Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sotrostmossa

Organismgrupp Mossor Marsupella adusta
Sotrostmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sotrostmossa är en olivgrön till brunsvart bladlevermossa, som växer i låga tuvor. Arten är till habitus, färg och storlek lik en sotmossa Andreaea-art. Skotten är upp till 1 cm höga, mm-breda, upprätta, styva och något metalliskt glänsande och brunsvarta. Bladen sitter tätt på stammen, är 2-flikade, rännformiga, kupade, tvärställda samt i fuktigt tillstånd utstående i 45° vinkel mot stammen. Svepen och sporkapslar är vanliga. Arten liknar M. adusta, som dock inte är funnen i Sverige och som är något större och har ett väl utvecklat svepe.
Utbredning
Länsvis förekomst för sotrostmossa Observationer i Sverige för sotrostmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är hittills endast funnen i Europa och har en nordligt oceanisk utbredning. I Sverige är den funnen på fem lokaler inom ett begränsat område av västligaste Torne lappmark. I Norge är sotrostmossan funnen på flera platser, särskilt i nederbördsrika fjäll, från Östagder norrut till Nordland. Arten tycks vara endemisk för Skandinavien och finns med på den europeiska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Växer på fuktiga hällar inom ett fjällområde nära Riksgränsen i Torne lappmark. Senast sedd år 1945. Området där arten är känd från är besökt men utan resultat. Stor del av det aktuella området är idag starkt påverkat av skidanläggningar. Om arten finns kvar är populationens storlek sannolikt mycket liten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Mossan växer på kalkfattiga, fuktiga, plana hällar vid rinnande vatten i högalpin zon. Den största kända svenska förekomsten är belägen på översilade hällar nära den meteorologiska stationen vid Riksgränsen.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Gymnomitriaceae, Släkte Marsupella (rostmossor), Art Marsupella adusta (Nees) Spruce - sotrostmossa Synonymer Gymnomitrion adustum Nees

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Växer på fuktiga hällar inom ett fjällområde nära Riksgränsen i Torne lappmark. Senast sedd år 1945. Området där arten är känd från är besökt men utan resultat. Stor del av det aktuella området är idag starkt påverkat av skidanläggningar. Om arten finns kvar är populationens storlek sannolikt mycket liten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Sotrostmossa är en olivgrön till brunsvart bladlevermossa, som växer i låga tuvor. Arten är till habitus, färg och storlek lik en sotmossa Andreaea-art. Skotten är upp till 1 cm höga, mm-breda, upprätta, styva och något metalliskt glänsande och brunsvarta. Bladen sitter tätt på stammen, är 2-flikade, rännformiga, kupade, tvärställda samt i fuktigt tillstånd utstående i 45° vinkel mot stammen. Svepen och sporkapslar är vanliga. Arten liknar M. adusta, som dock inte är funnen i Sverige och som är något större och har ett väl utvecklat svepe.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sotrostmossa

Länsvis förekomst och status för sotrostmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sotrostmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är hittills endast funnen i Europa och har en nordligt oceanisk utbredning. I Sverige är den funnen på fem lokaler inom ett begränsat område av västligaste Torne lappmark. I Norge är sotrostmossan funnen på flera platser, särskilt i nederbördsrika fjäll, från Östagder norrut till Nordland. Arten tycks vara endemisk för Skandinavien och finns med på den europeiska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Gymnomitriaceae  
 • Underfamilj
  Gymnomitrioideae  
 • Släkte
  Marsupella - rostmossor 
 • Art
  Marsupella adusta(Nees) Spruce - sotrostmossa
  Synonymer
  Gymnomitrion adustum Nees

Mossan växer på kalkfattiga, fuktiga, plana hällar vid rinnande vatten i högalpin zon. Den största kända svenska förekomsten är belägen på översilade hällar nära den meteorologiska stationen vid Riksgränsen.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Trots att arten är funnen inom ett mycket litet område, växer den i en miljö som inte är särskilt ovanlig i Sveriges fjällområden. Detta gör att det är svårt att peka ut specifika hot mot sotrostmossa. Exploatering i de aktuella områdena samt nedfall av luftburna försurande ämnen är möjliga hot.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
En inventering av artens status på lokalerna måste genomföras snarast och dess ståndortskrav undersökas för att möjliggöra en mer exakt bedömning av hoten mot arten. I de aktuella fjällområdena måste artens möjligheter att fortleva studeras och beaktas i samband med exploatering för ökad turism, vägar och liknande. Eftersom arten troligen är endemisk för Skandinavien måste Sverige därför ta ett särskilt ansvar i ett globalt perspektiv.
Utländska namn - NO: Sothutre.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund.

Mårtensson, O. 1956. Bryophytes of the Torneträsk Area, Northern Swedish Lappland I Hepaticae. Kungl. Sv.

Vetensk. Akad. avhandlingar i naturskyddsärenden 14.

Jørgensen, E. 1934. Norges levermoser. Bergens Mus. Skr. 16.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Gymnomitriaceae  
 • Underfamilj
  Gymnomitrioideae  
 • Släkte
  Marsupella - rostmossor 
 • Art
  Marsupella adusta, (Nees) Spruce - sotrostmossa
  Synonymer
  Gymnomitrion adustum Nees
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.