Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smultronkantarell

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophoropsis olida
Smultronkantarell Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hatten är 1–4 cm bred, ljust beigefärgad till rosaröd. Skivorna är nedlöpande, gaffelgrenade och vitaktiga, ibland med svagt rosa färgton. Foten är 2–7 millimeter bred och 1,5–4 cm hög, vanligen ljusare än hatten. Lukten är sötaktig och påminner om smultron eller om vissa karameller. Sporerna är ellipsoida, tunnväggiga och 3,5–4,5 x 2,5–3 mikrometer stora.
Utbredning
Länsvis förekomst för smultronkantarell Observationer i Sverige för smultronkantarell
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens huvudsakliga utbredning i landet sträcker sig från Uppland och norrut till Torne Lappmark. Enstaka äldre fynd finns från Västergötland (senast 1994). Den är känd från ca 25 aktuella lokaler i landet och uppskattas finnas på ca 150 lokaler totalt inklusive mörkertal. Den är också funnen i Norge (Vestagder) och i Finland. I Danmark är den klassad som försvunnen och senaste fyndet är från 1954. I övrigt finns den i Mellaneuropas bergstrakter (Alperna, Vogeserna, Jura) och i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på marken på kalkrik mark i äldre barrskog, helst ängsgranskog men även mager sandtallskog. En iögonfallande, väl eftersökt art. Endast i skog som inte kalavverkats. Total population i landet bedöms ha minskat, och fortsatt minska huvudsakligen p.g.a. avverkningar och minskande areal äldre kontinuitetsbarrskogar på kalkrik mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (400-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (20-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (96-600) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 20 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Lever som nedbrytare i äldre barrskog, framförallt i ängsgranskog och tallskog på sandig mark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Hygrophoropsidaceae, Släkte Hygrophoropsis (narrkantareller), Art Hygrophoropsis olida (Quél.) Métrod - smultronkantarell Synonymer Cantharellus olidus Quél., Hygrophoropsis morganii (Peck) Bigel., Aphroditeola olida (Quél.) Redhead & Manfr.Binder, Clitocybe morganii (Peck) H.E.Bigelow, Cantharellus morganii Peck

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på marken på kalkrik mark i äldre barrskog, helst ängsgranskog men även mager sandtallskog. En iögonfallande, väl eftersökt art. Endast i skog som inte kalavverkats. Total population i landet bedöms ha minskat, och fortsatt minska huvudsakligen p.g.a. avverkningar och minskande areal äldre kontinuitetsbarrskogar på kalkrik mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (400-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (20-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (96-600) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 20 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Hatten är 1–4 cm bred, ljust beigefärgad till rosaröd. Skivorna är nedlöpande, gaffelgrenade och vitaktiga, ibland med svagt rosa färgton. Foten är 2–7 millimeter bred och 1,5–4 cm hög, vanligen ljusare än hatten. Lukten är sötaktig och påminner om smultron eller om vissa karameller. Sporerna är ellipsoida, tunnväggiga och 3,5–4,5 x 2,5–3 mikrometer stora.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smultronkantarell

Länsvis förekomst och status för smultronkantarell baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smultronkantarell

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens huvudsakliga utbredning i landet sträcker sig från Uppland och norrut till Torne Lappmark. Enstaka äldre fynd finns från Västergötland (senast 1994). Den är känd från ca 25 aktuella lokaler i landet och uppskattas finnas på ca 150 lokaler totalt inklusive mörkertal. Den är också funnen i Norge (Vestagder) och i Finland. I Danmark är den klassad som försvunnen och senaste fyndet är från 1954. I övrigt finns den i Mellaneuropas bergstrakter (Alperna, Vogeserna, Jura) och i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletales, subordines incertae sedis  
 • Familj
  Hygrophoropsidaceae  
 • Släkte
  Hygrophoropsis - narrkantareller 
 • Art
  Hygrophoropsis olida(Quél.) Métrod - smultronkantarell
  Synonymer
  Cantharellus olidus Quél.
  Hygrophoropsis morganii (Peck) Bigel.
  Aphroditeola olida (Quél.) Redhead & Manfr.Binder
  Clitocybe morganii (Peck) H.E.Bigelow
  Cantharellus morganii Peck

Lever som nedbrytare i äldre barrskog, framförallt i ängsgranskog och tallskog på sandig mark.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Skogsskötselåtgärder som leder till att mosstäcket skadas eller försvinner och ersätts av trivial hyggesvegetation skadar arten. Sådana skötselåtgärder kan vara kraftig gallring eller slutavverkning på eller i omedelbar närhet av växtlokalerna.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokaler där arten finns är i allmänhet mycket rika på andra sällsynta, marklevande barrskogssvampar, varför ett skydd av artens växtställen samtidigt skyddar dessa. Skogsbruk på sådana platser måste ske med stor hänsyn till miljön t.ex. genom att kalavverkning undviks och genom att häst eller lätta maskiner används vid transporter.
Utländska namn NO: Jordbærkantarell, FI: Tuoksuvalevahvero.

Fåhræus, G., 1942. Cantharellus olidus Quél. funnen i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 36: 49–51.

Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012 - Funga Nordica: Agaricoid, boletoid, clavaroid, cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Gillis Aronsson 1997. Rev. Michael Krikorev 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletales, subordines incertae sedis  
 • Familj
  Hygrophoropsidaceae  
 • Släkte
  Hygrophoropsis - narrkantareller 
 • Art
  Hygrophoropsis olida, (Quél.) Métrod - smultronkantarell
  Synonymer
  Cantharellus olidus Quél.
  Hygrophoropsis morganii (Peck) Bigel.
  Aphroditeola olida (Quél.) Redhead & Manfr.Binder
  Clitocybe morganii (Peck) H.E.Bigelow
  Cantharellus morganii Peck
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Gillis Aronsson 1997. Rev. Michael Krikorev 2016.