Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  solvändesäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora ochrea
Solvändesäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En av de större säckmalarna med en vingbredd på 18–23 mm. Framvingarna är ockragula eller ljust ockrabruna med silverglänsande, smala längslinjer i vingveck och på bakkanten, ibland även på framkanten och en linje i utkantsfältet. Vingribbor är ofta antydda genom ljusare och mörkare bruna schatteringar i grundfärgen. Arten kan inte förväxlas med någon annan säckmal i Sverige. Fjärilen är avbildad av Parenti (2000), Emmet (1996) och Patzak (1974), i det sistnämnda verket dock inte med helt typiskt utseende.
Utbredning
Länsvis förekomst för solvändesäckmal Observationer i Sverige för solvändesäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Solvändesäckmal finns angiven från ett drygt dussintal europeiska länder bort till Mindre Asien. Den saknas i Nordeuropa med undantag för Sverige, där den rapporterats från Skåne, Öland och Gotland. De skånska populationerna befinner sig i ett ovisst men sannolikt kritiskt läge, medan arten fortfarande finns på åtskilliga lokaler på Öland och Gotland. Det är besynnerligt att den fortfarande är okänd från östra Småland, där många till synes goda lokaler ännu finns.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer på torra solstekta områden med solvända (Heliantemum sp) . Arten påträffas regelbundet på Ölands alvar, samt från flera lokaler på Gotland. Den är sedan gammalt känd från Veberödstrakten, men det är okänt om arten finns kvar där, då värdväxten minskat kraftigt i hela Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12800 (12800-16800) km² och förekomstarean (AOO) till 120 km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Det skattade värdet för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Solvändesäckmalen finns på torra och väldränerade marker där bete har haft lång kontinuitet. Arten är monofagt bunden till solvända Helianthemum nummularium, som finns på kalkrika torrbackar, bryn och betesmarker. Larven lever i en lång, gulbrun eller ljust ockrabrun bladsäck och äter först på bladen där den gör karakteristiska och iögonfallande märken i form av en utsugen, oregelbunden fläck med en rund centralöppning. Efter övervintring äter den vidare till juni. Fjärilen kläcks tidigast i mitten av juli och kan sedan observeras till mitten av augusti. Den kan förekomma relativt frekvent på vissa gynnsamma lokaler (åtminstone på Öland).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· solvändor
· solvändor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora ochrea (Haworth, 1828) - solvändesäckmal Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer på torra solstekta områden med solvända (Heliantemum sp) . Arten påträffas regelbundet på Ölands alvar, samt från flera lokaler på Gotland. Den är sedan gammalt känd från Veberödstrakten, men det är okänt om arten finns kvar där, då värdväxten minskat kraftigt i hela Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12800 (12800-16800) km² och förekomstarean (AOO) till 120 km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Det skattade värdet för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En av de större säckmalarna med en vingbredd på 18–23 mm. Framvingarna är ockragula eller ljust ockrabruna med silverglänsande, smala längslinjer i vingveck och på bakkanten, ibland även på framkanten och en linje i utkantsfältet. Vingribbor är ofta antydda genom ljusare och mörkare bruna schatteringar i grundfärgen. Arten kan inte förväxlas med någon annan säckmal i Sverige. Fjärilen är avbildad av Parenti (2000), Emmet (1996) och Patzak (1974), i det sistnämnda verket dock inte med helt typiskt utseende.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för solvändesäckmal

Länsvis förekomst och status för solvändesäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för solvändesäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Solvändesäckmal finns angiven från ett drygt dussintal europeiska länder bort till Mindre Asien. Den saknas i Nordeuropa med undantag för Sverige, där den rapporterats från Skåne, Öland och Gotland. De skånska populationerna befinner sig i ett ovisst men sannolikt kritiskt läge, medan arten fortfarande finns på åtskilliga lokaler på Öland och Gotland. Det är besynnerligt att den fortfarande är okänd från östra Småland, där många till synes goda lokaler ännu finns.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora ochrea(Haworth, 1828) - solvändesäckmal

Solvändesäckmalen finns på torra och väldränerade marker där bete har haft lång kontinuitet. Arten är monofagt bunden till solvända Helianthemum nummularium, som finns på kalkrika torrbackar, bryn och betesmarker. Larven lever i en lång, gulbrun eller ljust ockrabrun bladsäck och äter först på bladen där den gör karakteristiska och iögonfallande märken i form av en utsugen, oregelbunden fläck med en rund centralöppning. Efter övervintring äter den vidare till juni. Fjärilen kläcks tidigast i mitten av juli och kan sedan observeras till mitten av augusti. Den kan förekomma relativt frekvent på vissa gynnsamma lokaler (åtminstone på Öland).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· solvändor - Helianthemum (Viktig)
Den främsta faran är upphört bete på marker där solvändan och malen finns. Teoretiskt skulle också överbetning av t.ex. får kunna vara ett hot, men detta har bara undantagsvis och ytterst lokalt kunnat noteras. Vidare kan skogsplantering, urbanisering och andra ändrade markanvändningar missgynna arten.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Den mest gynnsamma åtgärden är att fortsättningsvis underlätta extensivt kreatursbete på marker där solvändesäckmalen finns. Fastlandslokaler bör ägnas särskild uppmärksamhet och där bör man om möjligt komma överens med markägaren om en lämplig skötsel av områdena.

Benander, P., 1939. Die Coleophoriden Schwedens. Opuscula ent. Band IV, Häft. 1-2.: 30–110.

Emmet, A.M, et al. 1996. In The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 3. Colchester, England.

Parenti, U., 2000. A Guide to the Microlepidoptera of Europe. Museo Regionale di Scienze Naturali. Torino. 426 sidor.

Patzak, H., 1974. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Coleophoridae. Beitr. Ent. 24 (5/8): 153–278.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora ochrea, (Haworth, 1828) - solvändesäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002.