Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  snedstreckad gökärtsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Sauterina hofmanniella
Snedstreckad gökärtsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten gracil styltmal som inte liknar någon annan svensk art. Den närmaste släktingen och mest liknande småfjärilen är snedstreckad ekstyltmal Acrocerops brongniardellus, som har en liten svart "svans" som sticker ut från framvingespetsen. Huvudet och mellankroppen hos S. hofmanniella är metalliskt grå, men huvudet är ljusare vid ögonen. Framvingen är 5-6 gånger så lång som bred, mörkt kopparbrun med fyra vita, svartkantade fläckar på framkanten och tre likadana fläckar på bakkanten. Ibland är ett eller två par motstående fläckar förenade till tvärband. Som andra styltmalar är främre delen av kroppen upprest genom att fram- och mellanbenen hålls nästan vinkelrätt ner mot underlaget och bakbenen är riktade längs med bakkroppen så att det yttersta fotsegmentet stöder sig mot underlaget under mycket sned vinkel. Därför ser malen ut att stå på styltor. Vingspann 7,5-8,5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för snedstreckad gökärtsmal Observationer i Sverige för snedstreckad gökärtsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Snedstreckad gökärtsmal upptäcktes ny för Sverige 1963 då Ingvar Svensson fann den strax norr om Arkelstorp i Skåne. Detta var den enda kända lokalen under lång tid tills den senare också konstaterades från Bohuslän, Dalsland och södra Värmland. Arten är alltså västlig, mycket lokal och sällan sedd. Sannolikt är den förbisedd varför den troligen kommer att upptäckas på fler platser och i några fler landskap. Rimligen bör den finnas i Halland och Västergötland. Den saknas i Danmark och Finland. I Norge ansluter utbredningen till den svenska genom fynd längs sydkusten västerut till Aust-Agder. Den har hittills ansett livskraftig i Norge. Snedstreckad gökärtsmal är funnen i Lettland och i så gott som alla länder i Mellaneuropa med Italien och Korsika som isolerade poster söderut. I öster har den rapporterats från Ukraina och mellersta delen av europeiska Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten är känd från ett fåtal lokaler i södra och västra Sverige, trots att värdväxten gökärt (Lathyrus linifolius) är utbredd i stora delar av landet. Den är funnen i olika typer av störda habitat, grusgropar, vägkanter, sommarstugetomter o l. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (6-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 36000 (7000-48800) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (24-200) km². 50(24-150 ökat enl. lokalomr. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
I Sverige förekommer arten på öppna eller halvöppna lokaler med gökärt, som är värdväxt för larven. Fjärilen flyger från slutet av maj och genom juni månad. Larven lever minerande i blad av gökärt Lathyrus linifolius i juli och gör en undersidig, på ovansidan marmorerad blåsmina som kan uppta hela bladet.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gökärt
· gökärt
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gracillariidae (styltmalar), Släkte Sauterina, Art Sauterina hofmanniella (Schleich, 1867) - snedstreckad gökärtsmal Synonymer Gracillaria hofmanniella Schleich, 1867, Acrocercops hofmanniella (Schleich, 1867)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är känd från ett fåtal lokaler i södra och västra Sverige, trots att värdväxten gökärt (Lathyrus linifolius) är utbredd i stora delar av landet. Den är funnen i olika typer av störda habitat, grusgropar, vägkanter, sommarstugetomter o l. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (6-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 36000 (7000-48800) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (24-200) km². 50(24-150 ökat enl. lokalomr. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
En liten gracil styltmal som inte liknar någon annan svensk art. Den närmaste släktingen och mest liknande småfjärilen är snedstreckad ekstyltmal Acrocerops brongniardellus, som har en liten svart "svans" som sticker ut från framvingespetsen. Huvudet och mellankroppen hos S. hofmanniella är metalliskt grå, men huvudet är ljusare vid ögonen. Framvingen är 5-6 gånger så lång som bred, mörkt kopparbrun med fyra vita, svartkantade fläckar på framkanten och tre likadana fläckar på bakkanten. Ibland är ett eller två par motstående fläckar förenade till tvärband. Som andra styltmalar är främre delen av kroppen upprest genom att fram- och mellanbenen hålls nästan vinkelrätt ner mot underlaget och bakbenen är riktade längs med bakkroppen så att det yttersta fotsegmentet stöder sig mot underlaget under mycket sned vinkel. Därför ser malen ut att stå på styltor. Vingspann 7,5-8,5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för snedstreckad gökärtsmal

