Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smedbock

Organismgrupp Skalbaggar, Långhorningar Ergates faber
Smedbock Skalbaggar, Långhorningar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
30-60 mm. Kroppen är brun-brunsvart. Halsskölden har en tagg baktill på sidokanten. Hanens framben och antenner är längre än honans.
Utbredning
Länsvis förekomst för smedbock Observationer i Sverige för smedbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare funnen i Skåne och Blekinge samt på Gotland. Sentida fynd endast på Gotland, där arten är utbredd. Saknas i övriga Norden, närmast i Baltikum. Utbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa och Nordafrika österut till Irak.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Larvutvecklingen sker i döda, stående såväl som liggande tallar. Främst angrips barkfallen, solexponerad ved. Tidigare funnen i Skåne och Blekinge samt på Gotland. Sentida fynd endast på Gotland, där arten är utbredd. Ökat tillvaratagande av död ved, t.ex. avverkningsstubbar, ger oss anledning att förmoda en framtida minskning av tillgången på lämpligt substrat. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (100-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (400-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i döda, stående såväl som liggande tallar. I sällsynta fall kan angrepp även påträffas i gran. Främst angrips barkfallen, solexponerad ved. Honorna lägger stora ägg, som är ca 3 mm långa, ett par centimeter in i vedspringorna. Larvutvecklingen tar 4–5 år. Förpuppningen sker långt in i veden, efter det att larven redan förberett ett kläckhål. De fullbildade skalbaggarna kläcks i juli. De är nattaktiva och svåra att finna under dagen. Arten kan även angripa bearbetat virke, t.ex. grövre stockar i heltimrade byggnader.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cerambycidae (långhorningar), Släkte Ergates, Art Ergates faber (Linnaeus, 1761) - smedbock Synonymer jättevedbock

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i döda, stående såväl som liggande tallar. Främst angrips barkfallen, solexponerad ved. Tidigare funnen i Skåne och Blekinge samt på Gotland. Sentida fynd endast på Gotland, där arten är utbredd. Ökat tillvaratagande av död ved, t.ex. avverkningsstubbar, ger oss anledning att förmoda en framtida minskning av tillgången på lämpligt substrat. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (100-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (400-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
30-60 mm. Kroppen är brun-brunsvart. Halsskölden har en tagg baktill på sidokanten. Hanens framben och antenner är längre än honans.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smedbock

Länsvis förekomst och status för smedbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smedbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare funnen i Skåne och Blekinge samt på Gotland. Sentida fynd endast på Gotland, där arten är utbredd. Saknas i övriga Norden, närmast i Baltikum. Utbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa och Nordafrika österut till Irak.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Prioninae  
 • Tribus
  Callipogonini  
 • Släkte
  Ergates  
 • Art
  Ergates faber(Linnaeus, 1761) - smedbock
  Synonymer
  jättevedbock

Larvutvecklingen sker i döda, stående såväl som liggande tallar. I sällsynta fall kan angrepp även påträffas i gran. Främst angrips barkfallen, solexponerad ved. Honorna lägger stora ägg, som är ca 3 mm långa, ett par centimeter in i vedspringorna. Larvutvecklingen tar 4–5 år. Förpuppningen sker långt in i veden, efter det att larven redan förberett ett kläckhål. De fullbildade skalbaggarna kläcks i juli. De är nattaktiva och svåra att finna under dagen. Arten kan även angripa bearbetat virke, t.ex. grövre stockar i heltimrade byggnader.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Prioninae  
 • Tribus
  Callipogonini  
 • Släkte
  Ergates  
 • Art
  Ergates faber, (Linnaeus, 1761) - smedbock
  Synonymer
  jättevedbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015