Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smalbandsgräsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Elachista obliquella
Smalbandsgräsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 8-10 mm. Framvingarna är svartgrå med ett vitaktigt tvärband på mitten. Fransarna har en mörk delningslinje och utanför denna är fransarna gulvita runt spetsen. Denna gräsminerarmal kan närmast förväxlas med skarpbandad gräsminerarmal Elachista cingillella och älväxingminerarmal E. adscitella, den sistnämnda med krämgult huvud, den förra med grått ansikte. Arten är avbildad av Traugott-Olsen & Nielsen (1977).
Utbredning
Länsvis förekomst för smalbandsgräsmal Observationer i Sverige för smalbandsgräsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är spridd från södra Skandinavien ner till Medelhavet, från England och österut till Ungern och Slovakien. Den saknas i Norge och Finland. I Danmark har den noterats från Fyn, Lolland-Falster-Mön, Sydsjälland och Bornholm. I Sverige är den bara funnen på Öland och Gotland. Den hittades ny för landet i Vickleby på Öland 1942 och senare på Gotland, Hörsne 1975. Därefter har den anträffats på norra Öland vid Hälluddsviken och på senare tid på åtskilliga lokaler i södra delen av Mittlandsskogen på mellersta Öland. Den tas sällan som fullbildad insekt utan är mycket lättare att finna som larv under våren.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Endast känd från några lundskogs-lokaler i Skåne, Öland och Gotland. Troligen lever arten på lundskafting (Brachypodium sylvaticum) Arten har genom förnyade kunskaper visat sig ha en stabil förekomst på många lokaler på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12200 (464-15600) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (16-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Denna gräsminerarmal träffar man bara på i täta hässlen och blandlövskogar på kalkmark. Larven kan lokalt finnas i god numerär och deras vitaktiga minor i bladen av lundskafting Brachypodium silvaticum finns i de mörkaste partierna i artens habitat. Fjärilen kläcks i slutet av juni och flyger en knapp månad framåt. Den dras ogärna till ljus och detta kan vara en av anledningarna till att arten är sparsam i samlingar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· lostor
· lostor
· lundskafting
· lundskafting
· rör
· rör
· starrar
· starrar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Elachistidae (gräsmalar), Släkte Elachista, Art Elachista obliquella Stainton, 1854 - smalbandsgräsmal Synonymer Elachista megerlella (Hübner, 1810), smalbandgräsminerarmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Endast känd från några lundskogs-lokaler i Skåne, Öland och Gotland. Troligen lever arten på lundskafting (Brachypodium sylvaticum) Arten har genom förnyade kunskaper visat sig ha en stabil förekomst på många lokaler på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12200 (464-15600) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (16-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Vingbredd 8-10 mm. Framvingarna är svartgrå med ett vitaktigt tvärband på mitten. Fransarna har en mörk delningslinje och utanför denna är fransarna gulvita runt spetsen. Denna gräsminerarmal kan närmast förväxlas med skarpbandad gräsminerarmal Elachista cingillella och älväxingminerarmal E. adscitella, den sistnämnda med krämgult huvud, den förra med grått ansikte. Arten är avbildad av Traugott-Olsen & Nielsen (1977).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smalbandsgräsmal

Länsvis förekomst och status för smalbandsgräsmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smalbandsgräsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är spridd från södra Skandinavien ner till Medelhavet, från England och österut till Ungern och Slovakien. Den saknas i Norge och Finland. I Danmark har den noterats från Fyn, Lolland-Falster-Mön, Sydsjälland och Bornholm. I Sverige är den bara funnen på Öland och Gotland. Den hittades ny för landet i Vickleby på Öland 1942 och senare på Gotland, Hörsne 1975. Därefter har den anträffats på norra Öland vid Hälluddsviken och på senare tid på åtskilliga lokaler i södra delen av Mittlandsskogen på mellersta Öland. Den tas sällan som fullbildad insekt utan är mycket lättare att finna som larv under våren.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Elachistidae - gräsmalar 
 • Underfamilj
  Elachistinae  
 • Släkte
  Elachista  
 • Art
  Elachista obliquellaStainton, 1854 - smalbandsgräsmal
  Synonymer
  Elachista megerlella (Hübner, 1810)
  smalbandgräsminerarmal

Denna gräsminerarmal träffar man bara på i täta hässlen och blandlövskogar på kalkmark. Larven kan lokalt finnas i god numerär och deras vitaktiga minor i bladen av lundskafting Brachypodium silvaticum finns i de mörkaste partierna i artens habitat. Fjärilen kläcks i slutet av juni och flyger en knapp månad framåt. Den dras ogärna till ljus och detta kan vara en av anledningarna till att arten är sparsam i samlingar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· lostor - Bromus (Har betydelse)
· lundskafting - Brachypodium sylvaticum (Viktig)
· rör - Calamagrostis (Har betydelse)
· starrar - Carex (Har betydelse)
I första hand avverkning av hässlen för fliseldning eller överföring till barrskog påverkar arten negativt. Skogsdikning och överbetning kan inverka negativt, men extensivt skogsbete gynnar sannolikt arten
Troligen finns arten i något av de reservat, som på senare tid bildats i Mittlandsskogen på Öland. Där kan den förmodligen anses ha en tryggad framtid. På andra platser sker avverkningar som eventuellt kan slå ut arten lokalt. Man bör utse någon referenslokal, där artens framtid kan följas. Vidare bör ett liknande arrangemang ordnas på Gotland på någon lämplig plats där arten påträffas.

Emmet, A.M, et al. 1996 in The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 3. Colchester, England.

Traugott-Olsen, E. & Nielsen, E. Schmidt, 1977. The Elachistidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna ent. Scand., Vol. 6. Klampenborg.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Elachistidae - gräsmalar 
 • Underfamilj
  Elachistinae  
 • Släkte
  Elachista  
 • Art
  Elachista obliquella, Stainton, 1854 - smalbandsgräsmal
  Synonymer
  Elachista megerlella (Hübner, 1810)
  smalbandgräsminerarmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2002.