Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  snedfläckig strömvapenfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Oxycera meigenii
Snedfläckig strömvapenfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna strömvapenfluga är en svart 6–8 mm lång fluga med gula teckningar. Huvudet har gula fläckar runt ögonen, ryggen har fläckar vid framhörnen, mitt på ryggen och vid bakhörnen. Den gula skutellen har två bakåtriktade tornar. Bakkroppen har gula sidomarkeringar som på lederna tre och fyra är klubbformade. Benen är gula utom lårens basala del som är mörka.
Utbredning
Länsvis förekomst för snedfläckig strömvapenfluga Observationer i Sverige för snedfläckig strömvapenfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det två kända fynden är från Skåne (1954, 2011). I övrigt är den känd från några lokaler på fyra danska öar samt förekommer spritt på kontinenten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Medelstor gulsvart vapenfluga som trivs vid strömmande vatten. Endast känd från Skåne, äldre belägg (Åkarp 1954) och två moderna lokaler (Ålabodarna 2002, 2008, samt Södra Sandby 2011). Sannolikt finns mycket få aktuella förekomster. Larven lever i rinnande vatten, även diken och dammar och tolererar något salthaltigt vatten. Eftersom den bl a utnyttjar jordbrukslandskapets småvatten kan förekomster lätt drabbas av brukningsbetingade miljöförändringar. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-7). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 600 (200-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (8-28) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii); D2).
Ekologi
Larven lever på mossbeväxta stenar under ytan i klart, rinnande vatten, men förekommer även i dammar. I Åkarp är den fullbildade flugan insamlad i anslutning till ett dike och en parkdamm.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Småvatten
Småvatten
Vattenmassa
Vattenmassa
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt, Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Stratiomyidae (vapenflugor), Släkte Oxycera, Art Oxycera meigenii Staeger, 1844 - snedfläckig strömvapenfluga Synonymer Oxycera meigeni Staeger, 1844

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Medelstor gulsvart vapenfluga som trivs vid strömmande vatten. Endast känd från Skåne, äldre belägg (Åkarp 1954) och två moderna lokaler (Ålabodarna 2002, 2008, samt Södra Sandby 2011). Sannolikt finns mycket få aktuella förekomster. Larven lever i rinnande vatten, även diken och dammar och tolererar något salthaltigt vatten. Eftersom den bl a utnyttjar jordbrukslandskapets småvatten kan förekomster lätt drabbas av brukningsbetingade miljöförändringar. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-7). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 600 (200-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (8-28) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii); D2).
Denna strömvapenfluga är en svart 6–8 mm lång fluga med gula teckningar. Huvudet har gula fläckar runt ögonen, ryggen har fläckar vid framhörnen, mitt på ryggen och vid bakhörnen. Den gula skutellen har två bakåtriktade tornar. Bakkroppen har gula sidomarkeringar som på lederna tre och fyra är klubbformade. Benen är gula utom lårens basala del som är mörka.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för snedfläckig strömvapenfluga

Länsvis förekomst och status för snedfläckig strömvapenfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för snedfläckig strömvapenfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det två kända fynden är från Skåne (1954, 2011). I övrigt är den känd från några lokaler på fyra danska öar samt förekommer spritt på kontinenten.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Oxycera  
 • Art
  Oxycera meigeniiStaeger, 1844 - snedfläckig strömvapenfluga
  Synonymer
  Oxycera meigeni Staeger, 1844

Larven lever på mossbeväxta stenar under ytan i klart, rinnande vatten, men förekommer även i dammar. I Åkarp är den fullbildade flugan insamlad i anslutning till ett dike och en parkdamm.

Ekologisk grupp: Okänt, Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Småvatten, Vattenmassa, Myrbiotoper, Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar

Substrat/Föda:
Vatten (Har betydelse)
Mark/sediment (Har betydelse)
Arten hotas genom förorening och igenläggning av öppna diken och bäckar på slättlandet samt genom utfyllning av dammar och märgelgravar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Skydd för bäckar och dammar med god status.

Andersson, H. 1962. Sällsynta eller för Sverige nya tvåvingar (Diptera). Opusc. ent. 27: 62–64.

Lyneborg; L. 1960. Tovinger II. Danmarks fauna 66: 119–120.

Rozkosny, R. 1973. The Stratiomyioidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 1: 113.

Vaillant, F. 1951. Les larves dHermione. Trav. Lob. Hydrobiol. Piscic. Univ. Grenoble, 1951: 23–38.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Oxycera  
 • Art
  Oxycera meigenii, Staeger, 1844 - snedfläckig strömvapenfluga
  Synonymer
  Oxycera meigeni Staeger, 1844
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.