Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sorgnavling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Melanomphalia nigrescens
Sorgnavling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sorgnavling är en liten hattsvamp med 1–2 cm bred hatt vars mitt är småfjällig och djupt intryckt. Färgen är olivbrun till ljust olivgrå med mörkare mitt och småningom svartnande kant. Lamellerna är glesa, ganska tjocka, ibland gaffelgrenade och starkt nedlöpande. Foten är seg och mörk men ljusare och ofta något luden upptill. Sporerna är mörka och ger ett nästan svart sporavtryck. Svampen liknar andra navlingar men kan lätt identifieras genom sina mörka sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för sorgnavling Observationer i Sverige för sorgnavling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En ytterligt sällsynt art, funnen några gånger i Skåne. Den är ursprungligen beskriven från Danmark men bara sedd där ett fåtal gånger. Den är vidare rapporterad från England men inte påträffad någon annanstans. Släktet anses främst ha tropisk utbredning och det har tidigare spekulerats om arten varit tillfälligt inkommen till Norden men med senare tiders fynd får det anses att arten har en naturlig hemvist här.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare som påträffas på naken kalk- och kväverik mulljord i bokskog. Mycket få fynd och ekologi, status dåligt känd men uppenbart en ytterst sällsynt art med mycket liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (120-1600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (3-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (128-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (16-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
De svenska fynden är från bokskog medan de danska fynden är dels från en trädgård dels från kyrkogårdar. Svampen växer på naken mulljord i örtrika miljöer, t.ex. bland kirskål och nässlor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Melanomphalia, Art Melanomphalia nigrescens M. P. Christ. - sorgnavling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare som påträffas på naken kalk- och kväverik mulljord i bokskog. Mycket få fynd och ekologi, status dåligt känd men uppenbart en ytterst sällsynt art med mycket liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (120-1600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (3-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (128-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (16-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Sorgnavling är en liten hattsvamp med 1–2 cm bred hatt vars mitt är småfjällig och djupt intryckt. Färgen är olivbrun till ljust olivgrå med mörkare mitt och småningom svartnande kant. Lamellerna är glesa, ganska tjocka, ibland gaffelgrenade och starkt nedlöpande. Foten är seg och mörk men ljusare och ofta något luden upptill. Sporerna är mörka och ger ett nästan svart sporavtryck. Svampen liknar andra navlingar men kan lätt identifieras genom sina mörka sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sorgnavling

Länsvis förekomst och status för sorgnavling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sorgnavling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En ytterligt sällsynt art, funnen några gånger i Skåne. Den är ursprungligen beskriven från Danmark men bara sedd där ett fåtal gånger. Den är vidare rapporterad från England men inte påträffad någon annanstans. Släktet anses främst ha tropisk utbredning och det har tidigare spekulerats om arten varit tillfälligt inkommen till Norden men med senare tiders fynd får det anses att arten har en naturlig hemvist här.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Melanomphalia  
 • Art
  Melanomphalia nigrescensM. P. Christ. - sorgnavling

De svenska fynden är från bokskog medan de danska fynden är dels från en trädgård dels från kyrkogårdar. Svampen växer på naken mulljord i örtrika miljöer, t.ex. bland kirskål och nässlor.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Arten är så sällsynt att den i första hand hotas av oförutsedda händelser på växtplatserna.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Artens status bör kartläggas och de kända växtplatserna kontrolleras årligen. Skydd av fyndplatserna kan vara aktuellt om förändringar som kan påverka arten negativt upptäcks eller befaras.
Utländska namn – DK: Sørgehat.

Christiansen, M.P. 1936. Melanomphalia n.gen. Ny slægt inden for de mørksporede bladhatte. Friesia 1(5): 287–289.

Læssøe, T. 1991. Sørgehat (Melanomphalia nigrescens) genfundet. Svampe 19: 33–34.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Melanomphalia  
 • Art
  Melanomphalia nigrescens, M. P. Christ. - sorgnavling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.