Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  solvändebrokmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Mompha miscella
Solvändebrokmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 7-9 mm. Framvinge glänsande i ockrabrun grundfärg med mörka grå fält och fläckar. Det finns även några få mycket små utspridda ljusa fläckar. Långt ut på framvingens framkant ligger en något större ljus fläck. De smala bakvingarna är enfärgat brungrå (Koster och Sinev, 2003).
Utbredning
Länsvis förekomst för solvändebrokmal Observationer i Sverige för solvändebrokmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Solvändebrokmalen är känd från Skåne till Uppland, men ej rapporterad från Halland, Bohuslän, Dalsland och Närke (Svensson et al. 1994). Den är spridd genom hela Europa, men saknas i Norge, Irland, Luxemburg, Malta och Albanien (Karsholt & Razowski, 1996). Arten har sannolikt gått starkt tillbaka på svenska fastlandet. Under 2000-talet har det bara rapporterats några få enstaka fynd från Blekinge, Småland och norra Uppland (Artportalen 2015). Den är lokal, men ställvis ganska vanlig på Öland och Gotland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Solvändebrokmal är i Sverige i huvudsak en sydostlig art, men är också funnen i Västergötland, på en eller ett fåtal lokaler. Fastlandslokalerna ligger mycket isolerade och försvinner i takt med att bete och slåtter minskar eller upphör. Larven lever på solvändor, i första hand ljus solvända (Helianthemum nummularium). Arten kan finnas i stor mängd lokalt på Öland och Gotland – kanske också i Uppland – men även på öarna kan man misstänka en (långsam) tillbakagång utanför de större alvarmarkerna. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (12-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (48-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Solvändebrokmalen flyger på öppna till halvöppna, torra varma gräsmarker som slänter, åsar, torrängar, sandmarker och alvar. Arten anges att endast leva på solvända, enligt litteratur på ljus solvända Helianthemum nummularium (Koster & Sinev, 2003). På Öland och Gotland torde den även kunna leva på alvarsarterna ölandssolvända H. oelandicum och kanske även gotlandssolvända Fumana procumbens, men detta är inte undersökt. Den flyger i två generationer. Den första från slutet maj till början juli och den andra i augusti (Svensson 1993). Första generationens larv lever i juli och den andra från oktober till maj efter övervintring. Larven uppges att först leva i en gallbildning i stjälken varefter den äter sig ut i bladet i en gångmina som slutligen övergår till en fläckmina (Koster & Sinev, 2003).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ljus solvända
· ljus solvända
· solvändor
· solvändor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Momphidae (brokmalar), Släkte Mompha, Art Mompha miscella (Denis & Schiffermüller, 1775) - solvändebrokmal Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Solvändebrokmal är i Sverige i huvudsak en sydostlig art, men är också funnen i Västergötland, på en eller ett fåtal lokaler. Fastlandslokalerna ligger mycket isolerade och försvinner i takt med att bete och slåtter minskar eller upphör. Larven lever på solvändor, i första hand ljus solvända (Helianthemum nummularium). Arten kan finnas i stor mängd lokalt på Öland och Gotland – kanske också i Uppland – men även på öarna kan man misstänka en (långsam) tillbakagång utanför de större alvarmarkerna. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (12-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (48-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Vingbredd 7-9 mm. Framvinge glänsande i ockrabrun grundfärg med mörka grå fält och fläckar. Det finns även några få mycket små utspridda ljusa fläckar. Långt ut på framvingens framkant ligger en något större ljus fläck. De smala bakvingarna är enfärgat brungrå (Koster och Sinev, 2003).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för solvändebrokmal

