Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  späd hårgräsmossa

Organismgrupp Mossor Brachythecium tommasinii
Späd hårgräsmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Växer i glänsande gröna, täta och mjuka mattor. Skotten är 2-6 cm långa och oregelbundet fjädergrenade eller ofta något trädlika med upprätta och ogrenade basala skottpartier som i sin övre del övergår i krypande skott. Stambladen är något utstående, raka och kupade eller måttligt kupade. De är äggrunda till smalt äggrunda och smalnar i övre delen kort av till ett långt, smalt, hårlikt spetsparti som utgör 30-40 % av bladlängden. De är inte längsveckade. Bladnerven når 50-65 % upp i bladet och är slät eller slutar sällan i en otydlig tagg på ryggsidan. Bladkanten hos stam- och grenblad är i övre delen otandad till tydligt fintandad. Bladskivans celler är 40-110 × 6-12 µm. Bashörnsgrupperna är tydliga, rundade-kvadratiska eller triangulära och löper inte upp längs bladkanten. De består av kvadratiska eller kort rektangulära celler. Arten är skildkönad. Kapselskaftet är knottrigt och kapsellocket har ett spröt. Sporerna är 10-18 µm.
Späd hårgräsmossa känns vanligen igen på att bladen kort smalnar av till en tydlig, hårfin övre del. En tydlig hårudd finns även hos alpin hårgräsmossa Brachythecium cirrosum, och skillnader mellan arterna behandlas under denna. Skillnader mellan späd hårgräsmossa och nålmossa Rhynchostegiella tenella behandlas under den senare.
Utbredning
Länsvis förekomst för späd hårgräsmossa Observationer i Sverige för späd hårgräsmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Späd hårgräsmossa är relativt allmän i kalkrika områden i ett bälte från Dalsland och Västergötland till Gästrikland och Södermanland. Dessutom finns enstaka växtplatser på Öland och Gotland. Arten finns i Norge och Finland. Den är vitt utbredd i Europa till västligaste Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Växer på halvskuggade kalkblock och lodytor på ett litet antal lokaler i södra Sverige. Flera delpopulationer är relativt stora (t ex Sala och Krokek) och sporkapslar är funna under 1990-talet på tre av lokalerna. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (300-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (120-2100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten växer på kalkrika klippor och block, vanligen i skuggiga miljöer. I Närke anges den av Waldheim växa på lösslitna block av kornig urkalksten och i Dalsland samt på Öland på kalklerskiffer resp. ortocerkalk (T. Hallingbäck, muntl.). Lokalerna hyser ofta andra sällsynta arter, t.ex. kalksprötmossa Eurhynchium striatulum.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Brachytheciaceae, Släkte Brachythecium (gräsmossor), Art Brachythecium tommasinii (Sendtn. ex Boulay) Ignatov & Huttunen - späd hårgräsmossa Synonymer Hypnum tommasinii Sendtn. ex Boulay, Cirriphyllum tommasinii (Sendtn. ex Boulay) Grout, Brachythecium tommasinii (Boulay) Grout, Brachythecium tommasinii (Boulay) Ignatov & Huttunen, Cirriphyllum tommasinii (Boulay) Grout, Cirriphyllum tommasinii (Boul.) Grout, Cirriphyllum tenuinerve (Lindb.) Wijk & Margad., Cirriphyllum tenuinerve (Lindb.) Wijk et Marg., Hypnum tenuinerve Lindb.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Växer på halvskuggade kalkblock och lodytor på ett litet antal lokaler i södra Sverige. Flera delpopulationer är relativt stora (t ex Sala och Krokek) och sporkapslar är funna under 1990-talet på tre av lokalerna. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (300-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (120-2100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Växer i glänsande gröna, täta och mjuka mattor. Skotten är 2-6 cm långa och oregelbundet fjädergrenade eller ofta något trädlika med upprätta och ogrenade basala skottpartier som i sin övre del övergår i krypande skott. Stambladen är något utstående, raka och kupade eller måttligt kupade. De är äggrunda till smalt äggrunda och smalnar i övre delen kort av till ett långt, smalt, hårlikt spetsparti som utgör 30-40 % av bladlängden. De är inte längsveckade. Bladnerven når 50-65 % upp i bladet och är slät eller slutar sällan i en otydlig tagg på ryggsidan. Bladkanten hos stam- och grenblad är i övre delen otandad till tydligt fintandad. Bladskivans celler är 40-110 × 6-12 µm. Bashörnsgrupperna är tydliga, rundade-kvadratiska eller triangulära och löper inte upp längs bladkanten. De består av kvadratiska eller kort rektangulära celler. Arten är skildkönad. Kapselskaftet är knottrigt och kapsellocket har ett spröt. Sporerna är 10-18 µm.
Späd hårgräsmossa känns vanligen igen på att bladen kort smalnar av till en tydlig, hårfin övre del. En tydlig hårudd finns även hos alpin hårgräsmossa Brachythecium cirrosum, och skillnader mellan arterna behandlas under denna. Skillnader mellan späd hårgräsmossa och nålmossa Rhynchostegiella tenella behandlas under den senare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för späd hårgräsmossa