Länsvis förekomst och status för snedstreckad gökärtsmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för snedstreckad gökärtsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Snedstreckad gökärtsmal upptäcktes ny för Sverige 1963 då Ingvar Svensson fann den strax norr om Arkelstorp i Skåne. Detta var den enda kända lokalen under lång tid tills den senare också konstaterades från Bohuslän, Dalsland och södra Värmland. Arten är alltså västlig, mycket lokal och sällan sedd. Sannolikt är den förbisedd varför den troligen kommer att upptäckas på fler platser och i några fler landskap. Rimligen bör den finnas i Halland och Västergötland. Den saknas i Danmark och Finland. I Norge ansluter utbredningen till den svenska genom fynd längs sydkusten västerut till Aust-Agder. Den har hittills ansett livskraftig i Norge. Snedstreckad gökärtsmal är funnen i Lettland och i så gott som alla länder i Mellaneuropa med Italien och Korsika som isolerade poster söderut. I öster har den rapporterats från Ukraina och mellersta delen av europeiska Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gracillarioidea  
 • Familj
  Gracillariidae - styltmalar 
 • Underfamilj
  Gracillariinae  
 • Släkte
  Sauterina  
 • Art
  Sauterina hofmanniella(Schleich, 1867) - snedstreckad gökärtsmal
  Synonymer
  Gracillaria hofmanniella Schleich, 1867
  Acrocercops hofmanniella (Schleich, 1867)

I Sverige förekommer arten på öppna eller halvöppna lokaler med gökärt, som är värdväxt för larven. Fjärilen flyger från slutet av maj och genom juni månad. Larven lever minerande i blad av gökärt Lathyrus linifolius i juli och gör en undersidig, på ovansidan marmorerad blåsmina som kan uppta hela bladet.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gökärt - Lathyrus linifolius (Viktig)
Igenväxning med buskar och träd kväver bestånd med gökärt där fjärilen förekommer. Granplantering och exploatering för vägbygge är också potentiella hot mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
En bättre kunskap om artens utbredning i Sverige krävs och en studie i vilka krav den har på sitt habitat bör genomföras. De kända lokalerna bör göras kända för respektive länsstyrelse och övervakas, så att de få och små lokalerna med arten inte onödigtvis utsätts för lokal utrotningsrisk. Exakta positioner för flertalet fyndlokaler är inte närmare kända så varje förekomst bör fortsättningsvis anges mycket exakt, gärna på 10 meter när. Detta sker lämpligen genom rapporter på Artportalen.

Bengtsson, B. Å. 2011. Sauterina hofmanniella, snedstreckad gökärtsmal s. 135. - I: Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna. Fjärilar: Bronsmalar-rullvingemalar. Lepidoptera: Roeslerstammiidae-Lyonetiidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fauna Europaea (mars 2012). [http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1988. Rev. Ingvar Svensson 1994; Bengt Å. Bengtsson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gracillarioidea  
 • Familj
  Gracillariidae - styltmalar 
 • Underfamilj
  Gracillariinae  
 • Släkte
  Sauterina  
 • Art
  Sauterina hofmanniella, (Schleich, 1867) - snedstreckad gökärtsmal
  Synonymer
  Gracillaria hofmanniella Schleich, 1867
  Acrocercops hofmanniella (Schleich, 1867)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1988. Rev. Ingvar Svensson 1994; Bengt Å. Bengtsson 2012.