Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sotsandbi

Organismgrupp Steklar, Bin Andrena nigrospina
Sotsandbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sotsandbiet är ett storväxt, svart sandbi med relativt sparsam svartgrå behåring. Dessutom är artens vingar delvis förmörkade viket gör att arten i fält ger ett mycket mörkt intryck. Förväxling han främst ske med slitna senflygande individer av sälgsandbi Andrena vaga och sobersandbi Andrena cineraria. Hanar måste genitalieprepareras för säker bestämning.
Utbredning
Länsvis förekomst för sotsandbi Observationer i Sverige för sotsandbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sotsandbiet har spridda förekomster framför allt i södra Sverige med ett enstaka fynd från Värmland. Flera av förekomsterna måste dock betraktas som inaktuella och arten återfinns endast mer frekvent i Skåne samt på Öland och Gotland. Från Småland föreligger ett flertal äldre fynd men arten är i sen tid inte funnen i Kronobergs län och har endast en säker förekomst i Jönköpings län (Draven i Värnamo kommun). Arten tycks helt ha försvunnit från den norra delen av sitt utbredningsområde. Historiska uppgifter gör gällande att arten var utbredd och inte ovanlig i odlingslandskapet i sandiga områden i södra Sverige men har i princip helt försvunnit från denna naturtyp. Arten återfinns idag nästan uteslutande i täkter och på militära övningsfält.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(ii,iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Sotsandbi förekommer på torrängar och ruderatmarker i södra delen av landet upp till Värmland och Uppland. Det är en av de sandbiarter som minskat kraftigast i Mellaneuropa, däremot finns inte lika tydliga tecken på tillbakagång under de senare årtiondena i Sverige. Torrängsmarkerna har minskat och arten har försvunnit från flera lokaler i södra delen av landet men tycks under de varma somrarna på 2000-talet återhämtat sig och expanderat något norrut. Habitatminskningen har dock inte upphört. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 460 (320-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii)c(iv)).
Ekologi
Sotsandbiet förekommer på torra, hedartade, blomrika marker såsom torrängar, sandhedar och grusalvar. Arten var att döma av äldre fynduppgifter mer utbredd i det äldre odlingslandskapet där frekvent markstörning i kombination med blomrika miljöer skapade lämpliga livsmiljöer. Boet grävs ut i finsand och läggs ofta i små kolonier i sydlänta bryn på glest bevuxna sandytor. Arten uppträder ofta enstaka eller fåtaligt och kan därför vara svår att påvisa. Födosök och polleninsamling sker på ett flertal blommande örter som t.ex. sandvita Berteroa incana, vit sötväppling Melilotus albus och blåmunkar Jasione montana. Flygtiden är främst under högsommaren med start i andra delen av augusti. Som boparasit noteras fältgökbi Nomada subcornuta. Denna art har tidigare ansetts vara synonym med gullgökbi Nomada fulvicornis men betraktas idag som en egen art.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kålsläktet
· kålsläktet
· senaper
· senaper
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Andrenidae (grävbin), Släkte Andrena (sandbin), Art Andrena nigrospina Thomson, 1872 - sotsandbi Synonymer kolsvart sandbi

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(ii,iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Sotsandbi förekommer på torrängar och ruderatmarker i södra delen av landet upp till Värmland och Uppland. Det är en av de sandbiarter som minskat kraftigast i Mellaneuropa, däremot finns inte lika tydliga tecken på tillbakagång under de senare årtiondena i Sverige. Torrängsmarkerna har minskat och arten har försvunnit från flera lokaler i södra delen av landet men tycks under de varma somrarna på 2000-talet återhämtat sig och expanderat något norrut. Habitatminskningen har dock inte upphört. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 460 (320-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii)c(iv)).
Sotsandbiet är ett storväxt, svart sandbi med relativt sparsam svartgrå behåring. Dessutom är artens vingar delvis förmörkade viket gör att arten i fält ger ett mycket mörkt intryck. Förväxling han främst ske med slitna senflygande individer av sälgsandbi Andrena vaga och sobersandbi Andrena cineraria. Hanar måste genitalieprepareras för säker bestämning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sotsandbi

Länsvis förekomst och status för sotsandbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sotsandbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sotsandbiet har spridda förekomster framför allt i södra Sverige med ett enstaka fynd från Värmland. Flera av förekomsterna måste dock betraktas som inaktuella och arten återfinns endast mer frekvent i Skåne samt på Öland och Gotland. Från Småland föreligger ett flertal äldre fynd men arten är i sen tid inte funnen i Kronobergs län och har endast en säker förekomst i Jönköpings län (Draven i Värnamo kommun). Arten tycks helt ha försvunnit från den norra delen av sitt utbredningsområde. Historiska uppgifter gör gällande att arten var utbredd och inte ovanlig i odlingslandskapet i sandiga områden i södra Sverige men har i princip helt försvunnit från denna naturtyp. Arten återfinns idag nästan uteslutande i täkter och på militära övningsfält.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena nigrospinaThomson, 1872 - sotsandbi
  Synonymer
  kolsvart sandbi

