Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  snedbryum

Organismgrupp Mossor Bryum uliginosum
Snedbryum Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar gröna till mörkgröna, glesa tuvor. Skotten är upp till 5 cm höga. Skotten är ofta rikt förgrenade och bladen något ansamlade i skottspetsen. Bladen är smalt ovala till långsmala, med en avlång, uddlik, vass, något tandad spets. Nerven är kraftig, brunaktig och slutar nedanför spetsen eller är kort utlöpande. Bladkanten är dubbelskiktad, smalt tillbakaböjd i nedre halvan eller helt plan, och kantlisten är smal men relativt tydligt avgränsad. Bladcellerna är hexagonala till rombiska, ca 20 µm breda och tunnväggiga. Arten är samkönad (autoik) och kapslar är troligen vanliga. Kapseln är smalt päronformig, mer eller mindre asymmetrisk med sned mynning. Den är ljus- till mörkbrun, hängande eller nickande och har ett relativt långt, något krokigt, rödbrunt skaft. Kapselmynningen är relativt bred. Den yttre tandkransen är ibland citrongul nedtill och tänderna har tydliga lameller. Den inre tandkransen är genomskinlig och har tänder som är breda nedtill och som har ovala öppningar samt dåligt utvecklade cilier. Sporerna är stora, 25–35 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Snedbryum kan likna flera andra arter i släktet, och det behövs kapslar med välutvecklat peristom för korrekt artbestämning. Den förväxlas mest med blekröd bryum Bryum pallens, men den senare är skildkönad och har ofta karakteristiskt rosaröda skott, mer symmetriska kapslar och en gulfärgad inre tandkrans som oftast har välutvecklade, långa cilier med utskott.
Utbredning
Länsvis förekomst för snedbryum Observationer i Sverige för snedbryum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sällsynt och förekommer främst i södra halvan av Sverige. Sannolikt har dess utbredningsområde minskat eftersom det finns mycket få moderna fynd och antalet lämpliga växtmiljöer säkerligen har minskat p.g.a. dikning och igenväxning. Den förekommer sällsynt i Norge, Finland och Danmark. Den förekommer spridd över stora delar av norra halvklotet, men är även funnen i Central- och Sydamerika och på Nya Zeeland.
Arten är rödlistad i flera andra europeiska länder (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Arten växer på neutral eller oftast relativt basisk humusblandad mineraljord som är fuktig eller blöt under vinter och vår, i diken, vägkanter, täkter och på stränder. Tidigare ansedd som en vitt spridd art, men är idag känd från ytterst få platser. Arten är dock svårbestämd och kan vara förbisedd. Bättre kunskap krävs för en säkrare bedömning av dess status. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Snedbryum växer på neutral eller oftast relativt basisk, humusblandad mineraljord. Den växer på jord som är fuktig eller blöt under vinter och vår men som troligen torkar upp under en period på sommaren, t.ex. i diken, vägkanter, täkter och på stränder. Den förekommer tillsammans med bl.a. stor neonmossa Barbula unguiculata, lerkrokmossa Drepanocladus aduncus, källmossor Philonotis spp. och andra bryummossor Bryum spp.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Sjöar
Sjöar
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Bryaceae, Släkte Bryum (bryummossor), Art Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp. - snedbryum Synonymer Bryum cernuum, Ptychostomum cernuum

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Arten växer på neutral eller oftast relativt basisk humusblandad mineraljord som är fuktig eller blöt under vinter och vår, i diken, vägkanter, täkter och på stränder. Tidigare ansedd som en vitt spridd art, men är idag känd från ytterst få platser. Arten är dock svårbestämd och kan vara förbisedd. Bättre kunskap krävs för en säkrare bedömning av dess status. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arten bildar gröna till mörkgröna, glesa tuvor. Skotten är upp till 5 cm höga. Skotten är ofta rikt förgrenade och bladen något ansamlade i skottspetsen. Bladen är smalt ovala till långsmala, med en avlång, uddlik, vass, något tandad spets. Nerven är kraftig, brunaktig och slutar nedanför spetsen eller är kort utlöpande. Bladkanten är dubbelskiktad, smalt tillbakaböjd i nedre halvan eller helt plan, och kantlisten är smal men relativt tydligt avgränsad. Bladcellerna är hexagonala till rombiska, ca 20 µm breda och tunnväggiga. Arten är samkönad (autoik) och kapslar är troligen vanliga. Kapseln är smalt päronformig, mer eller mindre asymmetrisk med sned mynning. Den är ljus- till mörkbrun, hängande eller nickande och har ett relativt långt, något krokigt, rödbrunt skaft. Kapselmynningen är relativt bred. Den yttre tandkransen är ibland citrongul nedtill och tänderna har tydliga lameller. Den inre tandkransen är genomskinlig och har tänder som är breda nedtill och som har ovala öppningar samt dåligt utvecklade cilier. Sporerna är stora, 25–35 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Snedbryum kan likna flera andra arter i släktet, och det behövs kapslar med välutvecklat peristom för korrekt artbestämning. Den förväxlas mest med blekröd bryum Bryum pallens, men den senare är skildkönad och har ofta karakteristiskt rosaröda skott, mer symmetriska kapslar och en gulfärgad inre tandkrans som oftast har välutvecklade, långa cilier med utskott.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för snedbryum

