Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  späd trasselmossa

Organismgrupp Mossor Heterocladium flaccidum
Späd trasselmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bildar mycket späda mattgröna mattor eller enskilda krypande skott. Skotten är 0,5-1,5 cm långa och är oregelbundet grenade eller oregelbundet fjädergrenade. Stambladen på över- och undersidan av skotten är mer eller mindre upprätta medan de på sidorna är mer utstående, vilket gör att skotten blir något platta. Bladen är raka. De är äggrunda eller smalt äggrunda och från nedom bladmitten gradvis avsmalnande till en kort spets. Nerv saknas eller är kort och dubbel, och har i dessa fall ibland utskjutande celländar på ryggsidan. Grenbladen är mindre än stambladen, men avviker inte markant från de senare i formen. Den plana bladkanten är genomgående fintandad eller har kraftigare tänder nära bladspetsen. Cellerna i bladmitten är 8-16 × 5-8 µm och har på bladets rygg utskjutande övre celländar. I stambladen är bladets spetscell rombformig eller något avlång. Sporkapslar är okända.
Späd trasselmossa liknar späda exemplar av skuggtrasselmossa Heterocladium heteropterum, men både bladen och bladcellerna är kortare och den växer på basiskt istället för surt underlag.
Späd trasselmossa har urskilts i sen tid, och gränsen mellan denna och skuggtrasselmossa Heterocladium heteropterum är inte helt klarlagd. Skillnaderna mellan de två är kvantitativa, och molekylära undersökningar krävs för att bekräfta att det verkligen handlar om två olika arter och inte om växtformer från olika växtmiljöer.
Utbredning
Länsvis förekomst för späd trasselmossa Observationer i Sverige för späd trasselmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Späd trasselmossa finns nära Västkusten, men utbredningen för denna i sen tid uppmärksammade art är fortfarande oklar. Den finns i Norge och i delar av Västeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Späd trasselmossa förekommer på fuktiga bergväggar i Halland, Västergötland och Dalsland. Arten är nyligen urskild och kunskapen om artens status är därför bristfällig i Sverige. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten växer på neutrala till basiska underlag i mycket skuggiga miljöer, i klippskrevor eller sällan på jord. Bland annat har den hittats på skuggiga stenar i kanten av bäckar och på fuktiga översilade klippor i raviner och lövskog. I Tyskland har den påträffats tillsammans med vridmossa Trichostomum tenuirostre och rävsvansmossa Thamnobryum alopecurum, medan den i Storbritannien är funnen i sällskap med bl. a. kalkkammossa Ctenidium molluscum, kvarnbäckmossa
Hygrohypnum luridum och kalksidenmossa Taxiphyllum wissgrillii.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Heterocladiaceae, Släkte Heterocladium (trasselmossor), Art Heterocladium flaccidum (Schimp.) A.J.E.Sm. - späd trasselmossa Synonymer Heterocladium flaccidum (Schimp.) A.J.F.Sm., Heterocladium heteropterum var. flaccidum Schimp.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Späd trasselmossa förekommer på fuktiga bergväggar i Halland, Västergötland och Dalsland. Arten är nyligen urskild och kunskapen om artens status är därför bristfällig i Sverige. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Bildar mycket späda mattgröna mattor eller enskilda krypande skott. Skotten är 0,5-1,5 cm långa och är oregelbundet grenade eller oregelbundet fjädergrenade. Stambladen på över- och undersidan av skotten är mer eller mindre upprätta medan de på sidorna är mer utstående, vilket gör att skotten blir något platta. Bladen är raka. De är äggrunda eller smalt äggrunda och från nedom bladmitten gradvis avsmalnande till en kort spets. Nerv saknas eller är kort och dubbel, och har i dessa fall ibland utskjutande celländar på ryggsidan. Grenbladen är mindre än stambladen, men avviker inte markant från de senare i formen. Den plana bladkanten är genomgående fintandad eller har kraftigare tänder nära bladspetsen. Cellerna i bladmitten är 8-16 × 5-8 µm och har på bladets rygg utskjutande övre celländar. I stambladen är bladets spetscell rombformig eller något avlång. Sporkapslar är okända.
Späd trasselmossa liknar späda exemplar av skuggtrasselmossa Heterocladium heteropterum, men både bladen och bladcellerna är kortare och den växer på basiskt istället för surt underlag.
Späd trasselmossa har urskilts i sen tid, och gränsen mellan denna och skuggtrasselmossa Heterocladium heteropterum är inte helt klarlagd. Skillnaderna mellan de två är kvantitativa, och molekylära undersökningar krävs för att bekräfta att det verkligen handlar om två olika arter och inte om växtformer från olika växtmiljöer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för späd trasselmossa

Länsvis förekomst och status för späd trasselmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för späd trasselmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Späd trasselmossa finns nära Västkusten, men utbredningen för denna i sen tid uppmärksammade art är fortfarande oklar. Den finns i Norge och i delar av Västeuropa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Heterocladiaceae  
 • Släkte
  Heterocladium - trasselmossor 
 • Art
  Heterocladium flaccidum(Schimp.) A.J.E.Sm. - späd trasselmossa
  Synonymer
  Heterocladium flaccidum (Schimp.) A.J.F.Sm.
  Heterocladium heteropterum var. flaccidum Schimp.

Arten växer på neutrala till basiska underlag i mycket skuggiga miljöer, i klippskrevor eller sällan på jord. Bland annat har den hittats på skuggiga stenar i kanten av bäckar och på fuktiga översilade klippor i raviner och lövskog. I Tyskland har den påträffats tillsammans med vridmossa Trichostomum tenuirostre och rävsvansmossa Thamnobryum alopecurum, medan den i Storbritannien är funnen i sällskap med bl. a. kalkkammossa Ctenidium molluscum, kvarnbäckmossa
Hygrohypnum luridum och kalksidenmossa Taxiphyllum wissgrillii.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Arten förekommer oftast i mycket små mängder på varje lokal och dess sällsynthet gör att alla typer av ingrepp på och i anslutning till de kända lokalerna utgör hot mot artens fortbestånd i landet. Även försurning och eutrofiering av lokalerna torde utgöra potentiella hot.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Späd trasselmossas samtliga kända lokaler bör återbesökas och dess habitatkrav fastställas. Efter att nämnda studier utförts bör det utvärderas hur ett åtgärdsprogram ska utformas för att säkra artens fortbestånd i landet.

Hedenäs, L. 2014. Heterocladium flaccidum späd trasselmossa s. 267. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Philippi, G. 2009. Vorkommen und Vergesellschaftung von Heterocladium flaccidum in Südwestdeutschland und Nachbargebieten. - Herzogia 22: 313-321.

Wigginton, M.J. 1994. 135/1b. Heterocladium heteropterum var. flaccidum, In: Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1994: Atlas of the Bryophytes of Britain and Ireland. Vol. 3. Mosses. Colchester: Harley Books

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Heterocladiaceae  
 • Släkte
  Heterocladium - trasselmossor 
 • Art
  Heterocladium flaccidum, (Schimp.) A.J.E.Sm. - späd trasselmossa
  Synonymer
  Heterocladium flaccidum (Schimp.) A.J.F.Sm.
  Heterocladium heteropterum var. flaccidum Schimp.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.