Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smalstäkra

Organismgrupp Kärlväxter Oenanthe lachenalii
Smalstäkra Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Smalstäkra är en meterhög flerårig växt. Bladen är finflikiga, och blommorna är vita och samlade i täta småflockar, med både allmänt och enskilt svepe. Foderbladen sitter kvar som en krona i spetsen på frukterna. Den blommar i juli-augusti, och förökar sig med frön eller rotskott. Smalstäkra är ganska snarlik kärrsilja Peucedanum palustre, som skiljer sig genom de hinnkantade svepebladen och de tydligt vingade frukterna utan rest av foderblad. Hos smalstäkra har svepebladen inga hinnkanter och frukterna saknar vingar.
Utbredning
Länsvis förekomst för smalstäkra Observationer i Sverige för smalstäkra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Smalstäkra har sina enda svenska lokaler i Ronneby, i mellersta Blekinge. Den blev först funnen 1927, dels på fastlandet vid Ekenäs, dels på ett skär strax utanför. Senare hittades den på ytterligare en fastlandslokal vid Rörholmen, Risanäs 1989, där den nu har sitt rikaste bestånd. Under senare år har ytterligare 5 lokaler påträffats på öar i närheten. Smalstäkra är för övrigt känd i Danmarks kustområden, framförallt på Fyn och Själland. För övrigt förekommer den i sydvästra Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer endast i Blekinge. Växer vid havet, bland annat i gles vassvegetation samt på blockrik strand. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (1500-3500). Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (6-12). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 (8-12) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (8-12) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
I Sverige växer arten på blockrik havsstrand, samt i gles vassvegetation, normalt något nedanför högvattenlinjen. I Danmark är smalstäkra angiven från strandängar och vassbälten med inslag av bladvass Phragmites communis och strandtåg Juncus maritimus.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Brackvatten
Brackvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Apiales (araliaordningen), Familj Apiaceae (flockblommiga), Släkte Oenanthe (stäkror), Art Oenanthe lachenalii C. C. Gmel. - smalstäkra Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer endast i Blekinge. Växer vid havet, bland annat i gles vassvegetation samt på blockrik strand. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (1500-3500). Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (6-12). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 (8-12) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (8-12) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Smalstäkra är en meterhög flerårig växt. Bladen är finflikiga, och blommorna är vita och samlade i täta småflockar, med både allmänt och enskilt svepe. Foderbladen sitter kvar som en krona i spetsen på frukterna. Den blommar i juli-augusti, och förökar sig med frön eller rotskott. Smalstäkra är ganska snarlik kärrsilja Peucedanum palustre, som skiljer sig genom de hinnkantade svepebladen och de tydligt vingade frukterna utan rest av foderblad. Hos smalstäkra har svepebladen inga hinnkanter och frukterna saknar vingar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smalstäkra

Länsvis förekomst och status för smalstäkra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smalstäkra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Smalstäkra har sina enda svenska lokaler i Ronneby, i mellersta Blekinge. Den blev först funnen 1927, dels på fastlandet vid Ekenäs, dels på ett skär strax utanför. Senare hittades den på ytterligare en fastlandslokal vid Rörholmen, Risanäs 1989, där den nu har sitt rikaste bestånd. Under senare år har ytterligare 5 lokaler påträffats på öar i närheten. Smalstäkra är för övrigt känd i Danmarks kustområden, framförallt på Fyn och Själland. För övrigt förekommer den i sydvästra Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Oenanthe - stäkror 
 • Art
  Oenanthe lachenaliiC. C. Gmel. - smalstäkra

I Sverige växer arten på blockrik havsstrand, samt i gles vassvegetation, normalt något nedanför högvattenlinjen. I Danmark är smalstäkra angiven från strandängar och vassbälten med inslag av bladvass Phragmites communis och strandtåg Juncus maritimus.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Brackvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Lokalen vid Risanäs ligger nära men inte i direkt anslutning till en småbåtshamn och den bedöms inte vara hotad vid eventuell utbyggnad av denna. Även vid Ekenäs ligger lokalen i anslutning till en badplats och båthamn, medan växtplatserna på öarna utanför är mer isolerade och här föreligger inga uppenbara hot. På sikt skulle dock igenväxning kunna utgöra hot mot förekomsterna.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Vid all planering av utbyggnader och/eller nyanläggningar av olika slag på de svenska lokalerna måste hänsyn tas till smalstäkran. Vid Risanäs växer arten i gles vassvegetation, vilket sannolikt inte påverkar den negativt. Dock bör lokalen hållas under uppsikt, så att insatser kan göras om vassen skulle bli för tät. Arten bör övervakas av floraväktarna.
Smalstäkra är fridlyst. Utländska namn – NO: Smalkjørvel, DK: Eng-klaseskjerm, GB: Parsley Water-dropwort.

Egholm, B. 1951. Umbelliferernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 373–480.

Fröberg, L. 2006. Blekinges flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1979. Projekt Linné rapporterar 106–120. Svensk Bot. Tidskr. 73: 353–372.

Nylander, C.-E. 1991. Smalstäkra (Oenanthe lachenalii) i Blekinge. Blekinges Natur 1991: 94–98.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Fröberg 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Oenanthe - stäkror 
 • Art
  Oenanthe lachenalii, C. C. Gmel. - smalstäkra
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Fröberg 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.