Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  snedbladsmossa

Organismgrupp Mossor Anastrepta orcadensis
Snedbladsmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Snedbladsmossa är en bladlevermossa med gröna till bruna upprätta stammar som är mer eller mindre ogrenade och ibland upp till 10 cm höga. Skotten bildar lösa tuvor eller mattor och dessa är tämligen variabel i utseende beroende på växtplats. Mossan kännetecknas av rundade, något urnupna blad och de tillbakaböjda övre bladkanterna. Arten är inte funnen med sporkapslar i Sverige, däremot förekommer ibland rödbruna groddkorn i bladkanterna.
Utbredning
Länsvis förekomst för snedbladsmossa Observationer i Sverige för snedbladsmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på ett 40-tal lokaler i Skåne, Småland, Dalarna, Härjedalen, Jämtland och Lycksele lappmark. I Dalarna och Jämtland finns den på flera lokaler. Snedbladsmossan har förgäves eftersökts på den skånska lokalen (Trolle hallar) och populationen på lokalen i Småland (Skurugata) var liten då lokalen besöktes på 1980-talet. Vid Fulufjället i norra Dalarna har arten hittats på ett flertal lokaler. På fjället hittades den vid en bäck 1980, men den förekomsten är nu utgången p.g.a. våtmarkskalkning. I fyra kanjondalar i fjällnära barrskog runt om fjället hittades arten på ett flertal lokaler så sent som 1996 och 1997. Efter 1970 har arten dessutom hittats på tre lokaler i Jämtland och en i Lycksele lappmark. En äldre och ofta publicerad fynduppgift från Värmland har visat sig vara felaktig. I Norge är snedbladsmossa mer eller mindre allmän i oceaniska delar, medan den saknas i Danmark och Finland och i t.ex. Tyskland är den på tillbakagång. Totalutbredningen omfattar Europa, Nordamerika, Asien och Oceanien. Utbredningen är tydligt oceanisk och de flesta förekomsterna är i subalpin till alpin miljö. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten växer bland annan mossa på och emellan block i raviner, kanjoner och bergbranter med hög luftfuktighet. Den är sällsynt och inskränkt till de västligaste och mest nederbördsrika delarna av Sverige. Arten har försvunnit från flera av sina sydöstligaste lokaler t.ex. den i Skåne. Snedbladsmossa är känslig för ett torrare lokalklimat, är ej funnen fertil i Sverige och har en dålig spridningsförmåga. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (50-3300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (16-1320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Mossan växer oftast på surt underlag på humus och blandad med andra mossor, t.ex. i släktena lummermossor Barbilophozia och kvastmossor Dicranum. Lokalerna har ofta en oceanisk prägel och förekomsterna är oftast i skyddade lägen, i klippstup eller mellan block. Merparten av lokalerna i landet ligger i fjällnära barrskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Jungermanniaceae, Släkte Anastrepta, Art Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn. - snedbladsmossa Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten växer bland annan mossa på och emellan block i raviner, kanjoner och bergbranter med hög luftfuktighet. Den är sällsynt och inskränkt till de västligaste och mest nederbördsrika delarna av Sverige. Arten har försvunnit från flera av sina sydöstligaste lokaler t.ex. den i Skåne. Snedbladsmossa är känslig för ett torrare lokalklimat, är ej funnen fertil i Sverige och har en dålig spridningsförmåga. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (50-3300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (16-1320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Snedbladsmossa är en bladlevermossa med gröna till bruna upprätta stammar som är mer eller mindre ogrenade och ibland upp till 10 cm höga. Skotten bildar lösa tuvor eller mattor och dessa är tämligen variabel i utseende beroende på växtplats. Mossan kännetecknas av rundade, något urnupna blad och de tillbakaböjda övre bladkanterna. Arten är inte funnen med sporkapslar i Sverige, däremot förekommer ibland rödbruna groddkorn i bladkanterna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för snedbladsmossa

