Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sommarfibbla

Organismgrupp Kärlväxter Leontodon hispidus
Sommarfibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sommarfibbla är en flerårig korgblommig ört med en bladlös, hårig stjälk som kan bli uppemot 5 dm hög. I toppen bär den en omkring 3 cm bred korg med klargula, tungformade blommor. Rosettbladen är ganska smala, 5-15 cm långa, bukttandade-parflikiga och håriga av Y-formiga hår (lupp!). Frukten är 5-8 mm lång och ljusbrun. Sommarfibbla blommar i juni-augusti. Den kan lätt förväxlas med rotfibbla Hypochoeris radicata som emellertid har blad med enkla hår, nästan kala stjälkar med små fjällika blad och korgar med lansettlika fjäll mellan blommorna.
Utbredning
Länsvis förekomst för sommarfibbla Observationer i Sverige för sommarfibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sommarfibbla förekommer i södra Sverige upp till Närke. I våra kusttrakter är den betydligt ovanligare än i inlandet. Längre norrut, liksom troligen på både Öland och Gotland, är den införd och ofta tillfällig. Antalet lokalområden i landet har uppskattats till omkring 5000. Minskningstakten har beräknats uppgå till omkring 20 % under en 60 års period och den minskande trenden bedöms fortsätta i framtiden. I Skåne förefaller den har förlorat uppemot hälften av sina lokaler under andra halvan av 1900-talet och tillbakagången tycks fortsätta. I Danmark betraktas sommarfibbla fortfarande som relativt vanlig förutom i de norra och västra delarna av Jylland. I Norge är den en mycket ovanlig art som idag är klassad som Sårbar (EN). I Finland är den spridd, framför allt i de sydvästra delarna. I övriga Europa har sommarfibblan en vid utbredning från Irland och Spanien i väster till de centrala delarna av europeiska Ryssland i väster. Mot söder når den ner till Medelhavsområdet. I Asien finns den på spridda lokaler i Mellanöstern. I Nordamerika har den påträffats som införd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2ac+3c+4ac
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Sommarfibbla förekommer i södra delarna av landet upp mot Närke, Uppland och Gästrikland. Det är en karaktärsväxt för ogödslad, artrik, slåtterhävdad mark. Arten påträffas även i naturbetesmarker, torrängar, och längs vägkanter. Växer på torra-friska, gärna solöppna marker. Arten har minskat i takt med slåttermarkernas försvinnande. På norra Gotland där den troligen inte är ursprunglig, verkar den däremot sprida sig längs vägkanter. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 5000 (2000-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (2000-10000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 20 (15-30) % inom 60 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ac+3c+4ac).
Ekologi
Växer på måttligt näringsrik, torr till något fuktig mark, framförallt i gamla ogödslade, välhävdade naturbetesmarker och i slåttermarker (där sådana fortfarande finns kvar och hävdas). Ibland kan man även finna den på vägkanter och som gräsfröinkomling i gräsmattor, på ruderatmarker och liknande starkt kulturgynnade ståndorter. Förekomsterna i Mellansverige tillhör i huvudsak sistnämnda kategori. Även om sommarfibblan klarar en viss igenväxning är den beroende av hävd för sin långsiktiga överlevnad.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Leontodon (lejonfibblor), Art Leontodon hispidus L. - sommarfibbla Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2ac+3c+4ac
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Sommarfibbla förekommer i södra delarna av landet upp mot Närke, Uppland och Gästrikland. Det är en karaktärsväxt för ogödslad, artrik, slåtterhävdad mark. Arten påträffas även i naturbetesmarker, torrängar, och längs vägkanter. Växer på torra-friska, gärna solöppna marker. Arten har minskat i takt med slåttermarkernas försvinnande. På norra Gotland där den troligen inte är ursprunglig, verkar den däremot sprida sig längs vägkanter. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 5000 (2000-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (2000-10000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 20 (15-30) % inom 60 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ac+3c+4ac).
Konventioner Typisk art i 6210 Kalkgräsmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 6510 Slåtterängar i låglandet (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 6530 Lövängar (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Sommarfibbla är en flerårig korgblommig ört med en bladlös, hårig stjälk som kan bli uppemot 5 dm hög. I toppen bär den en omkring 3 cm bred korg med klargula, tungformade blommor. Rosettbladen är ganska smala, 5-15 cm långa, bukttandade-parflikiga och håriga av Y-formiga hår (lupp!). Frukten är 5-8 mm lång och ljusbrun. Sommarfibbla blommar i juni-augusti. Den kan lätt förväxlas med rotfibbla Hypochoeris radicata som emellertid har blad med enkla hår, nästan kala stjälkar med små fjällika blad och korgar med lansettlika fjäll mellan blommorna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sommarfibbla