Länsvis förekomst och status för späd hårgräsmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för späd hårgräsmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Späd hårgräsmossa är relativt allmän i kalkrika områden i ett bälte från Dalsland och Västergötland till Gästrikland och Södermanland. Dessutom finns enstaka växtplatser på Öland och Gotland. Arten finns i Norge och Finland. Den är vitt utbredd i Europa till västligaste Asien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Brachythecium - gräsmossor 
 • Art
  Brachythecium tommasinii(Sendtn. ex Boulay) Ignatov & Huttunen - späd hårgräsmossa
  Synonymer
  Hypnum tommasinii Sendtn. ex Boulay
  Cirriphyllum tommasinii (Sendtn. ex Boulay) Grout
  Brachythecium tommasinii (Boulay) Grout
  Brachythecium tommasinii (Boulay) Ignatov & Huttunen
  Cirriphyllum tommasinii (Boulay) Grout
  Cirriphyllum tommasinii (Boul.) Grout
  Cirriphyllum tenuinerve (Lindb.) Wijk & Margad.
  Cirriphyllum tenuinerve (Lindb.) Wijk et Marg.
  Hypnum tenuinerve Lindb.

Arten växer på kalkrika klippor och block, vanligen i skuggiga miljöer. I Närke anges den av Waldheim växa på lösslitna block av kornig urkalksten och i Dalsland samt på Öland på kalklerskiffer resp. ortocerkalk (T. Hallingbäck, muntl.). Lokalerna hyser ofta andra sällsynta arter, t.ex. kalksprötmossa Eurhynchium striatulum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Habitatförstöring i form av stenbrytning och skogsavverkningar utgör de främsta hoten mot späd hårgräsmossa.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
De mellansvenska populationerna är av stort intresse eftersom de representerar en geografiskt isolerad förekomst långt norr om huvudutbredningsområdet i Centraleuropa. Det är angeläget att artens utbredning och ekologiska preferenser utreds bättre. Gamla lokaler bör återbesökas för att undersöka om arten är minskande.
Utländska namn - NO: Mjukveikmose, FI: Etelänhaivensammal.

Hedenäs, L. 2014. Brachythecium tommasinii späd hårgräsmossa s. 209. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Karttunen, K. 1990. Nomenclatural and taxonomic notes on Cirriphyllum (Brachytheciaceae, Bryophyta). Taxon 39: 313-322.

Waldheim, S. 1935. Bladmossfloran i några av Närkes kalktrakter samt några nya och intressanta bladmossfynd i landskapet. Bot. Not. 88: 131-164.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1997. Uppdaterat 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Brachythecium - gräsmossor 
 • Art
  Brachythecium tommasinii, (Sendtn. ex Boulay) Ignatov & Huttunen - späd hårgräsmossa
  Synonymer
  Hypnum tommasinii Sendtn. ex Boulay
  Cirriphyllum tommasinii (Sendtn. ex Boulay) Grout
  Brachythecium tommasinii (Boulay) Grout
  Brachythecium tommasinii (Boulay) Ignatov & Huttunen
  Cirriphyllum tommasinii (Boulay) Grout
  Cirriphyllum tommasinii (Boul.) Grout
  Cirriphyllum tenuinerve (Lindb.) Wijk & Margad.
  Cirriphyllum tenuinerve (Lindb.) Wijk et Marg.
  Hypnum tenuinerve Lindb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1997. Uppdaterat 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.