Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smalvingegräsmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Agriphila poliella
Smalvingegräsmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingen är gulgrå och relativt smal och spetsig med mörkare framkant och med svarta strödda vingfjäll särskilt mot vingens bakre kant. Hos de flesta exemplar framträder en tydlig mörk mittpunkt på framvingen. Bakvingarna är gråaktiga. Mindre exemplar skulle kunna förväxlas med halmgult gräsmott Agriphila straminella, men denna har bredare och inte spetsiga framvingar och saknar den mörka mittpunkten. Vingspann 19-26 mm. Fjärilen är avbildad i Palm (1986) och Slamka (2008).
Utbredning
Länsvis förekomst för smalvingegräsmott Observationer i Sverige för smalvingegräsmott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har tidigare haft flera lokala populationer i Skåne och på Gotland, men har under senare år har minskat eller försvunnit från flertalet lokaler i dessa landskap. Numera förekommer arten med säkerhet endast lokalt i Skåne på sandmarkerna söder om Vombs ängar. På den tidigare kända lokalen i Åhustrakten tycks fynd från senare tid saknas liksom på Gotland. Smalt gräsmott Agriphila poliellus är dessutom känd från Blekinge, Listerlandet och Sölvesborg (1997) samt Gotska Sandön (2003). Fynd från de sistnämnda områdena måste betraktas som tillfälliga migranter. I övriga Norden förekommer arten i Danmark och södra Finland. Utbredningsområdet i Europa omfattar Baltikum, Mellaneuropa söderut till Frankrike, Sardinien och Sicilien. Österut förekommer den till Kazakhstan och södra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU°)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU°)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Trots att arten lever på diverse gräsarter har den endast hittats i östra och nordöstra Skåne samt i västra Blekinge och på Gotland. De senare fynden härstammar troligen från immigrationer som då och då förekommer av denna art. Arten har minskat kraftigt i takt med att de torra gräsbevuxna, sandstäppsliknande sandmarker som utnyttjas som livsmiljö har förlorat i habitatkvalitet. För närvarande är arten känd från ett fåtal lokaler i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 21500 (2412-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (8-20) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Rödlistningskategorin har justerats från EN till VU. (B2ab(ii,iii,iv)).
Ekologi
Artens livsmiljö är öppna sandmarker med gles tallskog och torrmarksflora. Flygtiden är i senare delen av augusti och början av september. Fjärilen flyger i skymningen och under kvällen och kommer till ljus. Larven uppges leva på olika gräs bl.a. vitgröe Poa annua. Den är fullvuxen i november och övervintrar i en gles vävnad spånad vid basen av grässtrån och förpuppar sig på våren (Palm 1986, Slampka 2008).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Barrskog
Barrskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Crambidae, Släkte Agriphila, Art Agriphila poliella (Treitschke, 1832) - smalvingegräsmott Synonymer smalt gräsmott, Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)

Kategori Sårbar (VU°)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU°)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Trots att arten lever på diverse gräsarter har den endast hittats i östra och nordöstra Skåne samt i västra Blekinge och på Gotland. De senare fynden härstammar troligen från immigrationer som då och då förekommer av denna art. Arten har minskat kraftigt i takt med att de torra gräsbevuxna, sandstäppsliknande sandmarker som utnyttjas som livsmiljö har förlorat i habitatkvalitet. För närvarande är arten känd från ett fåtal lokaler i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 21500 (2412-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (8-20) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Rödlistningskategorin har justerats från EN till VU. (B2ab(ii,iii,iv)).
Framvingen är gulgrå och relativt smal och spetsig med mörkare framkant och med svarta strödda vingfjäll särskilt mot vingens bakre kant. Hos de flesta exemplar framträder en tydlig mörk mittpunkt på framvingen. Bakvingarna är gråaktiga. Mindre exemplar skulle kunna förväxlas med halmgult gräsmott Agriphila straminella, men denna har bredare och inte spetsiga framvingar och saknar den mörka mittpunkten. Vingspann 19-26 mm. Fjärilen är avbildad i Palm (1986) och Slamka (2008).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smalvingegräsmott

Länsvis förekomst och status för smalvingegräsmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smalvingegräsmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har tidigare haft flera lokala populationer i Skåne och på Gotland, men har under senare år har minskat eller försvunnit från flertalet lokaler i dessa landskap. Numera förekommer arten med säkerhet endast lokalt i Skåne på sandmarkerna söder om Vombs ängar. På den tidigare kända lokalen i Åhustrakten tycks fynd från senare tid saknas liksom på Gotland. Smalt gräsmott Agriphila poliellus är dessutom känd från Blekinge, Listerlandet och Sölvesborg (1997) samt Gotska Sandön (2003). Fynd från de sistnämnda områdena måste betraktas som tillfälliga migranter. I övriga Norden förekommer arten i Danmark och södra Finland. Utbredningsområdet i Europa omfattar Baltikum, Mellaneuropa söderut till Frankrike, Sardinien och Sicilien. Österut förekommer den till Kazakhstan och södra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Crambinae  
 • Släkte
  Agriphila  
 • Art
  Agriphila poliella(Treitschke, 1832) - smalvingegräsmott
  Synonymer
  smalt gräsmott
  Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)

Artens livsmiljö är öppna sandmarker med gles tallskog och torrmarksflora. Flygtiden är i senare delen av augusti och början av september. Fjärilen flyger i skymningen och under kvällen och kommer till ljus. Larven uppges leva på olika gräs bl.a. vitgröe Poa annua. Den är fullvuxen i november och övervintrar i en gles vävnad spånad vid basen av grässtrån och förpuppar sig på våren (Palm 1986, Slampka 2008).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Viktig)
Igenväxning eller skogsplantering till följd av att dessa naturbetesmarker inte längre brukas eller betas. Artens habitat på sandstäpp i östra Skåne har minskat med 50 % på nio år. Miltärens behov av övningsområden för terränggående fordon med markslitage och andra verksamheter på skjutfälten som hållit dessa öppna, har minskat eller upphört.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Behov att återskapa och vidmakthålla en hävdregim som gynnar öppna sandmarker, samt begränsa exploatering av dessa marker och så att de inte överföra överförs dem till intensivodlad åkermark, industrimark, bostadsområden, golfbanor eller liknande. Förbättra kunskapen om artens förekomster på sandfälten i Skåne och eftersökning av arten på Gotland.

Deurs, W. van. 1942. Pyralider. Danmarks Fauna Bd. 48.

Hannemann, H.-J. 1964. Die Wickler (s.l.) (Cochylidae und Carposinidae), Die Zünslerartigen (Pyralidoidea). Die Tierwelt Deutschlands, 50. Teil.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv Bind 3.

Slamka, F. 2008. Pyraloidea (Lepidoptera) of Europe, Volume 2. Identification-Disdtribution-Habiat-Biology. Crambinae & Schoenobiinae. Slamka, Bratislava.

Tyler, T. 2003. Sandstäppens status vårvintern 2003. Botaniska notiser 136(4): 1-22.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Crambinae  
 • Släkte
  Agriphila  
 • Art
  Agriphila poliella, (Treitschke, 1832) - smalvingegräsmott
  Synonymer
  smalt gräsmott
  Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.