taxonomiska ställning har tidvis varit diskuterad. Utan tvekan finns i sydvästra Jylland ett såväl ekologiskt som genetiskt från bandtång skilt taxon (jfr. Hylander 1953). Hylander påtalar svårigheterna med att uppdela det svenska materialet på två taxa och framför kritik mot bland annat måttuppgifterna som givits för fröna. Smal bandtång har ibland behandlats som en egen art ibland som en varietet av bandtång. En komplikation i sammanhanget utgör förekomsterna av bandtång i Östersjön, där former förekommer med 2 mm breda blad med 3 nerver och små frön. De har tolkats som former anpassade till det mindre salthaltiga vattnet.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Blomgren, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Bohuslän. Årsrapport 2004. Föreningen Bohusläns flora.

Hansen, K. (red.) 1981. Dansk felt flora: 591.

Hylander, N. 1953. Nordisk Kärlväxtflora 1: 111–112.

Sahlin. E. 2005. Floraväktarverksamheten i Västergötland. Årsrapport 2004. Calluna 22 (2):1–49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 2002. Rev. Margareta Edqvist & Mora Aronsson 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Zosteraceae - bandtångsväxter 
 • Släkte
  Zostera - bandtångssläktet 
 • Art
  Zostera angustifolia, (Hornem.) Rchb. - smal bandtång
  Synonymer
  Zostera hornemanniana Tutin
  Zostera marina var. angustifolia Hornem.
  Hornemanns bandtång
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 2002. Rev. Margareta Edqvist & Mora Aronsson 2006.