Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smal frölöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Harpalus anxius
Smal frölöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6,5–8 mm lång jordlöpare med långsträckt, rätt parallellsidig kropp. Färgen är svart, med något ljusare fötter. Arten kan vara svår att skilja från närstående arter, särskilt alvarfrölöparen, Harpalus subcylindricus. Bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för smal frölöpare Observationer i Sverige för smal frölöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, södra Halland, Öland, Gotland, Östergötland och Närke, främst i kustnära områden. Förekomster i inlandet endast i Skåne, på några få lokaler i Östergötland samt i Närke (Vinön i Hjälmaren, 1906). En uppgift om ett fynd i Uppland baseras på en feletikettering. Närmast i Danmark, södra Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Mongoliet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på torra, öppna sandmarker med sparsam vegetation, t ex av borsttåtel eller ljung. Ofta på flygsandfält, även på sandiga trädesåkrar. Utbredd i de sydliga kustlandskapen Skåne, Blekinge, Halland, Öland och Gotland. Främst på kustnära lokaler, men i Skåne även på sandfält i inlandet. Dessutom några äldre fynd på inlandslokaler i Östergötland och Närke. Hotas av igenväxning eller exploatering av sandfält, skogsplantering samt ändrade brukningsformer (upphört trädesbruk). Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (100-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (400-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på torra, öppna sand- eller grusmarker med sparsam vegetation. Främst på borsttåtelhed eller i sandstäppsvegetation, men även på sandiga ljunghedar eller sandmark med torrängsvegetation om blottade sandytor finns. På flygsand vid havet, på sandiga trädesåkrar, i gamla sandtäkter samt på sandmark som regelbundet störs av bete eller annat markslitage (t.ex. militära övningsfält). Uppgifter om fynd på alvarmark handlar om Harpalus subcylindricus. Arten är sannolikt liksom övriga Harpalus åtminstone delvis en fröätare. Den övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren. De är nattaktiva, och tillbringar dagen nedgrävda i sanden.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Harpalus, Art Harpalus anxius (Duftschmid, 1812) - smal frölöpare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på torra, öppna sandmarker med sparsam vegetation, t ex av borsttåtel eller ljung. Ofta på flygsandfält, även på sandiga trädesåkrar. Utbredd i de sydliga kustlandskapen Skåne, Blekinge, Halland, Öland och Gotland. Främst på kustnära lokaler, men i Skåne även på sandfält i inlandet. Dessutom några äldre fynd på inlandslokaler i Östergötland och Närke. Hotas av igenväxning eller exploatering av sandfält, skogsplantering samt ändrade brukningsformer (upphört trädesbruk). Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (100-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (400-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Konventioner Typisk art i 2330 Grässandhedar (Kontinental region (CON))
En 6,5–8 mm lång jordlöpare med långsträckt, rätt parallellsidig kropp. Färgen är svart, med något ljusare fötter. Arten kan vara svår att skilja från närstående arter, särskilt alvarfrölöparen, Harpalus subcylindricus. Bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smal frölöpare

Länsvis förekomst och status för smal frölöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smal frölöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, södra Halland, Öland, Gotland, Östergötland och Närke, främst i kustnära områden. Förekomster i inlandet endast i Skåne, på några få lokaler i Östergötland samt i Närke (Vinön i Hjälmaren, 1906). En uppgift om ett fynd i Uppland baseras på en feletikettering. Närmast i Danmark, södra Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Mongoliet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus anxius(Duftschmid, 1812) - smal frölöpare

Lever på torra, öppna sand- eller grusmarker med sparsam vegetation. Främst på borsttåtelhed eller i sandstäppsvegetation, men även på sandiga ljunghedar eller sandmark med torrängsvegetation om blottade sandytor finns. På flygsand vid havet, på sandiga trädesåkrar, i gamla sandtäkter samt på sandmark som regelbundet störs av bete eller annat markslitage (t.ex. militära övningsfält). Uppgifter om fynd på alvarmark handlar om Harpalus subcylindricus. Arten är sannolikt liksom övriga Harpalus åtminstone delvis en fröätare. Den övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren. De är nattaktiva, och tillbringar dagen nedgrävda i sanden.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Liksom andra sandmarkslevande frölöpare missgynnas arten arten av såväl igenväxning genom upphörd hävd som ändrade brukningsformer (främst upphört trädesbruk på sandiga marker), exploatering (t ex stugbebyggelse i kustnära områden) eller skogsplantering. Vegetationsförändringar på sandmarker som en följd av atmosfäriskt kvävenedfall är ett tilltagande hot, liksom täktrestaurering.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Bibehåll beteshävd och/eller annat markslitage på sandfält, och skydda dessa mot skogsplantering eller exploatering. Omotiverade, “kosmetiska” restaureringsåtgärder i gamla täkter bör undvikas.

Ljungberg, H. 1999. Skalbaggar och andra insekter på sandstäppslokaler i östra Skåne. Länsstyrelsen i Skåne län.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus anxius, (Duftschmid, 1812) - smal frölöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.