Länsvis förekomst och status för snedbladsmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för snedbladsmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på ett 40-tal lokaler i Skåne, Småland, Dalarna, Härjedalen, Jämtland och Lycksele lappmark. I Dalarna och Jämtland finns den på flera lokaler. Snedbladsmossan har förgäves eftersökts på den skånska lokalen (Trolle hallar) och populationen på lokalen i Småland (Skurugata) var liten då lokalen besöktes på 1980-talet. Vid Fulufjället i norra Dalarna har arten hittats på ett flertal lokaler. På fjället hittades den vid en bäck 1980, men den förekomsten är nu utgången p.g.a. våtmarkskalkning. I fyra kanjondalar i fjällnära barrskog runt om fjället hittades arten på ett flertal lokaler så sent som 1996 och 1997. Efter 1970 har arten dessutom hittats på tre lokaler i Jämtland och en i Lycksele lappmark. En äldre och ofta publicerad fynduppgift från Värmland har visat sig vara felaktig. I Norge är snedbladsmossa mer eller mindre allmän i oceaniska delar, medan den saknas i Danmark och Finland och i t.ex. Tyskland är den på tillbakagång. Totalutbredningen omfattar Europa, Nordamerika, Asien och Oceanien. Utbredningen är tydligt oceanisk och de flesta förekomsterna är i subalpin till alpin miljö. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Anastrepta  
 • Art
  Anastrepta orcadensis(Hook.) Schiffn. - snedbladsmossa

Mossan växer oftast på surt underlag på humus och blandad med andra mossor, t.ex. i släktena lummermossor Barbilophozia och kvastmossor Dicranum. Lokalerna har ofta en oceanisk prägel och förekomsterna är oftast i skyddade lägen, i klippstup eller mellan block. Merparten av lokalerna i landet ligger i fjällnära barrskog.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Triviallövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Alla åtgärder som förändrar lokalklimatet på lokalerna utgör allvarliga hot, t.ex. skogsbruksåtgärder, men även kalkning och olika former av exploatering kan hota arten.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Skogsbruksåtgärder, kalkning och även exploatering måste undvikas på lokaler med snedbladsmossa. De måste dessutom skyddas mot dikning av ovanförliggande våtmarker.
Utländska namn - NO: Heimose, GB: Orkney Notchwort.

Arnell, S. 1956. Illustrated moss flora of Fennoscadia 1. Hepaticae. Lund.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1991. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol. 1. Liverworts. Harley Books, Colchester.

Lye, K.A. 1970. The horizontal and vertical distribution of oceanic plants in south west Norway and their relation to the environment. Nyt Mag. Bot. 17: 25-48.

Persson, H. 1940. Några bryologiska fynd och iakttagelser. Bot. Not. 93: 262-284.

Persson, H. 1954. Oedipodium Griffithanium (Dicks.) Schwaegr. funnen i Dalarna. Bot. Not. 107: 50-51.

Schuster. R. M. 1981. Studies on Hepaticae, LIX. Anastrepta (Lindb.) Schiffn. and Nothostrepta Schust. J. Hattori Bot. Lab. 50: 83-94.

Schuster. R. M. 1983. Reproductive biology, dispersal mechanisms, and distribution patterns in Hepaticae and Anthocerotae. Sonderbd. Naturwiss. Ver. Hamburg 7: 119-162.

Stefureac, T.I. 1942. LAnastrapta orcadensis (Hook.) Schffn. dans les Carpathes roumaines. Rev. Bryol. Lichénol. 13: 86-95.

Szweykowski, J. 1962-71. Atlas of geographical distribution of sporeplants in Poland. Ser. 4. Liverworts (Hepaticae) 1-7. Poznán.

Söderström, L. 1992. Snedbladsmossa, Anastrepta orcadensis, i Sverige. Myrinia 2: 87-89.

Söderström, L. (ed.). 1995. Preliminary Distribution Maps of Bryophytes in Norden. Vol 1 Hepaticae and Anthocerotae. Mossornas Vänner. Trondheim.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Henrik Weibull 1997. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Anastrepta  
 • Art
  Anastrepta orcadensis, (Hook.) Schiffn. - snedbladsmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Henrik Weibull 1997. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.