Länsvis förekomst och status för solvändebrokmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för solvändebrokmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Solvändebrokmalen är känd från Skåne till Uppland, men ej rapporterad från Halland, Bohuslän, Dalsland och Närke (Svensson et al. 1994). Den är spridd genom hela Europa, men saknas i Norge, Irland, Luxemburg, Malta och Albanien (Karsholt & Razowski, 1996). Arten har sannolikt gått starkt tillbaka på svenska fastlandet. Under 2000-talet har det bara rapporterats några få enstaka fynd från Blekinge, Småland och norra Uppland (Artportalen 2015). Den är lokal, men ställvis ganska vanlig på Öland och Gotland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Momphidae - brokmalar 
 • Släkte
  Mompha  
 • Art
  Mompha miscella(Denis & Schiffermüller, 1775) - solvändebrokmal

Solvändebrokmalen flyger på öppna till halvöppna, torra varma gräsmarker som slänter, åsar, torrängar, sandmarker och alvar. Arten anges att endast leva på solvända, enligt litteratur på ljus solvända Helianthemum nummularium (Koster & Sinev, 2003). På Öland och Gotland torde den även kunna leva på alvarsarterna ölandssolvända H. oelandicum och kanske även gotlandssolvända Fumana procumbens, men detta är inte undersökt. Den flyger i två generationer. Den första från slutet maj till början juli och den andra i augusti (Svensson 1993). Första generationens larv lever i juli och den andra från oktober till maj efter övervintring. Larven uppges att först leva i en gallbildning i stjälken varefter den äter sig ut i bladet i en gångmina som slutligen övergår till en fläckmina (Koster & Sinev, 2003).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ljus solvända - Helianthemum nummularium subsp. nummularium (Viktig)
· solvändor - Helianthemum (Viktig)
Främst tillbakagången av solvända på grund av upphörd eller minskad beteshävd samt kvävenedfallet som tillför näring i marken. Detta bidrar till igenväxning med vedartad vegetation samt höga gräs och örter som tränger ut solvända som är konkurrenssvag mot hög omgivande vegetation. Särskilt sandmarker och torrängar är hårt utsatta, medan de kalkrika, grusiga och steniga alvarmarkerna med lägre och mindre täckande vegetation klarar sig bättre. Även exploatering av sandmarker och torrängar, bland annat genom bebyggelse, är ett hot.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Återuppta bete på övergivna torra betesmarker med förekomst av solvända. Ofta är detta marker med lång beteshistorik med stort inslag av hävdgynnade arter. Stödutfodring som tillför näring får inte ske. Det främjar förekomsten av kvävegynnade växter som tränger ut den lågväxande konkurrenssvaga solvändan. Skydd av sandmarker samt skötsel av dessa genom upprepade markstörningar samt bete eller slåtter, eventuellt även bränning. Torrängar och alvarmark är ofta igenväxande av buskvegetation, exempelvis slån och en. Återkommande röjningar är därför ofta nödvändiga. Blir röjningen för hård kan dock röjgödslingseffekt av multnande rotdelar skapa en kraftig sly- och gräs-/örttillväxt och det kan därför vara nödvändigt att röja varsamt. Vid betesdrift är det viktigt att denna inte blir för intensiv, även om den lågväxande solvändan är bra på att klara hårt bete. Häst eller nötkreatur är att föredra. Överlag så minskar insektsrikedomen vid intensivt bete, därför måste betet hållas under kontroll.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe: a distribunal checklist. Apollo books, Stenstrup.

Koster, J. C. & Sinev, S. 2003. Momphidae, Batrachedridae, Stathmopodidae, Agonoxenidae, Cosmopterigidae, Chrysopeleiidae. Microleidoptera of Europe 5. Apollo Books.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Förlag Hans Hellberg, Kista.

Svensson, I., Elmquist, H., Gustafsson, B., Hellberg, H., Imby, L. & Palmquist, G. 1994. Catalogus lepidopterorum suecicae. Naturhistoriska riksmuseet & Entomologiska föreningen, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindeborg 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Momphidae - brokmalar 
 • Släkte
  Mompha  
 • Art
  Mompha miscella, (Denis & Schiffermüller, 1775) - solvändebrokmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindeborg 2015.