Länsvis förekomst och status för snedbryum baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för snedbryum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt och förekommer främst i södra halvan av Sverige. Sannolikt har dess utbredningsområde minskat eftersom det finns mycket få moderna fynd och antalet lämpliga växtmiljöer säkerligen har minskat p.g.a. dikning och igenväxning. Den förekommer sällsynt i Norge, Finland och Danmark. Den förekommer spridd över stora delar av norra halvklotet, men är även funnen i Central- och Sydamerika och på Nya Zeeland.
Arten är rödlistad i flera andra europeiska länder (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum uliginosum(Brid.) Bruch & Schimp. - snedbryum
  Synonymer
  Bryum cernuum
  Ptychostomum cernuum

Snedbryum växer på neutral eller oftast relativt basisk, humusblandad mineraljord. Den växer på jord som är fuktig eller blöt under vinter och vår men som troligen torkar upp under en period på sommaren, t.ex. i diken, vägkanter, täkter och på stränder. Den förekommer tillsammans med bl.a. stor neonmossa Barbula unguiculata, lerkrokmossa Drepanocladus aduncus, källmossor Philonotis spp. och andra bryummossor Bryum spp.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Sjöar, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Orsaken till att arten minskat så drastiskt i Sverige är oklar. Igenväxning och exploatering av stränder är en tänkbar orsak. Även igenläggning av diken och restaurering av gamla kalkbrott, grustag etc kan utgöra hot mot artens långsiktiga överlevnad.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
Småvatten, öppna betade stränder och annan odikad fuktig mark bör bevaras och hävdas i största möjliga utsträckning. Aktuella lokaler bör återbesökas och arten måste eftersökas på andra tänkbara platser samt dess biologi och krav på skötsel och skydd utredas.
Etymologi: uliginosus = som växer på sanka ställen; uligo (lat.) = fuktighet, sumpighet, moras; suffixet -osus (lat.).
Uttal: [Brýum uliginósum]

KEY FACTS Cernuous Thread-moss. Shoots up to 5 cm high, green to dark green, often richly branched, forming loose tufts. Leaves narrowly ovate to elongate, ending in a slightly toothed acumen, and somewhat crowded at shoot apex. Costa stout, brownish, ending below apex or shortly excurrent. Autoicous, capsules probably common. Capsule pale to dark brown, narrowly pyriform, more or less pronouncedly gibbous, cernuous to pendulous. Mouth of capsule relatively wide. Exostome lemon-yellow below, with distinct lamellae. Endostome hyaline, teeth broad at base, perforations oval, cilia rudimentary. Seta reddish-brown, relatively long, slightly curved. - Grows on relatively basic (sometimes neutral) humus-mixed mineral soil e.g. along roadsides, in ditches and quarries or on shores. The substrate tends to be moist to wet throughout winter and spring, but probably dries out for a while during summer.

Hodgetts, N. G. (red.) 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Nyholm, E. 1993. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 3. Nordisk Bryol. Förening, Köpenhamn och Lund.

Weibull, H. 2008. Bryum uliginosum snedbryum s. 339-340. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Redigerat av Tomas Hallingbäck 2010.Uppdaterad 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum uliginosum, (Brid.) Bruch & Schimp. - snedbryum
  Synonymer
  Bryum cernuum
  Ptychostomum cernuum
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Redigerat av Tomas Hallingbäck 2010.Uppdaterad 2016.