Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smal toffelmossa

Organismgrupp Mossor Aloina aloides
Smal toffelmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar glesa, 2-5 mm höga kolonier. Bladen är avlångt tunglika, 4-8 gånger så långa som breda. Bladspetsen är trubbig, oftast med en liten spets som består av 2-3 färglösa celler. Nerven är bred och når bladspetsen men är inte utlöpande. Cellerna i bladets övre halva är släta, kvadratiska till rektangulära och tjockväggiga. I bladets nedre del är cellerna färglösa, rektangulära och tunnväggiga. Arten är skildkönad men kapslar är vanliga. Somliga kapslar lutar något men de flesta är upprätta. Kapseln är cylindrisk och har ett peristom med 32 trådlika, spiralvridna och parvist sammanhållna tänder. Peristomets basalmembran är 1 eller sällan 2 cellrader högt. Kapselns lock är försett med ett långt spröt. Kapselskaftet är 1,5-2 cm långt och gulaktigt till rödbrunt. Sporerna är 18-25 µm i diameter och fint papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Smal toffelmossa kan likna de övriga arterna i släktet, som alla har rundtrubbiga, toffelllika blad, men hos dessa saknar bladen en utstickande udd och peristomets tänder är inte parvis sammanhållna. Till skillnad från liten toffelmossa Aloina brevirostris och styv toffelmossa A. rigida har smal toffelmossa liksom sydlig toffelmossa A. ambigua korta kantceller i bladbasen.
Utbredning
Länsvis förekomst för smal toffelmossa Observationer i Sverige för smal toffelmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten befinner sig i Skandinavien vid sin nordgräns. I Sverige har den bara hittats ett fåtal gånger i Skåne. I Norge är den funnen en gång och i Danmark ett tiotal gånger. Arten finns i övrigt i Västeuropa, Medelhavsområdet, Nordafrika, på Kanarieöarna och i Mindre Asien samt delar av Nordamerika.Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
En pionjär på bar kalkrik lerjord t ex i lertag och i branter där ny jord ständigt blottas. Känd från ytterst få lokaler i Sverige och endast i sydvästra Skåne. Arten befinner sig i Skandinavien på sin nordgräns och ändrat klimat kan påverka populationens storlek. Eftersom den är störningsgynnad och inte tål konkurrens från annan vegetation finns stor risk att lokaler utan skötsel växer igen och populationen minskar. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (20-1900). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 700 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Smal toffelmossa lever som pionjär på ljusöppen, kalkrik och nyblottad lera, t.ex. kritkalk. Naturliga biotoper är bl.a. flodstränder och jordbranter, men arten kan åtminstone på kontinenten kolonisera kulturskapade miljöer som åkerkanter och kalkbrott. Den växer tillsammans med t.ex. sydlig toffelmossa Aloina ambigua, spetslansmossa Didymodon acutus och stjärtmossa Pterygoneurum ovatum. Sporerna mognar på våren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Aloina (toffelmossor), Art Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb. - smal toffelmossa Synonymer Aloina aloides (K. F. Schultz) Kindb.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation En pionjär på bar kalkrik lerjord t ex i lertag och i branter där ny jord ständigt blottas. Känd från ytterst få lokaler i Sverige och endast i sydvästra Skåne. Arten befinner sig i Skandinavien på sin nordgräns och ändrat klimat kan påverka populationens storlek. Eftersom den är störningsgynnad och inte tål konkurrens från annan vegetation finns stor risk att lokaler utan skötsel växer igen och populationen minskar. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (20-1900). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 700 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Arten bildar glesa, 2-5 mm höga kolonier. Bladen är avlångt tunglika, 4-8 gånger så långa som breda. Bladspetsen är trubbig, oftast med en liten spets som består av 2-3 färglösa celler. Nerven är bred och når bladspetsen men är inte utlöpande. Cellerna i bladets övre halva är släta, kvadratiska till rektangulära och tjockväggiga. I bladets nedre del är cellerna färglösa, rektangulära och tunnväggiga. Arten är skildkönad men kapslar är vanliga. Somliga kapslar lutar något men de flesta är upprätta. Kapseln är cylindrisk och har ett peristom med 32 trådlika, spiralvridna och parvist sammanhållna tänder. Peristomets basalmembran är 1 eller sällan 2 cellrader högt. Kapselns lock är försett med ett långt spröt. Kapselskaftet är 1,5-2 cm långt och gulaktigt till rödbrunt. Sporerna är 18-25 µm i diameter och fint papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Smal toffelmossa kan likna de övriga arterna i släktet, som alla har rundtrubbiga, toffelllika blad, men hos dessa saknar bladen en utstickande udd och peristomets tänder är inte parvis sammanhållna. Till skillnad från liten toffelmossa Aloina brevirostris och styv toffelmossa A. rigida har smal toffelmossa liksom sydlig toffelmossa A. ambigua korta kantceller i bladbasen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smal toffelmossa