Länsvis förekomst och status för sommarfibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sommarfibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sommarfibbla förekommer i södra Sverige upp till Närke. I våra kusttrakter är den betydligt ovanligare än i inlandet. Längre norrut, liksom troligen på både Öland och Gotland, är den införd och ofta tillfällig. Antalet lokalområden i landet har uppskattats till omkring 5000. Minskningstakten har beräknats uppgå till omkring 20 % under en 60 års period och den minskande trenden bedöms fortsätta i framtiden. I Skåne förefaller den har förlorat uppemot hälften av sina lokaler under andra halvan av 1900-talet och tillbakagången tycks fortsätta. I Danmark betraktas sommarfibbla fortfarande som relativt vanlig förutom i de norra och västra delarna av Jylland. I Norge är den en mycket ovanlig art som idag är klassad som Sårbar (EN). I Finland är den spridd, framför allt i de sydvästra delarna. I övriga Europa har sommarfibblan en vid utbredning från Irland och Spanien i väster till de centrala delarna av europeiska Ryssland i väster. Mot söder når den ner till Medelhavsområdet. I Asien finns den på spridda lokaler i Mellanöstern. I Nordamerika har den påträffats som införd.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Leontodon - lejonfibblor 
 • Art
  Leontodon hispidusL. - sommarfibbla

Växer på måttligt näringsrik, torr till något fuktig mark, framförallt i gamla ogödslade, välhävdade naturbetesmarker och i slåttermarker (där sådana fortfarande finns kvar och hävdas). Ibland kan man även finna den på vägkanter och som gräsfröinkomling i gräsmattor, på ruderatmarker och liknande starkt kulturgynnade ståndorter. Förekomsterna i Mellansverige tillhör i huvudsak sistnämnda kategori. Även om sommarfibblan klarar en viss igenväxning är den beroende av hävd för sin långsiktiga överlevnad.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
På längre sikt minskar och försvinner sommarfibblan om hävden upphör och växtplatserna växer igen. Vidare är konstgödning och luftburet kvävenedfall konkreta hot mot arten. Många lokaler har spolierats sedan mitten av 1900-talet när naturbetesmarker planterats och omvandlats till kulturgranskogar. På de platser där sommarfibbla växer i vägkanter är tidig vägkantsslåtter ett uppenbart hot.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Sommarfibblans växtplatser måste hävdas genom bete eller slåtter och gödsling måste undvikas. Där arten växer inom reservat eller områden som omfattas av biotopskydd och skötselavtal, bör åtgärder som gynnar arten tas upp i de föreskrifter som upprättas. På växtplatser som håller på att växa igen till följd av upphörd hävd kan restaurering i form av röjningar och återupptagen hävd vara lämpliga åtgärder. Vägkantsförekomster bör slås sent på växtsäsongen.

Anderberg, A. & Anderberg, A.-L., 2007. Den virtuella floran. ]http.//linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html[. Nordiska Riksmuseet.

Edqvist, M. & Karlsson, T. (red.). 2007. Smålands flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Georgson, K. m.fl. 1997. Hallands flora. Lund.

Pedersen, A. 1961. Kurvblomsternes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 57: 160.

Tyler, T. m.f. (red.). 2007. Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011-04-19

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Leontodon - lejonfibblor 
 • Art
  Leontodon hispidus, L. - sommarfibbla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011-04-19