Sotsandbiet förekommer på torra, hedartade, blomrika marker såsom torrängar, sandhedar och grusalvar. Arten var att döma av äldre fynduppgifter mer utbredd i det äldre odlingslandskapet där frekvent markstörning i kombination med blomrika miljöer skapade lämpliga livsmiljöer. Boet grävs ut i finsand och läggs ofta i små kolonier i sydlänta bryn på glest bevuxna sandytor. Arten uppträder ofta enstaka eller fåtaligt och kan därför vara svår att påvisa. Födosök och polleninsamling sker på ett flertal blommande örter som t.ex. sandvita Berteroa incana, vit sötväppling Melilotus albus och blåmunkar Jasione montana. Flygtiden är främst under högsommaren med start i andra delen av augusti. Som boparasit noteras fältgökbi Nomada subcornuta. Denna art har tidigare ansetts vara synonym med gullgökbi Nomada fulvicornis men betraktas idag som en egen art.

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kålsläktet - Brassica (Har betydelse)
· senaper - Sinapis (Har betydelse)
Sotsandbiet är en art som historiskt varit knuten till torrängar i det småskaliga skogslandskapet och den missgynnas troligen starkt av övergödning, storskalighet och andra processer som vi förknippar med moderniseringen av det svenska jordbruket. Förekomsterna i täktmiljöer och på militära övningsområden hotas av förändrad markanvändning som resulterar i igenväxning av artens livsmiljöer. Beläggning med jord eller bergkross på skogsbilvägar, vägskärningar och andra öppna sandmiljöer förintar artens möjlighet att anlägga sitt bo.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Åtgärder för att gynna sotsandbiet bör syfta till att öka andelen blomrik torräng inom artens förekomstområden. I de fall arten förekommer på eller i anslutning till militära övningsfält eller täkter bör lokal personal informeras om artens förekomst och dess miljökrav.
De båda systerarterna Andrena nigrospina och Andrena pilipes har skiljts ut från Andrena carbonaria (Fabricius, 1781). Hur de båda arterna ska skiljas åt är omdiskuterat och tidvis synonymiseras de. Detta har medfört att Andrena pilipes ibland figurerar i äldre svenska checklistor över bin. De svenska individerna tycks dock uteslutande ha karaktärer som överensstämmer med Andrena nigrospina varför endast denna av dessa tre arter klassas som nationellt förekommande.

Baker, D.B. 1994. On the nomenclature of two sibling species of the Andrena tibialis (Kirby, 1802) group (Hymenoptera, Apoidea). Entomologist' s Gazette, 45: 281-290.

Bergsten, J. 2009. Hotad fauna i Gotlands täkter - en inventering med speciell inriktning på gaddsteklar. Länsstyrelsen i Gotlands län. Rapporter om natur och miljö nr. 2009:17.

Dylewska M. 1987. Die Gattung Andrena Fabricius (Andrenidae, Apoidea) in Nord- und Mitteleuropa. Acta Zoologica Cracoviensia 30: 359-708.

Johansson, N. 2010. Solitära gaddsteklar (Hymenoptera: Aculeata) på tre torrängsartade lokaler i Övre Emådalen. Entomologisk tidskrift 131(2): 113-130. Uppsala.

Karlsson, T. 2008.Gaddsteklar i Östergötland. Inventeringar i sand- och grusmiljöer 2002-2007 samt övriga fynd i Östergötlands län. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Rapport 2008:9.

Norén, L. & Franzén, M. 2009. Gaddsteklar på sandmarker i Blekinge - en inventering av nio lokaler i Olofströms, Ronneby och Sölvesborgs kommuner 2007-2008. Länsstyrelsen i Blekinge län, Rapport 2009:16.

Schmid-Egger C. & Scheuchl E. 1997. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs unter Berücksichtigung der Arten der Schweiz III: Andrenidae. Velden.

Sörensson, M. 2008. Inventering av solitära bin och rödlistade insekter på Åsumfältet och före detta järnvägsövergången i Everöd/Lyngby sommaren 2007. Kristianstad kommun. Vattenriket i fokus rapport nr 2008:04.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena nigrospina, Thomson, 1872 - sotsandbi
  Synonymer
  kolsvart sandbi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2012.