Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sommarsopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Butyriboletus fechtneri
Sommarsopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor och köttig sopp med ljust gulgrå hatt, gula porer och tjock, åtminstone upptill fint nätmönstrad fot. Foten brukar vara flammig i rosenrött kring mitten. Köttet är gulvitt och blånar något i snitt. Smaken är mild. Fruktkropparna kommer fram under sommaren och förhösten.
Utbredning
Länsvis förekomst för sommarsopp Observationer i Sverige för sommarsopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sommarsopp förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige inom ekens naturliga utbredningsområde. De flesta registrerade fynden har gjorts i Uppland och Västergötland. Dessutom är den känd från Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Bohuslän, Östergötland och Södermanland. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Växer i väl undersökt miljö. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest som mest 600 km2. I Norden i övrigt är den bara känd från enstaka lokaler i södra Norge, Finland (Åland) och Danmark. Den är spridd över stora delar av mellersta och södra Europa, men är ingenstans vanlig. Arten anses akut hotad i Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med ek och bok, på kalkrik mark i ängsekskog, löväng, beteshage och park. Värmekrävande. Total population i landet bedöms ha minskat som följd av ffa igenväxning från öppna och halvöppna till slutna skogsmiljöer. Bedöms kraftigt missgynnas av EUs nya miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (1000-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (50-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (250-1200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1).
Ekologi
Sommarsoppen bildar mykorrhiza med ek och bok på kalkrik mark. I mellersta Europa anges bok vara den vanligaste mykorrhizapartnern. Uppenbarligen är det en värmekrävande art, som mest påträffas i halvöppen, lövängsartad eller parkartad miljö. Den kan dock åtminstone för en tid hålla sig kvar även i mer sluten lövskog. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Butyriboletus, Art Butyriboletus fechtneri (Velen.) D.Arora & J.L.Frank - sommarsopp Synonymer Boletus fechtneri Velen., Boletus appendiculatus subsp. pallescens Konrad, Boletus pallescens (Konrad) Singer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek och bok, på kalkrik mark i ängsekskog, löväng, beteshage och park. Värmekrävande. Total population i landet bedöms ha minskat som följd av ffa igenväxning från öppna och halvöppna till slutna skogsmiljöer. Bedöms kraftigt missgynnas av EUs nya miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (1000-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (50-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (250-1200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En stor och köttig sopp med ljust gulgrå hatt, gula porer och tjock, åtminstone upptill fint nätmönstrad fot. Foten brukar vara flammig i rosenrött kring mitten. Köttet är gulvitt och blånar något i snitt. Smaken är mild. Fruktkropparna kommer fram under sommaren och förhösten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sommarsopp

Länsvis förekomst och status för sommarsopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sommarsopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sommarsopp förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige inom ekens naturliga utbredningsområde. De flesta registrerade fynden har gjorts i Uppland och Västergötland. Dessutom är den känd från Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Bohuslän, Östergötland och Södermanland. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Växer i väl undersökt miljö. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest som mest 600 km2. I Norden i övrigt är den bara känd från enstaka lokaler i södra Norge, Finland (Åland) och Danmark. Den är spridd över stora delar av mellersta och södra Europa, men är ingenstans vanlig. Arten anses akut hotad i Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Butyriboletus  
 • Art
  Butyriboletus fechtneri(Velen.) D.Arora & J.L.Frank - sommarsopp
  Synonymer
  Boletus fechtneri Velen.
  Boletus appendiculatus subsp. pallescens Konrad
  Boletus pallescens (Konrad) Singer

Sommarsoppen bildar mykorrhiza med ek och bok på kalkrik mark. I mellersta Europa anges bok vara den vanligaste mykorrhizapartnern. Uppenbarligen är det en värmekrävande art, som mest påträffas i halvöppen, lövängsartad eller parkartad miljö. Den kan dock åtminstone för en tid hålla sig kvar även i mer sluten lövskog. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Svampens nuvarande frekvens är dåligt känd, men den förefaller bli allt sällsyntare i takt med att lövängar och ekhagar växer igen eller omvandlas till barrskog. Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 10 och 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. försämrad habitatkvalitet. Minskningen bedöms pågå fortlöpande.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Flera lokaler är naturreservat som hävdas på något sätt. Det är önskvärt att även andra lokaler där arten påträffas bevaras i nuvarande skick. Trädbärande kulturlandskap har höga naturvärden och bör bevaras och skötas med traditionella metoder. Kvävegödsling måste undvikas.
Utländska namn – NO: Sommerrørsopp, DK: Sølvskinnende rørhat, FI: Kesätatti.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Butyriboletus  
 • Art
  Butyriboletus fechtneri, (Velen.) D.Arora & J.L.Frank - sommarsopp
  Synonymer
  Boletus fechtneri Velen.
  Boletus appendiculatus subsp. pallescens Konrad
  Boletus pallescens (Konrad) Singer
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1992.