Länsvis förekomst och status för smal toffelmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smal toffelmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten befinner sig i Skandinavien vid sin nordgräns. I Sverige har den bara hittats ett fåtal gånger i Skåne. I Norge är den funnen en gång och i Danmark ett tiotal gånger. Arten finns i övrigt i Västeuropa, Medelhavsområdet, Nordafrika, på Kanarieöarna och i Mindre Asien samt delar av Nordamerika.Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Pottioideae  
 • Släkte
  Aloina - toffelmossor 
 • Art
  Aloina aloides(Koch ex Schultz) Kindb. - smal toffelmossa
  Synonymer
  Aloina aloides (K. F. Schultz) Kindb.

Smal toffelmossa lever som pionjär på ljusöppen, kalkrik och nyblottad lera, t.ex. kritkalk. Naturliga biotoper är bl.a. flodstränder och jordbranter, men arten kan åtminstone på kontinenten kolonisera kulturskapade miljöer som åkerkanter och kalkbrott. Den växer tillsammans med t.ex. sydlig toffelmossa Aloina ambigua, spetslansmossa Didymodon acutus och stjärtmossa Pterygoneurum ovatum. Sporerna mognar på våren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Blottad mark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Arten befinner sig i Skandinavien på sin nordgräns. Den är sällsynt och har i jämförelse med närstående arter stora sporer vilket antyder att arten främst sprider sig lokalt. Största hotet är igenväxning av lokalerna. Det är inte känt hur den påverkas av bekämpningsmedel, gödsling och luftföroreningar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
På dess lokaler bör markens ytskikt störas för att förhindra uppkomsten av ett slutet växttäcke. Gamla lokaler behöver återbesökas. Återfinns den bör lämpliga åtgärder vidtas för att arten ska kunna fortleva.
Vid kontroll av herbariematerial har flera tidigare rapporter från Sverige visat sig vara felaktiga.

Utländska namn - NO: Snutetøffelmose, GB: Common Aloe-moss.

Etymologi: aloides (lat.) = som liknar kärlväxtsläktet Aloë.
Uttal: [Aloína aloídes]

key facts Common Aloe-moss. Forms sparse, 2-5 mm high patches. Leaves narrowly lingulate, 4-8 times longer than wide. Capsules common, sometimes slightly inclined but mostly more or less erect, cylindrical. Peristome consisting of 32 curved and twisted, threadlike teeth. Lid rostrate. Seta 1.5-2 cm, yellowish to reddish-brown. Spores 18-25 µm, finely papillose. - A pioneer species growing on calcareous, newly bared soil (preferably kaolin clay) in sun-exposed situations. Its natural habitats are river banks and earth-slopes, but man-made biotopes like field margins and limestone quarries may also be colonised, at least in continental Europe.

Delgadillo, C. M. 1975. Taxonomic revision of Aloina, Aloinella and Crossidium (Musci). Bryologist 78: 245-303.

Hallingbäck, T., Lönnell, N., Weibull, H. & von Knorring, P., Korotynska, M., Reisborg, C. &Birgersson, M. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Kompaktmossor - kapmossor. Bryophyta: Anoectangium - Orthodontium ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1992. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol 2. Mosses (except Diplolepideae). Harley Books, Colchester.

Holmen, K. 1959. The distribution of the bryophytes in Denmark. Bot. Tidsskr. 55: 77-154.

Nyholm, E. 1991. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 2. Nordisk Bryologisk Förening, Köpenhamn och Lund.

Persson, H. 1944. On some species of Aloina, with special reference to their dispersal by wind. Svensk Bot. Tidskr. 38: 260-268.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008. Rev. Tomas Hallingbäck 2010, Rev. Niklas Lönnell 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Pottioideae  
 • Släkte
  Aloina - toffelmossor 
 • Art
  Aloina aloides, (Koch ex Schultz) Kindb. - smal toffelmossa
  Synonymer
  Aloina aloides (K. F. Schultz) Kindb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008. Rev. Tomas Hallingbäck 2010, Rev. Niklas Lönnell 2016.