Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sommartryffel

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Tuber aestivum
Sommartryffel Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sommartryffel (bourgognetryffel) är en underjordiskt levande, svart tryffel som ibland kan vara delvis synlig. Fruktkroppen är upp till 10 cm stor, rundad, kompakt och tung. Ytan buktar upp i 4–6 kantiga, grova, flacka, intill varandra sittande, pyramidlika vårtor. Den mogna fruktkroppen är i genomskärning marmorerad, gulbrun med vitaktiga ådror ("kaffe med mjölk"). Som mogen har den en behaglig doft påminnande om kokt majs.
Utbredning
Länsvis förekomst för sommartryffel Observationer i Sverige för sommartryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är sommartryffeln rapporterad från cirka 30 lokaler, de flesta på Gotland, men även några enstaka fynd på Öland. Den svenska populationen utgör en ekotyp olik den franska. I övriga Nordeuropa är den sällsynt funnen i Danmark. De nordeuropeiska lokalerna kan ses som nordliga utpostlokaler för svampen som blir vanligare i Central- och Sydeuropa. Arten är rödlistad i Danmark, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med ek och hassel i luckig ädellövskog och trädgård på mull- och kalkrik, gärna sandinblandad mark. En välkänd och noga eftersökt art genom senare års forskning och det stora intresset för plockning och odling. Total population liten och förekomsten i landet är begränsad till Gotland. Totalpopulationen bedöms ha minskat starkt under de senaste 50 åren p.g.a. slutavverkning av ädellövbestånd under 1960- och 1970-talen, men även genom igenväxning med gran i artens habitat. Idag bedöms arten vara mera stabil men fortsatt minska p.g.a. den missgynnas av alltför hårdhänt betesmarksrestaurering då arten inte klarar för öppna förhållanden utan är gynnad av skuggiga förhållande. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (900-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (450). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (45-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6000 (3000-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 1200 (40-2400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c).
Ekologi
Svampen är i Sverige funnen på värmegynnade lokaler där den bildar mykorrhiza med ek, bok och hassel, på väldränerad, kalkrik grund (pH 6,9–8,2).
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Tuberaceae, Släkte Tuber (ädeltryfflar), Art Tuber aestivum Vittad. - sommartryffel Synonymer bourgognetryffel

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek och hassel i luckig ädellövskog och trädgård på mull- och kalkrik, gärna sandinblandad mark. En välkänd och noga eftersökt art genom senare års forskning och det stora intresset för plockning och odling. Total population liten och förekomsten i landet är begränsad till Gotland. Totalpopulationen bedöms ha minskat starkt under de senaste 50 åren p.g.a. slutavverkning av ädellövbestånd under 1960- och 1970-talen, men även genom igenväxning med gran i artens habitat. Idag bedöms arten vara mera stabil men fortsatt minska p.g.a. den missgynnas av alltför hårdhänt betesmarksrestaurering då arten inte klarar för öppna förhållanden utan är gynnad av skuggiga förhållande. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (900-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (450). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (45-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6000 (3000-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 1200 (40-2400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c).
Sommartryffel (bourgognetryffel) är en underjordiskt levande, svart tryffel som ibland kan vara delvis synlig. Fruktkroppen är upp till 10 cm stor, rundad, kompakt och tung. Ytan buktar upp i 4–6 kantiga, grova, flacka, intill varandra sittande, pyramidlika vårtor. Den mogna fruktkroppen är i genomskärning marmorerad, gulbrun med vitaktiga ådror ("kaffe med mjölk"). Som mogen har den en behaglig doft påminnande om kokt majs.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sommartryffel

Länsvis förekomst och status för sommartryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sommartryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är sommartryffeln rapporterad från cirka 30 lokaler, de flesta på Gotland, men även några enstaka fynd på Öland. Den svenska populationen utgör en ekotyp olik den franska. I övriga Nordeuropa är den sällsynt funnen i Danmark. De nordeuropeiska lokalerna kan ses som nordliga utpostlokaler för svampen som blir vanligare i Central- och Sydeuropa. Arten är rödlistad i Danmark, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Tuberaceae  
 • Släkte
  Tuber - ädeltryfflar 
 • Art
  Tuber aestivumVittad. - sommartryffel
  Synonymer
  bourgognetryffel

Svampen är i Sverige funnen på värmegynnade lokaler där den bildar mykorrhiza med ek, bok och hassel, på väldränerad, kalkrik grund (pH 6,9–8,2).

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Avverkning av värdträd och potentiella värdträd på svampens växtplatser utgör ett hot. Importerade asiatiska tryfflar kan etablera sig i naturen och hota inhemska arter.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens växtplatser i skog måste skyddas och artens nuvarande status närmare undersökas. Svampen gynnas om ädellövskog på platser med kalkrik och väldränerad mark bevaras i större utsträckning. Frilandsodlingar kan stärka artens förekomst.
Frilandsodling inleddes på Gotland 1999. År 2001 rapporterades Tuber mesentericum Vitt. (bagnolitryffel) från Sverige, alla nio lokaler finns på Gotland. Arten påminner om sommartryffel, men som mogen doftar den malkulor (naftalin) och fruktkroppen har ofta en kraterliknande fördjupning. Artens ekologi och hotbild liknar sommartryffelns.

Bohus-Jensen, E. 1988. Om tryfflar på Gotland. Rindi 8: 15–18.

Lange, M. 1956. Danish hypogeous macromycetes. Dansk Botanisk Arkiv 16: 1–84.

Pegler, D.N., Spooner, B.M. & Young, T.W.K. 1993. British truffels. A revision of the British hypogeous fungi. Royal Botanic Gardens, Kew.

Sunhede, S. 1979. Geastrum pseudolimbatum, Perenniporia fraxinea och Tuber aestivum funna i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 72: 263–269.

Wedén, C. & Danell, E. 1998 Sommartryffel (Tuber aestivum) och andra tryfflar i Sverige. Svensk bot. tidskr. 92: 65–80.

Wedén, C., Ericsson, L. & Danell, E. 2001 Tryffelnyheter från Gotland. Svensk bot. tidskr. 95: 205–212.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1997. Rev. Eric Danell & Christina Wedén 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Tuberaceae  
 • Släkte
  Tuber - ädeltryfflar 
 • Art
  Tuber aestivum, Vittad. - sommartryffel
  Synonymer
  bourgognetryffel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1997. Rev. Eric Danell & Christina Wedén 2001.